12 apr 2013

GR van 25 maart 2013 - tussenkomsten

De gemeenteraad van maart stond in het teken van het bestuursakkoord van de meerderheid en het voorgestelde budget (= begroting) voor 2013. Bestuursakkoord Groen heeft zich bij de stemming van het

bestuursakkoord onthouden. Het was voor ons immers te vaag, te veel belovend en precies een optelsom van de verschillende verkiezingsfolders van de voorbije verkiezingen. Elisabeth Meuleman: "Ik vind niets tot nauwelijks iets terug in de beleidsverklaring met betrekking tot milieu, landbouw of biodiversiteit." Wat Tim Vanderhaeghen onder meer opviel was de afwezigheid aan doelstellingen voor een Gelijke Kansenbeleid, nochtans een beleidsdomein waarvoor speciaal een extra schepenambt werd gecreëerd. Zou de invulling van het schepenambt dan belangrijker geweest zijn dan inhoud? Steven Bettens tenslotte vroeg waarom de geplande opwaardering van de stationsomgeving, nochtans een punt waar de meerderheid op de vorige gemeenteraad nog mee uit pakte, niet in het bestuursakkoord werd opgenomen.

De meerderheid beloofde, bij monde van de burgemeester, dat het bestuursakkoord momenteel slechts een kader betrof dat in de tweede helft van het jaar verder zal worden uitgewerkt en geconcretiseerd in de diverse commissies. Wij hopen dat dit tijdens de commissies over de partijgrenzen heen zal gebeuren zodat wij een gefundeerde bijdrage kunnen leveren. De schepen van Jeugd beloofde dat de jongeren effectief meer inspraak in het beleid zullen krijgen via de Jeugdraad. Onder meer de GAS-boetes zullen daar ter discussie gebracht worden. De schepen van Sport wist te melden dat de offertes voor het nieuwe zwembad verwacht worden tegen 31 mei en dat er ingezet wordt op een mimimaal energieverbruik bij de bestaande sportaccommodaties. Voor de rest van de stadsgebouwen (70 stuks) kan dit, volgens de schepen van Openbare Werken, echter niet op korte termijn wegens het er mee gepaard gaande kostenplaatje.

Eveneens op de afgelopen Gemeenteraad werd een deontologische code voor de verkozenen vastgelegd.

Steven Bettens kwam tussen in het dossier van de Jagerij waar de afrekening van de werken goedgekeurd diende te worden. Normaal gebeurt dit binnen het schepencollege doch wanneer de werken meer dan 10 % duurder worden dan initieel voorzien, moet zulks op de gemeenteraad voorkomen. Steven vroeg de schepen van Openbare Werken om van uit het college meer toe te zien op de goedkeuring van meerwerken en niet blindelings in te stemmen met wat voorgelegd wordt. Voorts maakte hij het bestuur er attent op om niet met een overschot aan grond met afval opgezadeld te blijven. De werken liggen immers reeds een tijdje achter de rug en het afval ligt nog steeds op een hoop in een aanpalende weide gestapeld.

Budget 2013

Toen volgde het budget 2013. Wat meteen opvalt is de neergaande trend die de begrotingen van de afgelopen jaren vertonen. De gecumuleerde overschotten (dit zijn overschotten uit alle voorgaande jaren samen) zijn teruggevallen tot 400 000 euro, waar ze vroeger tegen de twintig miljoen euro aan lagen. Ook de schuldgraad ten opzichte van de banken is fors gestegen. Elisabeth Meuleman wees de meerderheid er op dat dit geen fraai vooruitzicht is, wetende dat grote uitgaves als het nieuwe zwembad of de heraanleg van de Markt hier zelfs niet in opgenomen werden. Ook wees ze op de opgenomen voorzieningen ter bijpassing van de OCMW-begroting welke waarschijnlijk veel te laag zijn. De schepen van Financiën kon haar geen antwoord geven op deze opmerking. Steven Bettens merkte op dat er in het budget voor de verfraaiingswerken van openbare wegen enkel centrumstraten opgenomen waren en geen dorpskernvernieuwingen van deelgemeentes. De schepen antwoordde dat dit niet het geval was en counterde met enkele straten uit deelgemeentes. Dit was echter dubbel op want hij kon enkel werken aanhalen van straten waar de verharding zou vervangen worden ten gevolge van de winterschade van de voorgaande jaren. Groen verstaat iets anders onder opwaarderen van openbare wegenis! Met betrekking tot het Grondbeleid vroeg Steven Bettens of bij de geplande werken langsheen het baantje achter het ziekenhuis en het Bernarduscollege een fietspad voorzien werd bovenop de grondkeermuur. De schepen van Grondbeleid antwoordde dat er enkel voorzien was om bijkomende parkeerplaatsen aan te leggen en er geen rekening werd gehouden, noch voorzieningen zijn getroffen voor een fietspad.

Bijkomende vragen

Tot slot werden er nog een ganse resem bijkomende vragen aan het schepencollege voorgelegd. De gemeenteraad duurde weer tot ruim na middernacht.

Zo klaagde Elisabeth Meuleman het gebrek aan openbaar bestuur aan binnen het OCMW. Het Groen-raadslid Wouter Decoodt krijgt daar immers geen inzage in opgevraagde documenten met betrekking tot een borgstelling vanuit de stad naar het Algemeen Ziekenhuis toe. De schepen van Maatschappelijk Welzijn toonde een van zijn mindere kanten door persoonlijk te worden en de kennis van onze mensen in twijfel te trekken. Elisabeth kon echter perfect het bestaan van documenten aantonen welke niet ter inzage lagen in het dossier. Voor dit gebrek aan openbaarheid van bestuur met betrekking tot de borgstelling aan het ziekenhuis werd ondertussen door Groen een klacht verstuurd naar de provinciegouverneur. Eveneens klaagde Elisabeth het gebrek aan tussenkomst van de burgemeester op de betreffende OCMW-raad aan. Hij had immers perfect de mogelijkheid om het betreffende agendapunt te verdagen naar een volgende raad ten einde Wouter inzage te gunnen in de gevraagde documenten.

Het volgende heikele punt dat door Groen werd aangeklaagd was de woordbreuk van de meerderheid tot verzet tegen de leemontginning in Volkegem en Mater. Waar de meerderheid aangeeft dat de vermindering tot 10 ha van het te ontginnen gebied een succes mag genoemd worden, is Groen het daar allesbehalve mee eens. Immers eens een gebied aangesneden wordt is het in een volgende fase veel makkelijker om bijkomende gronden voor exploitatie te verkrijgen. Eveneens wordt er volledig voorbij gegaan aan het te verwachten mobiliteitsprobleem door 600 000 vrachten. Elisabeth Meuleman vroeg een resolutie tegen de leemontginning te stemmen doch enkel sp.a volgde ons standpunt. Ondertussen blijft Groen echter niet stilzitten en zullen we een voorstel tot decreetwijziging in het Vlaams parlement indienen om het hergebruik van ontgraven bodem bij infrastructuurwerken te optimaliseren ten einde de vraag naar primaire grondstoffen te doen dalen.

Stevens Bettens klaagde het gebrek aan een fietsstalling ter hoogte van de nieuwe locatie van het postkantoor in de Beverestraat aan en het aanmoedigen van het zwaar verkeer tot het gebruik van Grimbergen - een woonstraat - om naar de N60 te rijden. De schepen van Mobiliteit zal beide zaken bekijken. Voorts vroeg Steven het college naar hun plan van aanpak met betrekking tot de winterschade van de openbare wegenis in de stad. Volgens Groen zullen immers de budgetten ontoereikend zijn om alle schade afdoende en grondig te herstellen. We betreuren het gebrek aan duurzaam onderhoud van de Oudenaardse wegenis zodat het oplapwerk met gietasfalt zou kunnen voorkomen worden.

Groen had ook een tactisch punt op de agenda geplaatst. Bij de meerderheid bestonden geen plannen om ter gelegenheid van Earth Hour zijn inwoners te sensibiliseren voor een duurzaam en bewust energieverbruik. Daar de agenda een week voor de gemeenteraad dient binnen te zijn had het stadsbestuur vooralsnog de mogelijkheid de lichten op de openbare gebouwen gedurende een uur te doven.

Tim Vanderhaeghen ten slotte plaatste de volgens ons niet echt succesvolle Jobbeurs op de agenda. Er waren nauwelijks bedrijven met nog minder bruikbare vacatures op deze beurs aanwezig. Groen Oudenaarde is de mening toegedaan dat het stadsbestuur onvoldoende inspanningen leverde om bedrijven met vacatures naar deze jobbeurs te halen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren