24 mei 2013

GR van 29 april 2013 - tussenkomsten

Inspraak in het bestuur? Als er op de voorbije gemeenteraad één iets duidelijk geworden is, dan is het wel dat de meerderheid niet van zinnens in deze legislatuur de oppositie mee te betrekken in hun bestuur. Dit in schril contrast met hun beleidsnota die stoelde op de pijler . Opbouwende voorstellen werden telkens van tafel geveegd, punten waarvoor de oppositie de stemming vroeg hadden heel wat voeten in de aarde vooraleer het zover kwam.

inspraak

Na een rondje benoemingen voor postjes bij intercommunales kwam de oprichting van de GBC op de agenda. Deze Gemeentelijke Begeleidingscommissie (of GBC dus) is een binnen de stad nieuw verplicht op te richten orgaan samengesteld met leden uit het schepencollege en ambtenaren van verschillende diensten. Deze commissie zal in de toekomst advies verlenen voor alle projecten die ook maar enige invloed kunnen hebben op de mobiliteit in de stad. De gemeenteraad kan beslissen om ook andere organisaties uit het middenveld te betrekken bij de GBC. Groen vroeg tijdens de zitting om bv. ook de Fietsersbond en de Adviesraad voor Mensen met een Handicap in de GBC op te nemen. De meerderheid ging echter niet in op dit voorstel en verklaarde het middenveld te zullen uitnodigen wanneer zij dit zelf opportuun vinden. Steven Bettens confronteerde hun meteen met het gebrek aan inspraak door het voorbeeld van de Broodstraat aan te halen. Een eerste vergadering voor de heraanleg van deze straat staat gepland. Evenwel werd behalve de middenstandsraad geen enkele andere middenveldsorganisatie aangeschreven om hun advies te verlenen. De schepen van Mobiliteit beloofde na de tussenkomst van Steven hier op terug te komen. De samenstelling van de GBC werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

Een analoog verhaal speelt zich af bij de uitbreiding van de wijk Den Haezel gelegen tussen de Winkel-, Rekkem- en Esdoornstraat. Het definitief tracé van de wegenis werd ter goedkeuring voorgelegd. Groen vroeg om de wijk te ontzien van doorgaand gemotoriseerd verkeer en de geplande wegenis te "knippen" zodat er enkel doodlopende straten zouden ontstaan. De CD&V reageerde hier echter furieus op en zei dat het ontwerp hoe dan ook zou gestemd worden zoals het voorlag. Elisabeth Meuleman vroeg het punt te verdagen om voorafgaand nog een inspraakmoment met de buurtbewoners te organiseren (wij zijn op de hoogte van die vraag van het buurtcomité) doch de meerderheid nam dit niet in overweging en stemde voltallig met het ontwerp in. Groen stemde tegen.

Op deze gemeenteraad werden ook de beleidsdomeinen goedgekeurd die eerder in de commissie Financiën werden besproken. We betreuren het gebrek aan inspraak maar anderzijds beseffen we dat dit louter een boekhoudkundige onderverdeling is. Op zich is dit eigenlijk niet zo belangrijk. Waar we wel absoluut inspraak in willen, omdat dat wel essentieel is voor het te voeren beleid, is de keuze van de (prioritaire) beleidsdoelstellingen. Helaas bevindt dit onderdeel van de beleids- en beheerscyclus zich nog in embryonale fase...

Steven Bettens kwam voorts nog tussen op de geplande aanleg van het nieuwe fietspad dat Zingem met Oudenaarde zal verbinden. Het betreft een investering van de provincie die momenteel op plan ingetekend staat tot aan de Heuvel in Heurne. Groen vindt het niet normaal dat het stadsbestuur niet weet of het de bedoeling is het fietspad op termijn nog door te trekken of niet. De schepenen van Mobiliteit en van Openbare Werken konden niet antwoorden!

Ook stelde Steven de vraag of er wel verantwoord omgegaan is met de centen bij de wegeniswerken aan de Meersbloem. Volgens Groen betaalde de stad hier meer dan 50 000 euro te veel aan de aannemer. De schepen van Openbare Werken ging dit nader onderzoeken en ons later antwoord bezorgen.

Het punt rond het dagelijks personeelsbeheer, waarbij heel wat taken rond personeelsbeheer, onder andere ook in verband met personeelsevaluaties, worden gedelegeerd naar de stadssecretaris, werd verdaagd naar een volgende raad. Er werden ons inderdaad toch wel wat problemen gesignaleerd daarover en samenspraak met bijvoorbeeld de vakbonden was er niet geweest. Misschien kreeg men lucht van ons onderzoekje hieromtrent?

De aan de agenda toegevoegde vragen bevatte onder andere de stand van zaken met betrekking tot de heraanleg van de markt. De burgemeester wou zich niet laten vastpinnen op data maar zei dat het snel zou gaan omdat men zou vertrekken van de bestaande studies die vol goede ideeën zaten. Het stadbestuur zegt dat "het project echter door de volledige bevolking moet gedragen worden en dat dit tot een toonbeeld van inspraak zal verworden". In eerste instantie zal nu een stappenplan opgemaakt worden.

Er was ook een vraag over de bouw van de nieuwe sporthal in de Groenstraat en het effect ervan op de mobiliteit in de St.-Jozefswijk. De schepen van Mobiliteit erkende de problematiek van de mogelijkse overlast in de Groenstraat en de nabije omgeving tijdens de avonduren. Hij gaat er echter van uit dat de sportbeoefenaars voldoende respect voor de buurt zullen betonen en hun wagens op wandelafstand van de sporthal te parkeren. Men gaat dit in een overeenkomst met de sportclubs gieten. De verwachte mobiliteitsproblematiek zal opgenomen worden in het masterplan "St.-Jozefswijk", dat in de komende maanden zal uitgewerkt worden. Dit is een dossier dat Groen ook van nabij opvolgt en waarin ze op korte termijn nieuw initiatief zal ontplooien.

Een ander mobiliteitsvraagstuk speelt zich af in de Vontstraat te Leupegem waar door de bouw van 2 nieuwe appartementsblokken op de hoek met de Leupegemstraat een groot tekort aan parkeerruimte is ontstaan. Het stadsbestuur ziet voor dit probleem momenteel geen oplossing.

Vervolgens stelde Elisabeth Meuleman de recente golf van ongevallen op de Nederenamestraat aan de kaak en herhaalde dat Groen al jaren wijst op de uiterst gevaarlijke verkeerssituatie ter plaatse. Zij wees het bestuur op hun gebrek aan snelheid in dit dossier. Een wegversmalling ter hoogte van de Robert De Preesterstraat werd meer dan een jaar geleden in de pers aangekondigd en ook voor de heraanleg tussen de spoorwegbrug en de Oudstrijdersstraat werd reeds in mei 2012 een akkoord van AWV verkregen. Om diverse redenen schuift het college van burgemeester en schepenen dit dossier echter telkens weer naar achter. De schepen van Mobiliteit gaf nu mee dat er een volgend overleg voorzien is half mei, doch dat de effectieve uitvoering nog enkele jaren op zich zal laten wachten. Voor Groen is deze termijn echter onverantwoord lang en we zullen deze gevaarlijke toestand blijven aan de kaak stellen om het dossier niet onderaan de stapel te zien verdwijnen.

Steven Bettens vervolgde met de vraag waarom het stadsbestuur (in tegenstelling met veel andere steden en gemeenten) niet meedoet aan een actie van de provincie voor het inzaaien van "verloren" percelen met bloemen geschikt voor bijen. Deze percelen kunnen van een bijenhotel voorzien worden en dienen als educatief project voor de Oudenaardse jeugd. De schepen van Milieu antwoordde dat de plantsoendienst geen geschikte (onkruidvrije) percelen had gevonden om het zaad te zaaien. Evenwel beloofde hij er wel voor volgend jaar werk van te maken. Ook aan het Bos t'Ename zou men een uitgestrekte "bijenberm" aanbrengen.

Op het Tacambaroplein werden bij de recente heraanleg geen vuilnisbakken voorzien om zwerfvuil tegen te gaan. Het laconieke antwoord van de bevoegde schepen was dat de vuilbakken tijdelijk niet meer voorradig zijn. Ze worden op termijn evenwel vooralsnog geplaatst.

De slotvraag van Steven Bettens was of er een fietspad voorzien wordt boven op een nieuw aan te leggen keermuur langsheen de spoorwegberm achter het ziekenhuis en het Bernarduscollege. Dit fietspad maakt deel uit van een "missing link" en kon door Groen niet teruggevonden worden op de voorziene plannen bij de op stapel staande herinrichtingswerken voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kwam een droog "ja" als antwoord. Bijkomende vragen over wanneer en hoe wou de schepen van Mobiliteit niet beantwoorden.

Ten slotte was het Tim Vanderhaeghen die de zitting voor Groen besloot met een vraag naar de stand van zaken met betrekking tot de Trage Wegen in Oudenaarde. Heel wat gemeentes zijn inmiddels reeds begonnen met de opmaak van een Trage Wegenplan of zelfs al met de uitvoering er van. Trage Wegen zijn door de jaren achtergestelde of verlorengegane (voet)wegels en paden die nu geherwaardeerd worden om de zachte weggebruiker snelle verbindingen te bieden of om het wandel- en fietstoerisme te promoten. Toeval wil dat de schepen ook hier weer net begonnen was met het opstellen van een stappenplan ter opwaardering van de Trage Wegen. Toen Tim vroeg waarom de stad geen gebruikmaakte van de kennis en de (gratis) ondersteuning van de provincie bleef men hem een duidelijk antwoord schuldig en herhaalde men het betoog van "we zijn er mee bezig".

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren