10 mrt 2017

3 speerpunten, 33 programmapunten voor een levendige stad die vooruitkijkt!

Oudenaarde 2020: levendige stad 3 SPEERPUNTEN Groen legt de nadruk op participatie en inspraak. Het huidige stadsbestuur stelt inwoners veel te vaak voor voldongen feiten en organiseert meestal pas info-vergaderingen als projecten eigenlijk al beklonken zijn. Groen wil inwoners van bij het begin van het proces raadplegen, neemt adviesraden au serieux en wil ook de deelgemeenten beter bij het beleid betrekken.

 1. Besturen doen we samen
 2. Stad op maat van kinderen Kinderen worden de norm voor het beleid in Oudenaarde. Want wat goed is voor kinderen is goed voor iedereen. Verkeersveiligheid, leefmilieu, voeding en inrichting van de publieke ruimte: als we kinderen als maatstaf nemen creëren we een veilige, gezonde en aangename leefomgeving voor ons allemaal. Daarnaast hebben we extra aandacht voor gezinnen: voldoende kinderopvang, speelgelegenheid en onderwijs in al onze deelgemeenten.
 3. We doen het voor het geld Gemeentebesturen moeten het leven van de inwoners in hun gemeente betaalbaar houden. Dat betekent een groenere en meer rechtvaardige fiscaliteit om gezonde gemeentefinanciën te behouden. Daarbij worden inefficiënte belastingen en heffingen, bijvoorbeeld al te specifieke of forfaitaire belastingen, geschrapt en vervangen door een meer beperkt pakket dat verduurzaming en sociale rechtvaardigheid stimuleert. We werken ook aan een armoedeplan en richten een permanente tewerkstellingscel op onder impuls van de gemeente, want werk is de beste garantie tegen armoede.

 

33 PROGRAMMAPUNTEN

 

Oudenaarde, stad voor gezinnen

 1. We houden rekening met de kindnorm in ons beleid. Dat wil zeggen dat we het beleid op vlak van leefmilieu, verkeersveiligheid, voeding en openbare ruimte zoveel mogelijk afstemmen op wat kinderen maximaal aankunnen of minimaal nodig hebben. Kinderen worden de maatstaf van ons beleid en we toetsen de maatregelen die we nemen aan hun normen af. Want wat goed is voor kinderen is goed voor iedereen.
 2. We zorgen voor voldoende kinderopvang, ook flexibele opvang in weekends en buiten kantooruren, inclusieve opvang voor kinderen met een beperking, kwaliteitsvolle naschoolse opvang en een waaier van opvanginitiatieven in de vakantie.
 3. We maken, samen met de onderwijsverstrekkers, een infrastructuurplan op voor onze gemeenten. We proberen, waar mogelijk, samen te werken met het onderwijs, om de infrastructuurnoden voor onderwijs, culturele en andere verenigingen, sport, opvang,... zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Elke deelgemeente heeft minstens één goed onderhouden en vrij toegankelijk speelplein. We werken aan de uitbouw van een speelpleinwerking, bijvoorbeeld in de zomervakantie, in een aantal deelgemeenten. We gaan ook na of volkstuinen kunnen uitgebreid worden.

 

Oudenaarde kiest resoluut voor de zachte weggebruiker

 1. Groen wil een autoluwe binnenstad met parkeren aan de rand. De vele dure plannen die al werden gemaakt voor de heraanleg van de Markt worden van onder het stof gehaald. We maken van de Markt een gezellig marktplein en een ontmoetingsplaats.
 2. Kiezen voor de zachte weggebruiker betekent investeren in een veilig, uitgebreid fietsnetwerk. Er is een goed fietsbeleidsplan nodig om bestaande fietspaden te verbinden tot een fietsring in het centrum, met veilige aanrijroutes vanuit de deelgemeenten. Dit betekent ook voetpaden die voldoende breed en comfortabel zijn, ook voor rolstoelen of kinderwagens. We voeren een nultolerantiebeleid t.o.v. stoep- en fietspadparkeerders. Ze creëren immers gevaarlijke verkeerssituaties voor de zachte weggebruiker.
 3. We richten een mobiliteitsraad op die frequent overlegt. Hierin zetelen niet enkel afgevaardigden van de Lijn, politie en stadsbestuur maar ook mensen van de Fietsersbond, scholen, Ontoegankelijk Oudenaarde en andere relevante verenigingen. Het is vanzelfsprekend dat in de Begeleidingscommissie van het Mobiliteitsplan al deze verenigingen ook vertegenwoordigd zijn.

 

Oudenaarde, stad waar jongeren zich welkom voelen

 1. Groen wil psychische ruimte voor jongeren: ze moeten zelfstandig en zonder permanente controle toch veilig naar school kunnen gaan, kunnen rondhangen, kunnen sporten, fuiven. We creëren veilige fuifomgevingen.
 2. Jongeren hebben ook nood aan fysieke ruimte: een eigen stek voor hun jeugdbeweging of vereniging. Hier is nog heel wat werk aan de winkel: KSA Mater, KLJ, Litoziekla,... vele verenigingen zoeken nog een geschikt lokaal. We gaan actief op zoek naar oplossingen.
 3. We willen af van het saaie imago van provinciestadje dat Oudenaarde soms bij jongeren heeft. We willen een hip en permanent cultuurcafé in de Woeker. We blijven met de grootste zorg omgaan met ons erfgoed. We willen onderhandelen met de eigenaar van de Saffres-fabriek om de nieuwe bestemming van de site mee in te vullen. We willen van dit complex de nieuwe place-to-be maken in Oudenaarde: ruimte voor kunstenaars, verenigingen, ondernemers, een congrescentrum, alternatieve woonvormen voor jongeren, horeca.

 

Oudenaarde, stad voor actieve senioren

 1. We detecteren en bestrijden eenzaamheid bij ouderen. We zorgen voor een goede informatie-uitwisseling met zorgwerkers om eenzaamheid te detecteren. In samenwerking met de seniorenraad bouwt de stad een doorgedreven vrijwilligersbeleid uit. Regelmatige bezoekjes, vervoermogelijkheden uitbreiden en promoten en het uitbaten van een maandelijks seniorenrestaurant behoren tot het takenpakket.
 2. We realiseren meer wonen en zorg op maat en in eigen omgeving. Mensen wonen graag levenslang in hun eigen omgeving. Er komen meer aangepaste woningen of vormen van groepswonen en specifieke zorgwoningen. Centraal in de wijk/het dorp komt een zorgkruispunt.

 

Oudenaarde, milieu- en diervriendelijke stad in 't groen

 1. We beschermen onze schaarse open ruimte. We blijven ons verzetten tegen grootschalige leem- en kleiontginning. Het is een aanslag op ons unieke landschap voor de winst van multinationals of individuen, terwijl er genoeg alternatieven bestaan.
 2. We investeren actief in de aankoop, het beheer en de openstelling van natuurgebieden. Dit kan door zelf gronden aan te kopen of door terreinbeherende organisaties zoals Natuurpunt te ondersteunen bij de aankoop en het beheer van natuurgebieden. Oudenaarde bouwt het tragewegennetwerk uit; dit is tevens een troef voor zachte recreatie en ecotoerisme in de streek, inclusief hoevetoerisme (= extra voor landbouwsector) en plattelandstoerisme (gîtes, vakantiewoningen, gastenverblijven).
 3. Landbouwers spelen een cruciale rol in het verwevingsgebied tussen de natuurgebieden van de streek. De stad speelt een bemiddelende rol en stimuleert landbouwers om natuur in landbouwgebied te ondersteunen, ze promoot bio-landbouw op haar grondgebied. Ze werkt samen met landbouworganisaties en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen aan erosiebestrijding.
 4. De stad pakt de overstromingsproblemen kordaat aan. Ze zorgt ervoor dat de watertoets in een sluitende stedenbouwkundige verordening wordt gegoten. Ze laat geen bebouwing toe in overstromingsgebied. De stad voorziet ruimte voor water in de ruimtelijke planning en geeft deze maximaal een natuurlijke invulling.
 5. We zijn een diervriendelijke stad: alleen gedomesticeerde dieren in circussen op ons grondgebied, geen levende dieren op kermissen, kordate aanpak van dierenmishandeling. De stad werkt een zwerfkattenbeleid uit en ondersteunt organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn zoals dierenasielen en zwerfkattensterilisatieprogramma's.
 6. Zwerfvuil hoort niet thuis in Oudenaarde. Het is een doorn in het oog van onze landelijke deelgemeenten. De stad voert een sensibiliserend en ontradend beleid. De stad verbindt er zich ook toe om de inspanningen en haar beleid omtrent het containerpark voort te zetten (betalende containerparken werken contraproductief en werken zwerfvuil in de hand).

 

Oudenaarde, dat is samen besturen

 1. Bij stadsvernieuwingsprojecten worden bewoners van meet af aan betrokken via een participatiepact. Per project wordt hiervoor een concreet plan uitgewerkt. Bij de (her)inrichting van de publieke ruimte, ook in de deelgemeenten, maken we voldoende plaats voor beeldende kunst. Lokale kunstenaars worden zoveel mogelijk betrokken.
 2. De gemeenteraad kan live via de webcam gevolgd worden en adviesraden worden au serieux genomen, ze worden bij aanvang van een proces betrokken. Ook jongeren en ouderen willen inspraak, ook in de niet zo typische jongeren- of seniorenthema's zoals mobiliteit, infrastructuurprojecten,... Die projecten hebben een grote impact op de leefwereld van jongeren en ouderen, dus horen we hierover hun stem.
 3. Oudenaarde, dat is veertien deelgemeenten. We luisteren op geregelde tijdstippen naar de stem van de inwoners uit de deelgemeenten en spelen in op hun specifieke noden.
 4. Iedereen wordt cultuurparticipant. De stad treedt ondersteunend op en maakt het mogelijk voor iedereen (individuen, erfgoedzorgers, verenigingen, professionele en amateurkunstenorganisaties) om zijn "ding" te kunnen doen. We pleiten voor een aanvulling van het subsidiesysteem door wijkbudgetten, maar ook door materiële en infrastructurele ondersteuning (bv. repetitieruimtes), het uitbouwen van een evenementenloket en het openstellen van de stedelijke communicatiekanalen.

 

Werkend en ondernemend Oudenaarde

 1. Groen wil baanwinkels en shoppingcentra op industrieterrein een halt toeroepen. Winkels horen thuis in een levendig stadscentrum, de stad voert een kernversterkend beleid.
 2. We maken werk van een ondernemersloket dat een duidelijk en uniek aanspreekpunt moet zijn voor handelaars en ondernemers.
 3. We richten een permanente tewerkstellingscel op. Binnen de schoot van de cel werkt de stad samen met werknemers en werkgevers een plan uit om de werkloosheid aan te pakken en vraag en aanbod op vlak van tewerkstelling op elkaar af te stemmen. De stad is trekker voor de werking van de cel. De stad streeft naar een divers eigen personeelsbestand.

 

Oudenaarde tegen armoede en voor rechtvaardigheid

 1. We zeggen resoluut neen tegen armoede en uitsluiting. We werken een diepgaand armoedebeleidsplan uit met speciale aandacht voor kinderarmoede.
 2. We zorgen voor een snelle realisatie van een Sociaal Huis. Een laagdrempelig, uniek loket op een centrale locatie waar gezinnen terecht kunnen met al hun vragen: kinderopvang, tegemoetkomingen, premies,... Het Sociaal Huis biedt steun aan initiatieven voor kansarmoede en integratie van alle inwoners, ook van allochtone oorsprong en draagt bij tot een menswaardig asiel- en migratiebeleid. De betrokkenheid van de autochtone bevolking zorgt voor begrip, solidariteit en verdraagzaamheid.
 3. We zetten in op betaalbaar wonen. Oudenaarde heeft met een financieel zeer gezonde Regie Grondbeleid een serieuze troef in handen om meer vat te krijgen op de lokale woningmarkt. Met het geld kan de stad gronden en eigendommen opkopen en verbouwen om ze via een systeem van Community Land Trust te verkopen. De eigendom van de grond blijft in handen van de stad, alleen het pand wordt verkocht. Zo wordt het verwerven van een eigen woning voor meer mensen haalbaar en betaalbaar.
 4. We worden Fair Trade Stad en werken een groeipad richting 0,7 % uit als financiële ondersteuning voor het Zuiden. Via publicaties en activiteiten informeren we de bevolking en creëren we het noodzakelijke draagvlak voor een duurzaam, solidair en rechtvaardig beleid.

 

Oudenaarde is goed voor het klimaat

 1. Oudenaarde wordt koploper inzake duurzaamheid en klimaatneutraliteit. We begeleiden gezinnen actief om hun energiefactuur te doen dalen. Dat kan door energieaudits, premies, derde-betalersystemen en groepsaankopen. De stad moedigt investeringen aan in kleinschalige decentrale energieopwekking. Oudenaarde is ook uitstekend gelegen om windenergie op te wekken. Via coöperatieve vennootschappen maken we buurtbewoners "eigenaar" van hun windmolen en kopen ze elektriciteit met fikse korting. Zo vergroten we het draagvlak voor windturbines. Een duurzaam milieubeleid beperkt de CO2-uitstoot en beperkt de klimaatsverandering in Noord én Zuid.
 2. De stad geeft ook het goede voorbeeld: bij de bouw van het nieuwe zwembad, de uitbreiding en renovatie van de Woeker, de renovatie van het ziekenhuis en het rust- en verzorgingstehuis,... streeft de stad de hoogste energienormen en het gebruik van hernieuwbare energie na.
 3. Ook voor openbare verlichting kiezen we voor energiezuinige technieken en variabele verlichting; we besparen energie door op weekdagen de straatverlichting tussen middernacht en 6 uur uit te schakelen en werken zo ook aan een vermindering van de lichtvervuiling.

 

Gezonde gemeentefinanciën in Oudenaarde

 1. We kiezen voor een groenere en meer rechtvaardige fiscaliteit om gezonde gemeentefinanciën te behouden. Daarbij worden inefficiënte belastingen en heffingen geschrapt en vervangen door een beperkter pakket dat verduurzaming en sociale rechtvaardigheid stimuleert.
 2. Verdere schuldenafbouw is noodzakelijk, al moet er ruimte blijven voor gerichte investeringen. Dat is nodig om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden voor haar inwoners, en voor de werkgelegenheid in tijden van economische crisis.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren