Armoede voorkomen: het zijn de kleine dingen die het doen.

29 April 2011

Armoede voorkomen: het zijn de kleine dingen die het doen.

Een paar dagen voor de Erfgoeddag, die in het teken staat van "Armoe troef", is armoede het onderwerp van het Groen!Café geweest dat op 26 april 2011 doorging in Bar Santola. Armoede komt immers niet enkel in grootsteden voor. Armoede komt niet alleen in Ronse voor. Ook hier in Oudenaarde hebben we te maken met heel schrijnende situaties. Armoede bestrijden is meer dan armoede beheren. Terwijl onze regeringen doen alsof ze iets doen, groeit in de echte wereld de armoede dag na dag. Ik zie dit dagdagelijks vanuit mijn beroepsleven maar ook vanuit de ervaringen die ik ondertussen opgebouwd heb als raadslid in het OCMW van Oudenaarde. Armoede gaat in gezinnen vaak gepaard met meervoudige problemen. Financiële problemen kunnen bijvoorbeeld verweven zijn met opvoedingsproblemen, met gezondheidsproblemen, met psychische problemen binnen het gezin...

De bedoeling van deze avond was om een eerste stap te zetten in een visievorming rond preventieve aanpak van armoede op lokaal vlak. Hoe kunnen we met z'n allen voorkomen dat er meer mensen in armoede terechtkomen? Het is niet zo dat de hogere overheden voor alle oplossingen moeten/kunnen zorgen. Met kleine dingen kunnen we misschien ook vanuit lokale overheden heel wat mensen ondersteunen.

De gasten die in het panel zaten waren Lucile Delgulst en twee ervaringsdeskundigen in de armoede. Lucile is coördinator van de Vrolijke Kring in Ronse. De Vrolijke Kring is een organisatie waar armen het woord nemen.

Daarnaast was Ria Willems aanwezig als lector aan de Artevelde Hogeschool Gent en deskundige in de armoedeproblematiek.

Onze vierde gast was niemand minder dan Bart Caron, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Groen!

Het was een boeiende avond met aangrijpende verhalen en diverse standpunten rond de problematiek van armoede. Over een aantal thema's zijn conclusies geformuleerd door de panelleden.

  • Het leefloon in België van 740 euro per maand (alleenstaande) ligt zelfs lager dan de Europese armoederisicodrempel van 899 euro.
  • Mochten we al kunnen besparen op energiekosten door enkel nog passiefbouw te realiseren, zou een grote kost voor mensen in armoede kunnen vermeden worden.
  • Als gemeente zouden we er tevens kunnen voor zorgen dat ook privé-verhuurders van woningen ondersteuning krijgen om huizen aan een lager tarief te verhuren opdat huren nog mogelijk blijft, mits een zekere garantie dat er een inkomenszekerheid is voor de verhuurder en dat de woning in een goede staat behouden blijft.
  • We hebben in onze gemeente een cultuurraad, een seniorenraad, een sportraad, een jeugdraad,... die het stadsbestuur kunnen adviseren in een aantal beleidskeuzes. Het is belangrijk dat mensen in armoede ook kunnen gehoord worden vooraleer er keuzes gemaakt worden. Het is belangrijk dat het beleid luistert naar de problemen. Op die manier kunnen er veel meer zaken op een efficiënte manier geregeld worden. Verenigingen waar armen het woord nemen zouden ook vanuit een gemeente extra ondersteuning kunnen krijgen.
  • Op gebied van onderwijs zou een gemeente kunnen investeren in extra steun in huistaakbegeleiding opdat er minder kinderen van jongs af een achterstand oplopen en zo vroegtijdig uitvallen in het onderwijs.
  • Een gemeente zou veel meer de sociale economie kunnen stimuleren en zo extra en aangepast werk kunnen realiseren opdat mensen terug kunnen meetellen in de maatschappij. Mobiliteit verbeteren en meer mogelijkheden aanbieden. Het vervoer naar de industrieparken zou verbeterd kunnen worden opdat meer mensen in staat zijn om te gaan werken.
  • Er moet een ander beleid gevoerd worden inzake kinderopvang. De prijzen moeten veel lager opdat mensen met een lager inkomen in staat zijn om kinderopvang te bekostigen. Ook hier kan een gemeente een grote rol in spelen.
  • De diverse hulpverleningsdiensten die samen in een gezin werken zouden nog veel beter op elkaar kunnen afgestemd worden zodat hulpverlening effectiever kan gebeuren. Het OCMW zou hier een zeer prominente rol in kunnen spelen.
  • De participatie in cultuur zou nog gebruiksvriendelijker kunnen georganiseerd worden opdat het stigma van "arm zijn" kan vermeden worden.

Het was een boeiende avond die een eerste aanzet mag zijn om in Oudenaarde een heuse visie te ontwikkelen in preventie van armoede. Armoede is een onrecht. Mensen willen in de eerste plaats een beter leven en een toekomst voor hun kinderen. Mensen in armoede willen solidair zijn. Is dit nog iets dat wij nog kunnen?

Wouter Decoodt

OCMW-raadslid voor Groen!Oudenaarde