Biodiversiteit - echt zo belangrijk?

27 Maart 2013

Biodiversiteit - echt zo belangrijk?

Biodiversiteit. Een woord dat momenteel sterk in de mode is. Maar wat GROEN betreft is het alvast . We beseffen immers al te goed dat de unieke rijkdom aan levende wezens van vitaal belang is voor ons dagelijks leven en de toekomst van onze volgende generaties.geen modewoord

Zonder het te beseffen zuigen we de aarde in een recordtempo leeg en vernietigen we een biologische rijkdom die het resultaat is van 3,5 miljard jaren evolutie. Nochtans zijn we voor heel veel zaken rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van die biodiversiteit. Ze biedt immers een schat aan producten en diensten zonder dewelke we niet kunnen overleven. De bestuiving van onze gewassen gebeurt immers niet alleen door honingbijen, maar ook door hommels, wilde bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers,... De visserij is afhankelijk van de natuurlijke rijkdommen in de zee, toerisme teert op mooie landschappen met spectaculaire planten en dieren, de farmaceutische industrie is afhankelijk van heel wat medicinale stoffen uit planten, in de tuinbouw worden allerlei soorten hommels en kevers gebruikt voor de bestuiving en bescherming van de gewassen,... Kortom, tal van belangrijke sectoren van onze economie zijn afhankelijk van de natuurlijke rijkdommen van onze aarde. Die rijkdommen opsouperen of de biodiversiteit vernietigen, betekent dat we onszelf in gevaar brengen. Het is dus van het grootste belang dat we dagelijks keuzes maken die rekening houden met het milieu en de biodiversiteit.

Weten is niet voldoende - Duurzaam denken is een eerste stap - Duurzaam leven is een noodzaak

GROEN daagt je uit!

GROEN wil samen met jou de uitdaging aan gaan! Steun ons om de lokale biodiversiteit in Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen te bewaren. Niet door je levensstijl helemaal om te gooien, maar door je allerlei eenvoudige handelingen eigen te maken: pesticiden bannen en ecologisch verantwoorde alternatieven gebruiken, wat meer tolerantie aan de dag leggen ten aanzien van bepaalde dieren en planten uit onze omgeving, kiezen voor streekgebonden seizoensvoeding, water besparen, thuiscomposteren, kiezen voor biologisch producten, hergebruik stimuleren,...

GROEN daagt het gemeentebestuur uit!

GROEN daagt het stadsbestuur uit om extra inspanningen te leveren die de biodiversiteit op en buiten haar grondgebied moet vrijwaren en bevorderen.

We erkennen dat het stadsbestuur de laatste jaren al heel wat inspanningen leverde onder de vorm van subsidies voor groendaken, landschapselementen en zwaluwnesten, de ondersteuning van en de samenwerking met de lokale natuurvereniging, het beheer van de vesten, het bermbeheer, de uitbouw van het natuureducatief reservaatje "Het Spei" en de aankoop en uitbouw van het Volkegembos-Steenbergbos.

Maar behoud van biodiversiteit gaat veel verder dan het in stand houden van kleine landschapselementen en de uitbouw en ondersteuning van enkele natuurgebieden! Biodiversiteit vrijwaren kan en moet op verschillende niveaus, want alles hangt samen! Het gemeentebestuur heeft hierin als overheid een uiterst belangrijke voorbeeldfunctie.

Daarom vraagt GROEN het stadsbestuur om de uitdaging te aanvaarden, haar voorbeeldfunctie waar te maken en een stappenplan uit te werken en uit te voeren om het biodiversiteitsverlies te stoppen. Wij vragen concreet dat de stad Oudenaarde op elk moment in haar beslissingen rekening houdt met de effecten op de biodiversiteit door, vergelijkbaar met de watertoets, een biodiversiteitstoets te hanteren die de effecten op biodiversiteit inschat en alternatieven formuleert om effecten op biodiversiteit minimaal te houden. Dit kan via aanbevelingen door de MINA-raad.

GROEN vraagt het stadsbestuur om:

  • resoluut te kiezen voor biologische, streekgebonden en duurzame FairTrade producten en voeding voor de stadsdiensten en bij evenementen, gezien de impact van bio-producten op biodiversiteit beduidend lager is dan gangbare producten.
  • een actief landbouwbeleid te voeren i.f.v. akkerrandbeheer (bodemerosie - akkervogels - natuurlijke bestrijding gewassen), pesticidereductie, knotbomen en houtkanten. Net zoals de betoelaging voor groenbemesting zou de stad een betoelaging kunnen geven voor landbouwers die een natuurgericht akkerrandenbeheer toepassen, nieuwe knotbomenrijen, houtkanten of meidoornhagen aanplanten en onderhouden (hier is ook een link met het RLVA).
  • Naast bermbeheer zou ook extra aandacht kunnen gaan naar het onderhoud en de bescherming van bestaande hoogstamboomgaarden en meidoornhagen in de deelgemeenten. Deze zijn samen met braamstruwelen en holle bomen belangrijke biotopen voor de eikelmuis, een typische slaapmuis van de Vlaamse Ardennen die met uitsterven bedreigd is. Als Oudenaarde de eikelmuis "adopteert", kan dit diertje het uithangbord worden van het biodiversiteitbeleid van onze stad. In Limburg doet men al langer vergelijkbare acties. (Zie ook het bijgevoegde pdf-bestand van Tandem onderaan.)
  • bij de inplanting van bloembakken en -perken enkele planten en bloembollen van biologische teelt te gebruiken, gezien de bloembollenteelt een van de meest vervuilende teelten is waarbij enorme hoeveelheden pesticiden en kunstmest gebruikt wordt. Nochtans zijn in Nederland en zelfs in Vlaanderen leveranciers van biologisch geteelde bloembollen en bloeiende planten (zie ook de bio-bloembollenactie van VELT - www.groenoudenaarde.be/biodiversiteit/biobloembollen).
  • subsidies rond landschapselementen, groendaken en zwaluwnesten geregeld in de kijker plaatsen via de infobladen, posters in de bib, een facebookpagina, sensibilisering tijdens evenementen zoals Dag van het Park, Open Werktuigdagen,...
  • het subsidiereglement en de betoelaging voor "groendaken" uit te breiden naar daktuinen en gevelvergroening (kruipend en klimmend groen). Dit laatste is een aanvulling op of een alternatief voor ander openbaar groen op plaatsen waar de ruimte beperkt is.
  • meer aandacht te hebben voor "natuurlijk speelgroen" bij de aanleg van speelzones, speelpleintjes, de verdere fases van de herinrichting van het recreatiegebied Donkvijver.
  • meer aandacht te hebben voor harmonisch en natuurgericht park- en groenbeheer, o.a. in Park Liedts, groendaken en gevelvergroening van de eigen gebouwen en hierin een voorbeeldfunctie opnemen. De stad zou ook een actieve rol kunnen spelen naar bedrijventerreinen toe en een minimum verplichting van natuurinrichting kunnen opleggen/adviseren aan (nieuwe) bedrijven.
  • aandacht te hebben voor biodiversiteit bij infrastructuurprojecten.
  • meer info ook in het inspiratieboek van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB - Vlaamse Overheid): "Ideeën voor groenere steden en gemeenten in Vlaanderen" (www.natuurenbos.be/nl-be/activiteiten/campagnes/dag_van_het_park/boek.aspx).

Lees meer over:

biodiversiteit:

Milieubewust aankopen

BIOGARANTIE-label: biologisch en lokaal geproduceerde duurzame producten

ECOGARANTIE-label: ecologisch verantwoorde producten

Vegetarisch eten

Duurzaam bankieren

Duurzaam surfen op internet

CO2-compensatie

Duurzaam reizen

FSC-label, gecertificeerd duurzaam/duurzamer hout

MSC-label, gecertificeerde duurzame(re) visserij