Groen! niet te spreken over decretale verankering "eerst komt, eerst maalt principe" bij inschrijving

11 Juni 2010

Persmededeling 10 juni 2010 Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen!) is niet te spreken over de criteria voor inschrijvingen in basis- en secundair onderwijs die vandaag door de meerderheid per decreet werden ingevoerd. Het nieuwe decreet dat onder meer de inschrijvingsprocedure regelt voor het schooljaar 2011-2012 stelt dat zowel voor basis- als secundair onderwijs de "enige mogelijke ordeningscriteria" voor inschrijving "chronologie van het aanmelden, met uitsluiting van fysieke aanmelding" zijn. Voor het basisonderwijs komt daar nog de afstand van de woon- of verblijfplaats van de leerling tot de school én de afstand van het werkadres van één van beide ouders tot de school. Voor het secundair geldt naast chronologie ook nog het aantal schooldagen als regelmatige leerling ingeschreven in een basisschool gelegen binnen éénzelfde of aaneensluitende kadastrale percelen. Eerst en vooral betreurt Groen! dat er decretale wijzigingen overhaast worden doorgevoerd zonder dat een evaluatie van de LOP's (Lokaal Overleg Platformen die de bevoegdheid hebben om de inschrijvingsprocedure voor een bepaalde regio, over netten en scholengemeenschappen heen, te regelen) werd afgewacht. Bovendien is Groen! altijd tegenstander geweest van het eerst-komt-eerst-maalt-principe. "Dat is namelijk een vorm van het recht van de sterkste" zegt Elisabeth Meuleman "mensen met de snelste verbindingen of de beste computervaardigheden krijgen een voorsprong. Voor sociaal zwakkeren is het online aanmelden een drempel. Om deze mensen te helpen stonden er dit jaar zeer veel organisaties, scholen en gemeenschapscentra klaar. Wanneer je al deze mensen zonder tijdsdruk kan laten inschrijven, krijgt iedereen gelijke kansen. En zal een crash van het elektronisch systeem door overbelasting bij opening zal niet tot de chaos leiden die we dit jaar kenden, omdat het tijdstip van aanmelden er niet toe doet."

Ook bij nabijheid van het werkadres van één van beide ouders als voorrangscriterium stellen wij ons vragen. "We vrezen een verdringingseffect van kinderen uit het stadscentrum door kinderen uit de buitenwijken. Zeker met het huidige capaciteitsprobleem is dit een reëel probleem met negatieve sociale gevolgen."

Info voor de pers

Elisabeth Meuleman, Vlaams volksvertegenwoordiger Groen!, 0473 41 61 47