Groen Oudenaarde vraagt stadsbestuur meer transparantie bij intercommunales

01 December 2014

Groen Oudenaarde vraagt stadsbestuur meer transparantie bij intercommunales

Maandag in de gemeenteraad merkte op dat ze liever wat meer informatie en terugkoppeling zou wensen van wat er in de verschillende intercommunales, waar onze stad deel van uitmaakt, wordt beslist.Elisabeth Meuleman van Groen

De beiaard zocht uit wat de wet hierover voorschrijft.

Onze stad heeft in de organen van deze intercommunales meestal een afgevaardigde in de Raad van Bestuur en steeds een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. De gebrekkige voorlichting van de gemeenteraad van wat in deze intercommunales gebeurt is een oud zeer, zeker als men weet dat leden van de oppositie maar zelden vertegenwoordigd zijn in de bestuursorganen van die intercommunales. In het verleden werden hierover al verschillende vragen gesteld in de gemeenteraad, helaas met weinig resultaat.

Het decreet dat de werking van de intercommunales regelt en de bijhorende omzendbrief zijn nochtans glashelder en laten geen ruimte voor interpretatie. We geven een korte bloemlezing.

Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking: "Art. 53. De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging."

De Omzendbrief Intergemeentelijke Samenwerking van 2002 zegt hierover het volgende: "De in artikel 53 aan de leden van de raad van bestuur opgelegde verplichting om minstens tweemaal per jaar in de gemeente- en provincieraden verslag uit te brengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting te verschaffen bij het beleid, is een essentiële vereiste die de band tussen de vereniging en haar deelnemers versterkt. Statutair kan deze verplichting nog verfijnd en uitgebreid worden."

De regelgeving kan dus niet duidelijker zijn: iedere bestuurder van een intercommunale, die is aangeduid door de Oudenaardse gemeenteraad, moet minimaal tweemaal per jaar in de gemeenteraad, niet in de gemeenteraadscommissies, verslag uitbrengen over de activiteiten van die intercommunale.

Sven De Spiegeleer - weekblad De Beiaard