Groen vraagt maximaal behoud van de open ruimte in onze stad

25 Februari 2020

Groen vraagt maximaal behoud van de open ruimte in onze stad

Woonbehoefte tot einde 2027 is vandaag al ingevuld.Tot einde februari loopt het openbaar onderzoek voor een verkavelingsaanvraag tussen de Heurnestraat en de spoorweg in Eine. Een projectontwikkelaar wil er 48 woningen optrekken. Als de burgemeester het meent dat hij de open ruimte maximaal wil behouden dan mag hij voor dit project geen omgevingsvergunning afgeven. De woonbehoefte tot einde 2027 is immers nu al ingevuld.“Dat de betonmolen in Oudenaarde veel sneller dan in vergelijkbare steden draait, werd in 2018 door een studie van Natuurpunt aangetoond en in november vorig jaar bevestigd door een rapport dat de Standaard opmaakte”, begint Groen-gemeenteraadslid Steven Bettens, “Belangrijk om weten is ook dat Oudenaarde in 2018 een woonbehoeftestudie liet maken. Daaruit blijkt dat onze stad voor de periode 2018 tot en met 2027 nood heeft aan 786 bijkomende wooneenheden.”“Moet de betonmolen om die reden tot 2027 aan datzelfde tempo blijven draaien?”, vraagt Steven Bettens zich af. “Helemaal niet”, beantwoordt het gemeenteraadslid zijn eigen vraag, “Wel integendeel! De stad Oudenaarde verleende in 2018 en tijdens de eerste tien maanden van 2019 bouwvergunningen voor in totaal 434 nieuwbouwwoningen. Tellen we bij deze 434 woningen de op stapel staande ontwikkeling van de site Saffre (265 wooneenheden) en de afwerking van de Scheldekop (nog 85 te vergunnen wooneenheden), dan komen we aan 784 wooneenheden. Op twee wooneenheden na is de volledige woonbehoefte tot en met 2027 gedekt!”“Met deze gegevens in het achterhoofd is de stad het aan zichzelf verplicht haar beleid rond het verlenen van vergunningen voor nieuwbouw heel drastisch bij te sturen”, gaat Bettens verder, “De betonmolen moet trager gaan draaien.”“Burgemeester Marnic De Meulemeester beloofde bovendien expliciet om in te zetten op het behoud van open ruimte”, aldus Bettens, “In het meerjarenplan dat op 16 december 2019 werd goedgekeurd is opgenomen dat de open ruimte maximaal moet gevrijwaard worden. Een beleidsplan ruimte moet voor juridische zekerheid zorgen. De stad krijgt van de Vlaamse overheid extra middelen. De burgemeester wil met dat geld o.a. kernversterkende maatregelen nemen, net om die open ruimte te vrijwaren.”“Een extra argument om niet meer te bouwen in minder gunstig geleden woongebieden is het plan voor grote stadsinbreidingsprojecten op de site Santens en de site Alvey aan het station in Eine”, stelt Steven Bettens, “Deze projecten nemen geen extra open ruimte in beslag maar houden rekening met (maximaal) 600 nieuwbouwwoningen (500 op de site Santens en 100 op de site Alvey). Indien die plannen goedgekeurd worden is het zo klaar als pompwater dat er de komende decennia elders in Oudenaarde geen woonuitbreidingsgebieden of woongebieden meer moeten aangesneden worden.”“Met Groen hebben we bezwaar aangetekend tegen de verkavelingsaanvraag in Eine”, besluit het Groene gemeenteraadslid, “Als de stad geloofwaardig wil zijn en haar open ruimte maximaal wil behouden, mag zij voor deze en ongetwijfeld nog volgende verkavelingsaanvragen geen vergunning verlenen. En mag zij niet wachten met de opmaak van het beleidsplan ruimte dat o.a. landbouw- en natuurgebied inkleurt en vastlegt, en zo onze kostbare open ruimte, ook voor landbouwers, beschermt voor de toekomst.”Bronnen voor dit artikel zijn o.a.:• Meer info over de verkavelingsaanvraag op https://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/Bestuur_en_beleid/Omgevingsvergunning/januari2020/affiche_openbaar_onderzoek_15.pdf • De studie van Natuurpunt van midden 2018 is digitaal raadpleegbaar via https://www.natuurpunt.be/pagina/betonrapport-van-vlaamse-gemeenten-en-provincies• Het rapport van de Standaard van oktober 2019 is digitaal raadpleegbaar via https://www.standaard.be/cnt/dmf20191025_04685072• De woonbehoeftestudie voor de stad Oudenaarde is digitaal raadpleegbaar op https://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/DOC_Algemeen/Nieuwsberichten/2018/OU_Woonbehoeftestudie_20181219_DEF.pdf . Relevante hoofdstukken ivm de nood zijn hoofdstukken 4.5 en 5.2.• Het aantal door de stad Oudenaarde afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is terug te vinden via de webpagina https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/bouwvergunningen#figures. Op die pagina kan je ‘Bouwvergunning maandresultaten (2012 – oktober 2019) downloaden. Overigens, eind volgende week worden de vergunning afgegeven in de maand november 2019, gepubliceerd.• Het Meerjarenplan van de stad Oudenaarde is digitaal raadpleegbaar op https://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/Bestuur_en_beleid/Beleidsplanning/2020_2025/_meerjarenplan%202020-2025%20stad%20en%20ocmw_DEF.pdf . Beleidsdoelstelling 4 en onderliggende actieplannen en acties zijn de relevante hoofdstukken.• Over de besteding van de extra middelen van de Vlaamse overheid: https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191115_04717607?articlehash=30D5A888FCBCD79D3DE89E07A2D08D277F2C762035A2826BC46BCA4359ADD445974B79D15FF7490234CA61749381CB9260F1176EF61A88A381666A70DCBEFBCC • De startnota voor de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Oudenaarde Linkeroever’ werd toegelicht op de voor iedereen toegankelijke commissie Ruimtelijke Ordening van 18 februari 2020. In deze nota wordt het voorstel geformuleerd om tot 600 wooneenheden op de site Santens en tot 100 wooneenheden op de site Alvey op te trekken. De stad en de provincie erkennen dat de woonbehoeftestudie aantoont dat er geen nood is aan extra wooneenheden op deze sites. Om die reden zijn stad en provincie een overeenkomst aangegaan om woongebieden en woonuitbreidingsgebieden te screenen en de minder gunstig gelegene te schrappen.