Handen uit de mouwen tegen overstroming van de Maarkebeek

22 December 2021

Handen uit de mouwen tegen overstroming van de Maarkebeek

Groen vraagt met aandrang uitvoering maatregelen ter vermindering van overstromingsrisico’s van de Maarkebeek '“We hebben geluk gehad dat het gestopt is met regenen”, klinkt het bij de brandweerzone Vlaamse Ardennen.', lazen we in de digitale krant van zaterdag 11 december 2021. Leupegem had dat weekend weer te kampen met wateroverlast maar ontsnapte aan veel erger. Met de ontwikkeling van visies en plannen om waterellende langs de Maarkebeek te voorkomen werd jaren geleden begonnen. Groen vraagt dat er ook op het terrein actie ondernomen wordt. Na de grote overstromingen van november 2010 en die van drie jaar later, gingen de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM), de provincie Oost-Vlaanderen, Maarkedal en Oudenaarde aan de slag om maatregelen uit te werken die de kans op overstromingen in woongebieden moest verkleinen. De VMM maakte in 2015 een riviercontract op en er zou een gebiedsvisie voor de volledige vallei van de Maarkebeek ontwikkeld worden. Zowel in Maarkedal als in Leupegem vonden info- en participatiemomenten plaats. Specifiek voor Leupegem toonden affiches o.a. mogelijke ingrepen op de akkers en weilanden langs de beek tussen de N60 en de N8. De beek zou er terug meer plaats krijgen. Einde 2017 had de gebiedsvisie klaar moeten zijn. Er zou ook ingezoomd worden op 6 deelzones waarin op korte termijn ingrepen werden gepland. In de loop van 2018 werd het project rond de Maarkebeek echter geschorst. De realiteit toont aan dat de reeds genomen en de in uitvoering zijnde maatregelen nog kunnen en moeten aangevuld worden. In het klimaatadaptatieplan 2021 – 2030 voor de stad Oudenaarde (goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 december 2021), kunnen we wel terugvinden welke concrete maatregelen tussen de N60 en N8 voorzien worden: Integrale aanpak gebied opwaarts N8 (herbestemming gronden van signaalgebied, verleggen en herinrichting Maarkebeek, vervanging voetgangersbrug en toegangsweg, aanleg van dijk ter bescherming van bestaande bebouwing) Optimaliseren doorgang Wolfabriekstraat (plaatselijk uitdiepen, vervanging van twee bruggen, plaatsen beschermingsmuren op oevers) Groen vraagt dan ook met aandrang dat alle deelplannen worden uitgevoerd en dat onverwijld begonnen wordt met de noodzakelijke voorbereidingen hiertoe.  In het klimaatadaptatieplan 2021 – 2030 staan weliswaar een aantal extra maatregelen zoals het verleggen en de herinrichting van de Maarkebeek, aanleg van een dijk ter bescherming van de bebouwing en de optimalisatie van de doorgang aan de de Wolfabriekstraat. Er is in het adaptatieplan echter geen concrete timing vooropgesteld. Voor Groen is het alleszins geen optie om hier nog een aantal jaar mee te wachten. ‘Elke jaar dat er gewacht wordt is een jaar dat de buurt zijn hart moet vasthouden en het risico op blanke straten en overstroomde huizen reëel blijft,’ besluit Bettens. ‘Groen roept het stadsbestuur dan ook op om nog dit jaar werk te maken van de voorgestelde maatregelen in het adaptatieplan in Leupegem en in en rond de Maarkebeek.’