Motie leemontginning Mater/Volkegem

17 December 2014

Motie leemontginning Mater/Volkegem

Gemeenteraadzitting 15 december 2014 - tussenkomsten Groen 2. Motie leemontginning Mater/Volkegem Gelet op het feit dat het ONTWERPBESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE DE VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET ONTWERP VAN GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "VLAAMSE LEEMSTREEK" (VR 2014 2111 DOC.1191/1 EN DOC.1191/2) de voorbije weken tot driemaal toe bij de Vlaamse regering voorlag, maar een beslissing steeds werd uitgesteld.

  • Gelet op het zeer negatief advies van de SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening) van 24 april 2013 omwille van zeer grote milieu-impact, de gebrekkige voorgestelde milderende maatregelen, de grote mobiliteitsimpact.
  • Overwegende dat het stadsbestuur, ondanks dat advies, geen bezwaar aantekende tegen de omzetting van 10 hectaren Landbouwgrond naar Ontginningsgebied op de kouters van Mater en Volkegem, maar wel de fasering benadrukte en liet optekenen dat de ontginners van Volkegem W en Volkegem NO hun activiteiten niet terzelfder tijd kunnen ontplooien zodat de ontginning W dient te zijn afgerond vooraleer met ontginning NO kan worden begonnen.
  • Overwegende dat zelfs die fasering nu ook al onder druk komt te staan. 

Groen vraagt het stadsbestuur:

  • alsnog bezwaar aan te tekenen tegen de omzetting van het gebied Volkegem NO van Landbouwgrond naar Ontginningsgebied en een schrijven te richten aan de Vlaamse regering om het gebied Volkegem NO te schrappen uit het ontwerpdecreet GRUP Vlaamse Leemstreek.