Stad en provincie op zoek naar nieuwe bedrijventerreinen: een stand van zaken

08 Juli 2017

Stad en provincie op zoek naar nieuwe bedrijventerreinen: een stand van zaken

Zoals u kon lezen in ons , lag in februari 2017 een kennisgevingsnota omtrent de uitbreiding van regionale bedrijventerreinen te Oudenaarde ter inzage voor het publiek. Het doel van de nota en het daaropvolgende Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is om een nieuw bedrijventerrein van 61,4 ha planologisch te verankeren en juridisch mogelijk te maken.artikel van 6 april 2017

Door de geringe communicatie over het bestaan van de nota én over de intentie van de uitbreiding, had de Oudenaardse burger geen weet van de plannen. Groen ontdekte in de notulen van het schepencollege het bestaan van de kennisgevingsnota en de plannen voor uitbreiding. In die notulen lazen we echter ook dat het schepencollege eind februari een onvoorwaardelijk gunstig advies had gegeven.

Daarna ging de bal snel aan het rollen: de inwoners van de zoekzones / uitbreidingszones lazen in de media over de mogelijke uitbreiding van industrie en daarmee gepaard gaande onteigening, zoals beschreven werd in de kennisgevingsnota. De burgers verenigden zich in een actiecomité.

 

Door een procedurefout bij de kennisgeving van februari 2017 werd een nieuw publiek onderzoek georganiseerd waarbij iedereen opmerkingen kon doorgeven. Het stadsbestuur en de provincie Oost-Vlaanderen organiseerden, onder druk van de bevolking en de oppositiepartijen, een infomarkt in de Volkszaal (zie onze vraag op de gemeenteraad van 24 april 2017). De overvolle Volkszaal maakte duidelijk dat de inwoners met veel vragen zaten. Een vertegenwoordiger van het actiecomité trok de ruimtelijk-economische studie heel sterk in twijfel.

Groen deelt de bezorgdheid van de burgers, schreef ook haar eigen advies bij de tweede publieke consultatie en stelde op de gemeenteraad van 29 mei 2017 een vraag over het optimaal gebruik van bedrijventerreinen en deed een bijhorend voorstel om de kennisgevingsnota negatief te adviseren.

Op diezelfde gemeenteraad van 29 mei stond echter ook een advies van het stadsbestuur geagendeerd. Groen drong er, samen met de andere oppositiepartijen N-VA en Sp.a, op aan dat het schepencollege zijn gunstig advies over de kennisgevingsnota niét zou hernemen en een nieuw advies mét opmerkingen zou formuleren.

 

Er werd een groot succes behaald: na een lang debat en de schorsing van de gemeenteraad zagen de meerderheidspartijen Open VLD en CD&V af van een herhaling van hun gunstig advies. Binnen de gemeenteraad werd een consensus bereikt waarbij alle partijen samen een nieuw advies formuleerden.

Het besluit van het advies luidt:

  1. De Stad zal de burger duidelijk, tijdig en correct informeren en bij de bevoegde overheid aandringen hetzelfde te doen en dat telkens frequent genoeg en op een transparante manier.
  2. Alle mogelijke alternatieven moeten onderzocht worden, inclusief het nulalternatief.
  3. Wanneer op basis van een evaluatie en actualisatie van de ruimtelijk-economische studie zou blijken dat er een bijkomende behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen zou bestaan, kan deze behoefte enkel ingevuld worden binnen de contouren van het kleinstedelijk gebied (zoals oorspronkelijk afgebakend bij MB van 20 maart 2009).
  4. Het verder onderzoek kan pas vervolgd worden, als eerst de ruimtelijk-economische studie wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

 

Het nieuwe advies kan cruciaal zijn voor het verdere verloop van het proces voor de uitbreiding van bedrijventerreinen. Immers is het zo dat de stad Oudenaarde geen industrie zal willen buiten de contouren van het kleinstedelijk gebied. Daardoor dient het grootste deel van de zoekzones die in de kennisgevingsnota vermeld worden, geschrapt te worden. Bovendien stelt de gemeenteraad dat de basis van het uitbreidingsplan nl. de ruimtelijk-economische studie van 2014, eerst onderzocht dient te worden alvorens de procedure verder kan gaan.

Het nieuwe advies van de gemeenteraad zal besproken worden met de Provincie Oost-Vlaanderen, dat als hogere overheid voor de totstandkoming van het PRUP samenwerkt met het stadsbestuur.

Aangezien een consensus bereikt werd op de gemeenteraad , waarbij ook de stem van de burgers werd gehoord, pleit Groen ervoor dat het stadsbestuur alle partners verder zal betrekken in dit proces voor de ontwikkeling van bijkomende industrieterreinen. Groen zal voorstellen dat een speciale commissie wordt opgericht met daarin vertegenwoordigers van alle politieke partijen alsook vertegenwoordigers van het burgerinitiatief en andere belanghebbende partijen. HET KAN ANDERS!