Vlaamse Overheid stortte 5,3 miljoen in onvergund baggerstort

17 December 2015

Vlaamse Overheid stortte 5,3 miljoen in onvergund baggerstort

Al sinds 2010 betaalt Waterwegen en Zeekanaal nv (een Vlaams overheidsbedrijf) maar liefst 1 miljoen euro per jaar of een totaal van 5,3 miljoen euro aan de Oudenaardse steenbakkerij Vande Moortel. Dit bevestigde minister Ben Weyts deze week op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. Dit bedrag werd uitgekeerd voor de huur van een oude kleiput waar Waterwegen en Zeekanaal baggerspecie wilde storten die als "niet-gevaarlijk" werd geclassificeerd. Bovendien werd de huurovereenkomst, ondanks een vernietigend advies van de Vlaamse Milieuvergunningscommissie, nog altijd niet verbroken.   "Een absolute schande en complete geldverspilling", zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. "De Vlaamse regering ging er zoals gewoonlijk rustig van uit dat de zaakjes wel zouden geregeld worden en dat de milieuvergunning wel zou in orde komen. Men vond het niet nodig om de milieuvergunning af te wachten. Al sinds 2010, en zonder milieuvergunning, worden elk jaar miljoenen euro's aan Vande Moortel uitbetaald. De procedure voor de aanbesteding van de werken werd uitgeschreven niettegenstaande er nog geen vergunning was."

 

"Opnieuw een geval van overmoed en het vel van de beer verkopen voor die geschoten is", vervolgt Meuleman. Want wat bleek ondertussen: de afdeling Milieuvergunningen van de Vlaamse Overheid heeft, na beroep van een buurtcomité en van het Milieufront Omer Wattez, het gunstige advies van de stad Oudenaarde en de provincie Oost-Vlaanderen overruled en geeft een ongunstig advies. Het zogenaamde "niet-gevaarlijk" baggerslib is wel degelijk gevaarlijk, zo stelt men. Het slib, afkomstig uit de Leie en de Boven-Schelde is namelijk zwaar vervuild met PBDB's (gebromeerde vlamvertragers), die zeer hormoonverstorend zijn. Het geplande baggerstort is een gevaar voor de volksgezondheid, besluit de Vlaamse Milieuvergunningscommissie, en mag er niet komen.

 

"Al in 2007 werd bekend dat er zich in waterbodem en vis in de Bovenschelde in Oudenaarde een extreem hoge concentratie van gebromeerde vlamvertragers bevindt", licht buurtbewoner Koen Roman, die beroep aantekende, toe. "In Oudenaarde werd de op een na hoogste concentratie van de wereld gemeten. Oorzaak zou de textielindustrie in de buurt zijn. Gebromeerde vlamvertragers staan door Europa als prioritair gevaarlijk gecatalogeerd. Het transport, het storten en de opslag van dit vervuilde goedje is dus totaal onverantwoord zo dicht bij bewoning, laat staan in de buurt van kleuter- en lagere scholen", zegt Roman. "Kinderen zijn namelijk het meest gevoelig voor de negatieve effecten ervan. De classificatie van deze baggerspecie als niet-gevaarlijk is niet correct. Als men deze stof wel als gevaarlijk zou kwalificeren, zouden heel wat extra voorzorgsmaatregelen genomen (kunnen) worden zoals de verplichte emballage met folies en bergen ver van natuurgebieden en bewoning. Het kostenplaatje dat Elisabeth Meuleman aan de oppervlakte brengt bevestigt ons punt dat het hier niet zomaar om onschuldig slib gaat."

 

"Groot is dan ook onze verontwaardiging als we het antwoord van minister Weyts onder ogen kregen. Blijkbaar geeft men ook na het vernietigend, negatief advies van de Vlaamse Milieuvergunningscommissie het idee van het baggerstort in deze woonwijk nog steeds niet op. De Vlaamse Regering heeft het huurcontract nog altijd niet opgezegd, men blijft geld storten in die put en "beraadt zich over haar mogelijkheden". Voor Groen en het buurtcomité is het duidelijk: de baggerspecie moet als gevaarlijk worden geclassificeerd en het stort mag er niet komen. Het huurcontract moet onmiddellijk worden verbroken en er moet onderzocht worden hoe de reeds gestorte 5,3 miljoen euro kan worden teruggevorderd. En de Vlaamse regering springt in de toekomst beter wat voorzichtiger om met belastinggeld, in plaats van dat voorbarig in een lege put te storten."

 

Meer info

Elisabeth Meuleman - 0473 41 61 47

Koen Roman - 0497 52 07 10