Stadsbestuur verbreekt eerdere beloftes door goedkeuring nieuwe leemontginning

07 April 2013

Stadsbestuur verbreekt eerdere beloftes door goedkeuring nieuwe leemontginning

Persmededeling 7 maart 2013 Deze middag zal het stadsbestuur bij de Vlaamse regering zijn advies geven bij het voorontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de Vlaamse Leem.Wij vernamen dat zij

geen bezwaar zullen aantekenen tegen de omzetting van 10 hectaren landbouwgrond naar ontginningsgebied op de kouters van Mater en Volkegem.

Groen betreurt ten zeerste dat het stadsbestuur het geweer van schouder verandert. Zowel de Open VLD als CD&V hebben zich altijd verzet tegen mogelijke nieuwe ontginningsgebieden in Mater en Volkegem. Nog in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van een paar maanden terug herhaalde de Open VLD dit verzet in een van zijn folders.

"Wij blijven er van overtuigd dat geen nieuwe landbouwgrond mag aangeduid worden als ontginningsgebied voor leem, zelfs al gaat het om 'slechts' tien hectaren", steekt Elisabeth Meuleman van wal. "Dat zijn nog steeds twintig voetbalvelden, 8 m diep, 80 000 vrachtwagens die af en aanrijden en dan nog eens zoveel om de gronden terug op te vullen. En eens men begonnen is met de aangeduide 10 ha, is het makkelijk in een volgend GRUP een aanpalende zone als ontginningsgebied aan te duiden. Het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan voorziet immers om de vijf jaar een evaluatie."

"De impact op het landschap, de gevolgen voor de landbouw, de enorme verkeershinder en de impact op het milieu zijn te ingrijpend om ontginning in het voorgestelde gebied toe te laten", vervolgt Meuleman. "Wij herhalen dat we voor het behoud van industrie en jobs in onze streek zijn. Daarom vragen we dat er een databank wordt uitgebouwd waarin gegevens over grond die vrijkomt door werken (ondergrondse parkings, en andere grote infrastructuur- en collectorwerken) worden bijgehouden. Gronden worden gecontroleerd op geschiktheid en automatisch voorbehouden voor lokale steenbakkerijen. In Limburg zijn steenbakkerijen al volop actief met dergelijke uitgegraven gronden. Ook moet het gebruik van nieuwe technieken gestimuleerd worden, zodat onze kostbare leem niet meer opgekocht wordt door multinationals zoals Wienerberger die de leem mengen met klei om emissienormen te halen. Aan de overkant van de Holle Weg, in het huidige ontginningsgebied, zou nog een nuttige leemvoorraad van 400 000 m³ zitten. Geef deze leem aan de lokale steenbakkerij voor wie hij altijd al bestemd is geweest!"

"De opmaak van een databank voor vrijkomende gronden, de realistische inschatting van de behoefte aan delfstoffen en niet uitgaan van de maximale vraag van de sector zoals in dit plan, het onderzoek naar recyclage uit secundaire grondstoffen en geen toevoeging van leem bij klei maar andere technieken om de emissienormen te halen zijn een aantal maatregelen die de voorraad leem die moet voorzien worden, heel wat kleiner maakt", besluit Meuleman, "en daar moeten we ons blijven voor inzetten."

Groen is enorm teleurgesteld dat het stadsbestuur zonder blikken of blozen van standpunt verandert en eerdere beloftes verbreekt nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn.

Meer info: Elisabeth Meuleman 0473 41 61