27 sep 2016

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 26 september 2016

Nieuw klei- en zandontginning in Eine en Nederename Vraag van Steven Bettens over de Stedenbouwkundige Vergunningsaanvraag van een lokale steenbakkerij voor de uitvoering van technische werken of terreinaanlegwerken op diverse percelen in Eine en Nederename.  

Op 20 juli 2016 maakte een lokale steenbakkerij een openbaar onderzoek kenbaar over een aanvraag waar een milieueffectrapport bijgevoegd is. De lokale steenbakkerij vraagt toelating om 18 hectare weiland te ontginnen. Naast een kleilaag van gemiddeld 3 meter dik vraagt zij eveneens een vergunning om de zandgrond onder die klei weg te graven tot een diepte van 18 meter. Wij vragen de stad de vergunning te weigeren omwille van deze diepere ontgraving.

Voorts vragen we de stad toe te zien op een maximale instandhouding van de huidige fauna en flora. Dit betekent een absolute beperking op het rooien van bomen en lijnvormige landschapselementen en eveneens de vrijwaring van de nodige ruimtelijke bufferzones. Ook dient te allen tijde de trage weg nummer 25 die doorheen het ontginningsgebied loopt in stand gehouden te worden en dit op een veilige manier voor fietser en wandelaar.

Vraag

Wil het stadsbestuur de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van de lokale steenbakkerij weigeren zoals deze werd ingediend en toezien op de maximale instandhouding van fauna en flora en het behoud van trage weg 25?

De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordde dat de stad onze bezorgdheden zal meenemen en dat ze een advies zal geven rekening houdend met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Met Groen uitten we onze bezorgdheid over de aanvraag omdat de aanvrager behalve de klei ook tot 18 meter diep het zand wil ontginnen. De aanvrager heeft nochtans geen zand nodig voor zijn activiteiten. Onze vrees is dat voor deze 18 meter diepe put in een later stadium een aanvraag zal ingediend worden om de put als baggerstort in te richten, zoals een paar jaar geleden ook aan de overkant van de Schelde gebeurde. De schepen herhaalde op deze repliek dat zij een advies zullen formuleren volgens de richtlijnen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  

De invoering van zone 30 in het stadscentrum


Vraag van Steven Bettens over de invoering van zone 30 in het stadscentrum
 

Sedert 1 juli van dit jaar is een aaneengesloten deel van ons stadscentrum zone 30 geworden. We zijn inmiddels 3 maanden verder, de eerste maand van het nieuwe schooljaar is bijna voorbij. In het Groot Verkeersonderzoek dat een nationale krant liet uitvoeren, lezen we dat in de Bergstraat nog steeds te hard gereden wordt en dat er, 11 jaar na de verplichte invoering van zone 30 in schoolomgevingen, wegen langs scholen zijn waar de snelheid nog steeds niet gerespecteerd wordt. Op de startdag van de Week van de Mobiliteit startte een school een petitie o.a. omdat te hard gereden wordt op de Smallendam, een van de toegangswegen tot deze school.

Vragen

  • Gebeurde reeds een evaluatie?
  • Zijn er tijdens deze eerste drie maanden snelheidsmetingen gebeurd in de zone 30? Waar? Hoe vaak? Wat zijn de resultaten?
  • Plant het stadsbestuur snelheidsremmende maatregelen?


De schepen van mobiliteit antwoordde dat de invoering van de zone 30 in ons stadscentrum tot op heden nog niet werd geëvalueerd.
Sedert de invoering op 1 juli zijn er ook nog geen snelheidsmetingen uitgevoerd. De invoering van de zone 30 wil de stad "gefaseerd laten verlopen" (aldus de schepen van mobiliteit). Eerst wil de stad sensibiliseren door het plaatsen van snelheidsinformatieborden (die borden waarop staat: "U rijdt x km/u"). Dergelijke borden staan momenteel in o.a. de Stationsstraat en de Beverestraat. Pas in een volgend stadium wil de stad echte snelheidscontroles doen en gaan verbaliseren.

Op dit ogenblik is de stad aan het onderzoeken of er in de Bergstraat en in de Stationsstraat snelheidsremmende maatregelen kunnen genomen worden. De schepen kon nog niet bevestigen dat die er effectief zullen komen en welke maatregelen er zouden kunnen genomen worden.

Op de vraag van Groen of de stad reeds werk heeft gemaakt van een beslissingskader rond snelheid, zoals voorgesteld op de commissie mobiliteit van 21 mei 2015, antwoordde de schepen dat het schepencollege onlangs een voorstel heeft uitgewerkt hoe overdreven snelheid kan aangepakt worden. Er zouden snelheidsremmende maatregelen genomen worden wanneer meer dan 10% van het verkeer 10 km/u te snel rijdt.

 

Mobiele fietsenstalling


Vraag van Steven Bettens over de aankoop van een mobiele fietsenstalling

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens zijn zitting van 15 februari 2016 de aankoop van een mobiele fietsenstalling goedgekeurd. De aankoop werd toen zelfs reeds toegewezen.

Vraag

Hoe komt het dat de stad deze fietsenstalling, 7 maanden na de beslissing, nog steeds niet heeft?

De schepen van mobiliteit antwoordde dat de stad wel degelijk over een mobiele fietsenstalling beschikt en dat deze gebruikt werd tijdens de Ronde van Vlaanderen. Repliek van Groen: blijkbaar zijn alle diensten daar niet van op de hoogte. Onlangs werd aan de Rode Los een skatehappening georganiseerd. Toen de organisatoren informeerden of zij de mobiele fietsenstalling konden lenen antwoordde de betrokken dienst dat de stad dergelijke stalling niet heeft.

 

Aanpak van het skatepark aan de Rode Los


Vraag van Tim Vanderhaeghen over het skatepark aan de Rode Los
 

Op 17 september organiseerden een aantal Oudenaardse skaters een happening in het skatepark aan de Rode Los. Helaas konden de organisatoren niet echt uitpakken met de beste skate-infrastructuur, maar toch lokten ze een 150-tal deelnemers uit Oudenaarde en daarbuiten. Bij de Oudenaardse skaters waren de grieven over het skatepark al langer bekend, maar nu oordeelden ook de bezoekers dat ons skatepark geen tripje naar onze stad waard is. Daarom vragen wij rekening te houden met de grieven van de skaters en het park opnieuw toonbaar en vooral skatebaar te maken.

Het multifunctionele sportterrein veroorzaakt heel wat hinder: het staat in het midden van het skatepark waardoor er veel ruimte wordt ingenomen, de ondergrond van het sportterrein bestaat uit een deel zand dat zich verspreidt over het hele skatepark met schade aan skatemateriaal als gevolg.

De skatetoestellen zelf zijn niet meer in goede en moderne staat door slijtage en gebrek aan onderhoud. Door die onveiligheid geraken ze in onbruik en zijn geen meerwaarde voor het park.

De enige die kunnen aanvoelen hoe een skatepark technisch en qua ruimte in elkaar moet zitten, zijn de skaters zelf. Ondoordachte indeling van ruimte en toestellen laten staan die niet meer (kunnen) gebruikt worden, leidt tot onbruik. Daarom wordt best met de skaters zelf overlegd hoe het park in de nabije toekomst kan worden ingericht.

Vragen

  1. Kan het multifunctionele sportterrein van het skatepark worden losgekoppeld?
  2. Kan de ondergrond van het skatepark vervangen worden door beton, waarin er nieuwe skate-elementen kunnen opgenomen worden?'
  3. Kan een overleg met de Oudenaardse skaters worden opgestart?


De Schepen van Sport en Recreatie antwoordde te willen ingaan op de noden van de skaters en een overleg met hen te willen opstarten.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren