Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 20 februari 2017

Voorstel van raadslid Meuleman voor de uitwerking van een zwerfvuilactieplan De problematiek van het zwerfvuil is voor veel bewoners, zeker in onze landelijke deelgemeenten, een doorn in het oog. Met het voorjaar in het verschiet en de vele toertochten, wielerevenementen, rally's,... bestaat de kans dat de zwerfvuilproblematiek nog toeneemt. Zwerfvuil is niet alleen erg onaangenaam en een smet op het mooie landschap, voor de boeren is het een reëel en economisch probleem. Het afval komt in de voedselketen van landbouwdieren terecht. Op die manier raakt de maagwand ontstoken of geperforeerd of worden ze dodelijk ziek door bloedvergiftiging. Jaarlijks sterven in Vlaanderen op die manier honderden koeien en lijden landbouwers heel wat schade. Groen Oudenaarde vraagt daarom aan het stadsbestuur om een zwerfvuilactieplan op te maken.

Voorstel

De gemeenteraad van Oudenaarde gelast het stadsbestuur met de opmaak van een zwerfvuilactieplan. Het plan kan alvast volgende elementen bevatten:

 • een affichecampagne. Op strategische plaatsen wordt tijdens het voorjaar een affichecampagne gelanceerd: "In onze muil geen zwerfvuil". Ter inspiratie: een gelijkaardige campagne werd uitgewerkt in Merchtem, door het gemeentebestuur i.s.m. de landbouwraad - www.hln.be/regio/nieuws-uit-merchtem/boeren-willen-geen-zwerfvuil-meer-i....
 • een aanbod voor scholen om kinderen en jongeren te sensibiliseren. Landbouwers kunnen bijvoorbeeld komen getuigen, beeldmateriaal met de gevolgen voor het vee kan ter beschikking worden gesteld. Milieuraad/milieudienst kunnen dit verder uitwerken.
 • bij evenementen zoals wielerwedstrijden, rally's,... wordt telkens een reglement opgesteld waarbij de organisator duidelijk verantwoordelijk wordt gesteld voor het opruimen van alle achtergelaten afval. Er wordt systematisch gecontroleerd en er wordt repressief opgetreden door het effectief inhouden van de borgsom waar nodig.
 • het stadsbestuur werkt een project "Straatvrijwilligers" uit. Straatvrijwilligers zetten zich in voor de netheid van hun straat en verzamelen regelmatig zwerfvuil in daartoe bestemde zakken. Het stadsbestuur zorgt voor ophaling van die zakken op daartoe afgesproken plaatsen. De stad voorziet straatvrijwilligers in materiaallogistieke ondersteuning (vuilniszakken, borstel en vuilnisblik, handschoenen, T-shirt met logo, prikker,...) Een gepaste verloning (al dan niet in natura of via een vrijwilligersvergoeding) wordt voorzien. Dit project kan uitgewerkt worden naast het bestaand project "Adopteer een berm" voor verenigingen.
 • er wordt een mobiele camera aangekocht die kan ingezet worden op zwerfvuilgevoelige plekken. Hier wordt grote ruchtbaarheid aan gegeven. Overtreders die worden gevat worden beboet. In andere gemeenten werd aangetoond dat dit zeer ontradend werkt. In Oudenaarde heerst nog steeds een gevoel van straffeloosheid i.v.m. zwerfvuilovertredingen.
 • naar het voorbeeld van het project van de provincie West-Vlaanderen "Proper West-Vlaanderen" wordt een "handhavingsweek" georganiseerd. In die week worden mensen uit de politiezone ingezet om een week lang intensief te controleren en sanctioneren. Voor minderjarigen wordt een passend programma uitgewerkt. Goed gedrag wordt beloond. Voor meer informatie zie www.indevuilbak.be.
 • de stad schrijft zich in voor het coachingstraject voor gemeentes en intercommunales dat door "In de vuilbak" wordt georganiseerd. (In de vuilbak is het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en is een samenwerking van de OVAM, Fost Plus en de lokale overheid).
 • de stad zorgt er voor dat bij het ruimen van grachten geen geruimde specie met zwerfvuil wordt achtergelaten op de aanpalende bermen.
 • het stadsbestuur dringt er via een motie op aan bij minister Schauvliege (CD&V) dat statiegeld op blik en PET-verpakkigen wordt ingevoerd.

 

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over het "kleine tomorrowland" op de site Santens

"Goed nieuws voor liefhebbers van dance-muziek: op en rond de site van de verlaten textielfabriek Santens in Oudenaarde vindt begin april een groot muziekfestival plaats met maar liefst 70 acts van vooral dj's", zo lazen we in de krant van 8 februari 2017. Buurtbewoners vielen uit de lucht en zitten toch met heel wat vragen. De site Santens is gelegen in een dichtbevolkte woonwijk.

Vragen

 • Hoe werd de buurt op de hoogte gebracht? Werd een inspraak- en participatietraject doorlopen alvorens tot deze beslissing over te gaan?
 • Hoe zal de geluidshinder voor de omwonenden beperkt worden?
 • Hoe speelt het stadsbestuur in op mogelijke parkeer- en verkeersproblemen?
 • Op welke manier wordt de veiligheid in de omgeving gegarandeerd?

 

Vraag en voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over de intercommunale IMWV

De intercommunale IMWV blijkt na consultatie van de jaarrekeningen een lege doos te zijn waar Oudenaarde inzit. Geen personeel en nauwelijks omzet niettegenstaande er 20 bestuurders een vergoeding opstrijken in de raad van bestuur. Reeds 4 jaar vragen we het stadsbestuur uit die intercommunale te stappen en de partnersteden te vragen om ze op te heffen. Na de commotie van de jongste weken en nu blijkt dat er ook een Oudenaards betaald bestuursmandaat achterzitten, herhalen we onze vraag en wensen we ze in een voorstel naar de gemeenteraad te gieten. Tevens grijpen we de gebeurtenis aan om een pleidooi naar meer bestuurlijke transparantie op lokaal vlak. Zo stelt een Vlaams decreet voor dat alle samenwerkingsverbanden besproken worden op een afzonderlijke commissie. Groen stelde eerder deze vraag.

Voorstel

 • Oudenaarde stapt tegen uiterlijk 31/12/2017 uit de intercommunale IMWV.
 • Oudenaarde vraagt de andere steden en gemeenten in IMWV om de intercommunale op te doeken.
 • Aangezien de intercommunale een lege doos blijkt stort de Oudenaardse bestuurder de in deze legislatuur verkregen zitpenningen terug of schenkt ze aan een goed doel.
 • De oprichting van een commissie die enkele en alleen de intercommunales en andere samenwerkingsverbanden agendeert.

Vragen

 • Maakt Oudenaarde deel uit van nog andere samenwerkingsverbanden met weinig tot geen activiteiten of waar geen personeel tewerkgesteld is?
 • In het kader van de transparantie van bestuursfuncties vragen we dat alle Oudenaardse mandatarissen hun inkomsten die ze ontvangen in het kader van hun mandaten publiekelijk kenbaar maken.

 

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman naar extra financiering voor onderzoek naar het versterken van de positie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

Uit de verantwoordingsnota van de jeugddienst en bijhorende uitleg op o.a. de commissie Jeugd kunnen we opmaken dat nog te weinig inspanningen gedaan worden om kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie te betrekken in het jeugdwerk. Het betrekken van maatschappelijk kwetsbare jongeren in het jeugdwerk is een doelstelling waarvan de jeugddienst zelf aangeeft dat die helaas niet wordt gehaald. Steden en gemeenten kunnen bij vzw Uit De Marge aankloppen voor advies rond de positie en situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in hun gemeente. Ze bekijken de situatie niet enkel vanuit een jeugddienst, maar bekijken het volledige plaatje en bevragen o.a. ook de sportdienst, andere actieve jeugdwerkingen, het OCMW, het CAW,...

Eerder vroeg de Gezinsraad de mogelijkheid te overwegen om een onderzoek naar kwetsbare jongeren in onze stad te organiseren. Hierop kwam een gunstig advies en de vraag om dit verder uit te werken.

Vanuit contacten met "Uit De Marge" bleek dat dergelijk onderzoek duurder is dan initieel werd ingeschat. De Gezinsraad onderzocht de mogelijk om dit onderzoek mede te laten financieren door de provincie. Daarvoor zou ondertussen groen licht gegeven zijn.

Vraag

Is het stadsbestuur bereid om in te gaan op de vraag van de Gezinsraad om naast de € 1 500 die reeds is toegezegd, nog eens € 3 833 te voorzien in de begroting om het onderzoek te kunnen laten uitvoeren door Uit De Marge?

 

Vraag van raadslid Meuleman over de bierfeesten en het verbod op evenementen op de Markt

Door de heraanleg van de Markt gaan de bierfeesten dit jaar niet door op de Markt maar op de Ham. Dit lag al een tijdje vast. De horecazaken op de Markt wensen echter toch een aantal evenementen, zoals bijvoorbeeld een kroegentocht te organiseren."De Bierfeesten zijn ook voor ons een van de beste weekends van het jaar. We hebben het al zo moeilijk met de heraanleg van de Markt, dat we op het laatste weekend van juni ook een beetje leven in de brouwerij willen", zegt een horeca-uitbater in de krant. De organisator van de Bierfeesten zien dat echter anders. Hij wil niet dat de stad aan de horeca rond de Markt vergunningen aflevert voor feestjes in het Bierfeestenweekend. Tussen 19 en 3 uur wil hij het alleenrecht. Volgens de schepen is er nog volop overleg.

Vragen

 • Is er ondertussen al een compromis bereikt?
 • Welke stappen zijn daartoe gezet?
 • Wat zijn de uitkomsten?

 

Vraag en voorstel van raadslid Steven Bettens over de stationsparking

De voorbije jaren wijzigde er nogal wat op en rond de beide parkings van het station: fietsenstallingen werden vernieuwd, het Fietspunt opende, er kwamen Blue-bikes en de parkings voor gemotoriseerd verkeer werden met slagbomen afgesloten want parkeren voor auto's moest betalend worden.

Vragen

 • De fietsenstallingen werden vernieuwd maar bleken niet diefstalveilig. Op de gemeenteraad van 19/12/2016 stelde het stadsbestuur op onze vraag maatregelen voor om diefstallen te proberen voorkomen. Wat is de stand van zaken? Welke maatregelen komen er?
 • De fietsenstalling aan de kant van de Lindestraat is niet verlicht. Kan in deze stalling verlichting voorzien worden?
 • De nieuwe weg langs de spoorwegberm aan de kant van de Lindestraat, is ook niet verlicht. Kan ook langs deze weg verlichting voorzien worden?
 • Op de gemeenteraad van 19/12/2016 antwoordde de schepen van Mobiliteit op onze vraag over de toegang voor fietsers via de Broekstraat dat er een toegang voor fietsers zou komen tussen de slagboom en het voetpad. Hierover had de stad eerder al vergaderd met Infrabel, de NMBS en B-Parking. Wat is de stand van zaken? Wanneer wordt de toegang voor fietsers ingericht?
 • De parking voor auto's werd drie maanden geleden een afgesloten parking. Enkel langs slagbomen kan je de parking oprijden en terug verlaten. Een praktisch gevolg is dat vrachtwagens (of andere bredere voertuigen) niet langer de parking op kunnen rijden. Grote takelwagens, een brandweerwagen maar bv. ook vrachtwagens die de beerput van inwoners van de Broekstraat willen leegmaken, kunnen niet meer op de stationsparking. Wil de stad aan de uitbater van de parking vragen dat er ook een toegang voor vrachtwagens (en brede voertuigen in het algemeen) komt?
 • De parking voor auto's is ondertussen drie maanden betalend. Het gevolg ervan zien we elke dag. De parking aan de kant van de Broekstraat staat op een normale werkdag voor ongeveer een derde vol. Voor het invoeren van het betalend parkeren stond deze parking overvol (auto's stonden zelfs niet allemaal reglementair geparkeerd). Pendelaars met de auto gaan nu elders een (gratis) parkeerplaats zoeken. De parkeerdruk in o.a. de Koningin Elisabethlaan, Dijkstraat, Jacob Lacopstraat en op de parkings tussen deze laatste straat en de Stationsstraat is zodanig groot geworden dat bewoners van die straten vaak geen parkeerplaats meer vinden. Andere pendelaars rijden naar stations in de buurt waar wel nog gratis geparkeerd kan worden. Welke maatregelen zal de stad nemen om de parkeerdruk in de omgeving van het station van Oudenaarde te doen verminderen?

Voorstel

De stad gaat gesprekken aan met de NMBS om het betalend parkeren in vraag te stellen.

 

Vraag van raadslid Folke D'Haeyer over de Clubconcerten

Begin januari werd door de stad beslist om de Clubconcerten in de BrandWoeker stop te zetten, althans niet langer van enige subsidiëring te voorzien. De Clubconcerten zijn/waren gericht op jazzliefhebbers, een nichegenre in de muziekindustrie. De organisator (die de Clubconcerten inrichtte zonder winstbejag) werd per e-mail op de hoogte gebracht, amper enkele weken voorafgaand aan een gepland concert op 18/02. Aan de reeds gecontracteerde groep dient mogelijks een schadevergoeding betaald. Als antwoord kreeg de organisator dat de stad het over een andere boeg wou gooien en de clubconcerten wou opengooien voor alle genres. Dit juichen we toe indien dit zou betekenen dat er een groter aanbod zou komen - aantal concerten - op jaarbasis en de jazzconcerten hierin zouden opgenomen worden zonder inkrimping ervan.

Bovenstaand feit willen we kaderen in een grotere vraag naar de visie op cultuur en in ruimere zin het vrijetijdsaanbod in Oudenaarde. Uit het gemeentelijk rapport van de Vlaamse overheid blijkt dat Oudenaarde ondermaats scoort in dit rapport zowel ten opzichte van het Vlaams gemiddelde als tegenover gelijkaardige steden. Qua muzikale beleving hangen we helemaal aan de bodem van de grafiek.

Vragen

 • Hoeveel clubconcerten "nieuwe stijl" zullen er op jaarbasis georganiseerd worden?
 • Hoeveel jazzconcerten zullen er nog in dit nieuwe schema geprogrammeerd worden? En door wie?
 • Indien van toepassing, hoe zal de stad de organisator van het afgelaste concert schadeloosstellen voor de annulatie van de groep?
 • Wat is de bredere visie op cultuur in Oudenaarde? In het bijzonder: wat zijn de ontplooiingskansen van niet-commerciële genres binnen ons stad?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren