25 jun 2017

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 29 mei 2017

Zaterdagavond 12 mei werden op de parking van de NMBS aan de kant van de Lindestraat zes wagens beschadigd door vandalisme. De politie deed de volgende ochtend de nodige vaststellingen. De parking is verlicht en er staan camera's opgesteld. Toch kon niet worden voorkomen dat er op die dag en ook eerder al vandalisme wordt gepleegd. Vraag Hoe wordt er omgegaan met diefstal en vandalisme op de parking van de NMBS?

 1. Kan de politie makkelijk over de camerabeelden beschikken?
 2. Hoe wordt de opvolging van dergelijke incidenten aangepakt?
 3. Worden extra veiligheidsmaatregelen uitgewerkt voor de toekomst?

 

Voorstel van raadslid Folke D'Haeyer over zwemmen voor kinderen met een (mentale) beperking

Eind april werd in onze stad het nieuwe publiek-private zwembad "zwem.com" in gebruik genomen. Ook de scholen hebben inmiddels de infrastructuur kunnen beoordelen. Na contact met de Oudenaardse scholen die instaan voor de kinderen met een (mentale) beperking kregen we een aantal opmerkingen mee. Het blijkt niet langer mogelijk dat deze kinderen voor het tarief van 0,75 euro gebruik kunnen maken van de plonsbaden. Zij krijgen enkel zoals de andere scholen een zwembaan ter beschikking voor dit tarief. Veel van die kinderen zijn echter niet bij machte zich te houden aan die rechte baantjes. Willen ze toch gebruikmaken van die voor die kinderen noodzakelijke plonsbaden dan dienen ze 3,50 euro/kind te betalen wat een forse meerkost betekent voor de school en/of de ouders. Een kost die van die mate is dat de kans reëel is dat de wekelijkse zwembeurt waar die kinderen enorm naar uitkijken geschrapt moet worden. Ook blijkt er in tegenstelling met het oude zwembad geen verluiertafel te zijn in de "zwem.com".

Voorstel

 1. De stad eist dat Sportoase het ploeterbad ter beschikking stelt voor schoolzwemmen voor kinderen met een beperking aan dezelfde prijs als de banen.
 2. Indien Sportoase blijft weigeren om dit te doen wordt verder onderzocht welke stappen kunnen ondernomen worden. Indien dit niet afdwingbaar is komt de stad zelf tussen in de extra kosten die moeten gemaakt worden voor de verluiertafel en voor het openstellen van de ploeterbaden voor de kinderen met een beperking tijdens het schoolzwemmen.

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over de lijst van graven van lokaal historisch belang

Het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 verplicht iedere gemeente om een lijst op te maken met graven van "lokaal historisch belang". Alle graven met een historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele waarde komen in aanmerking, m.a.w. zowel de vormgeving, symboliek, de plaats van het grafteken, het materiaalgebruik, de ontwerper of uitvoerder als het belang van de persoon wordt afgewogen. De graven op deze lijst dienen 50 jaar te worden bewaard en onderhouden door de gemeenteoverheid. Deze termijn kan worden verlengd. Bij ontstentenis van deze lijst kan het initiatief tot de opmaak ervan genomen worden door de Vlaamse regering of haar gemachtigde.

Regelmatig vroeg Groen of en wanneer de stad al begonnen is met de opmaak van deze lijst.

Op de gemeenteraad van 28 november 2016 antwoordde de schepen van burgerzaken dat op 24 november 2016 een project werd opgestart onder leiding van het diensthoofd burgerzaken, die ervoor zal instaan dat er ten laatste in september 2017 een lijst met graven van lokaal historisch belang wordt ingediend in het schepencollege. Het diensthoofd krijgt hiervoor ondersteuning van de dienst cultuur, die het merendeel van het werk doet, van de dienst archief en van de Heemkundige Kring.

De burgemeester voegde er aan toe dat de erfgoedcel een week voordien was samengekomen en dat er over de lijst werd gesproken met de verschillende diensthoofden die daar aanwezig waren: cultuur, burgerzaken, archief en er is een plan van aanpak opgesteld zodanig dat de lijst, na een inventarisatie, zou moeten klaar zijn september 2017. De stad en de werkgroep zullen zich goed informeren en de expertise, die er op het terrein bestaat, aanwenden.

De burgemeester beloofde ook dat er voor september 2017 een commissie hierover zou belegd worden.

De schepen van cultuur voegde nog toe dat de werkgroep zal vastleggen met welke experten er zal samengewerkt worden en hoe deze samenwerking zal verlopen.

Vraag

 1. Hoever staat de stad Oudenaarde met de opmaak van de lijst van graven van lokaal historisch belang? Wordt er per begraafplaats gewerkt? Welke begraafplaatsen zijn geïnventariseerd? Voor welke is er reeds een ontwerplijst met graven van lokaal historisch belang klaar?
 2. Met welke experten wordt samengewerkt?
 3. Zal de inventarisatie in september 2017 helemaal klaar zijn?
 4. Wanneer wordt de commissie over dit thema belegd?
 5. De begraafplaats aan de Dijk- en Groenstraat biedt een rijke waaier aan monumenten en symbolen en is regelmatig het onderwerp van themawandelingen. Welke maatregelen zal de stad nemen om het waardevolle karakter van deze begraafplaats te behouden?

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over het optimaal gebruik van bedrijventerreinen

"In het kader van zuinig ruimtegebruik moet de nadruk allereerst liggen op het invullen van de bestaande braakliggende industriegronden. De private eigenaars dienen aangemoedigd te worden om deze te (laten) ontwikkelen of op de markt te brengen," is een van de standpunten van een meerderheidspartij naar aanleiding van het plan-MER "regionaal bedrijventerrein Oudenaarde".


Vraag

 1. Welke maatregelen zal de stad nemen om eigenaars aan te moedigen braakliggende industriegronden op de markt te brengen? Zal de stad een reglement uitwerken die de bezitters van braakliggende industriegronden verplicht deze gronden na x jaar op de markt te brengen?
 2. Bestaat er een leegstandsregister van bedrijfsgebouwen? Indien wel, op welke manier wordt dit register beheerd?

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over lopende projecten in Oudenaarde in partnerschap met de provincie Oost-Vlaanderen

Tijdens de infomarkt naar aanleiding van het project "Regionaal bedrijventerrein Oudenaarde" op woensdag 17 mei 2017 in de Volkszaal werd op een van de infopanelen het lopende project "Oudenaarde Linkeroever" kort voorgesteld.

"De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde gaan samenwerken voor de ontwikkeling van het projectgebied 'Linkeroever'. Het project zal opgestart worden met als eerste fase een visievorming op het gehele gebied en de relatie tot haar omgeving. Hierbij kunnen we 1 of meerdere masterplannen opmaken.

Het projectgebied ligt ten noordoosten van de grote markt van Oudenaarde, dichtbij de stationsomgeving van Oudenaarde en Eine. Het wordt doormidden gesneden door de Schelde en de spoorweg. Binnen het projectgebied zijn er specifieke aandachtzones:

 • de site Alvey;
 • de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin en het containerpark;
 • de Steenbakkerij Van De Moortel;
 • de site Santens;
 • het sportcentrum van Oudenaarde."

In de notulen van het schepencollege van 5 december 2016 lezen we: "53. lopende RUP's Akkoord met verder zetten/opstarten RUP's Stationskwartier, Stationsomgeving, Leupegem Rotonde, Bruwaan Zuid, Meerspoort en Stationsplein Eine."

Vraag

 1. Wat beoogt de stad met het project "Linkeroever"?
 2. Wat zijn de plannen met de opgesomde specifieke aandachtszones?
 3. Tot welke RUP's of BPA's behoren de opgesomde specifieke aandachtszones? Werden die RUP's / BPA's en de RUP's die vermeld staan in de notulen van het schepencollege van 5 december 2016 reeds in herziening geplaatst of opgestart? Welke is de procedure? Wat is de stand van zaken?

 

Voorstel van raadslid Steven Bettens over de kennisgevingsnota plan-MER Provinciaal RUP "Regionaal bedrijventerrein" te Oudenaarde

Op dit ogenblik en nog tot en met 7 juni 2017 loopt de publieke consultatie van de kennisgevingsnota plan-MER Provinciaal RUP "Regionaal bedrijventerrein" te Oudenaarde. De kennisgevingsnota gaat vooraf aan een plan-MER dat in een volgende fase wordt ontworpen, maar bepaalt wat (welke alternatieven) worden opgenomen om te worden onderzocht in het plan-MER.

In deze kennisgevingsnota wordt het nulalternatief niet als een volwaardig alternatief beschouwd en zal dit alternatief niet als dusdanig onderzocht worden. Bovendien is de enige voorstudie waarop het plan-MER gebaseerd is, de "Ruimtelijk Economische studie van het kleinstedelijk gebied Oudenaarde" (de WES-studie), van onvoldoende kwaliteit.

Voorstel

Het stadsbestuur van Oudenaarde adviseert de kennisgevingsnota negatief.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren