25 jun 2017

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 26 juni 2017

Op de voorbije politieraad gaf de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) een interessante toelichting over hun werking. De vereniging zet in op sensibilisatie m.b.t. verkeersveiligheid, en kan steden en gemeenten daarbij ondersteunen. Zo stelden zij onder meer de "mobiliteitsacademie" voor. Steden en gemeenten kunnen tegen een bescheiden vergoeding zich intensief laten coachen op vlak van verkeersveiligheid of voor hun fietsbeleid. Steden en gemeenten kunnen ook een charter voor verkeers- en mobiliteitseducatie ondertekenen: . Met de ondertekening van het charter engageert de stad zich om in te zetten op een efficiënt verkeerseducatief beleid. Concreet betekent het dat de stad scholen, netoverschrijdend, ondersteunt bij de organisatie van een voetgangersexamen voor lagere schoolkinderen, een fietsexamen, fietscontrole, etc... dit alles met ondersteuning van VSV.www.chartervme.be

Vraag

- Zal de stad inschrijven voor de mobiliteitsacademie en zich intensief laten coachen voor verkeersveiligheid/fietsbeleid?

- Zal de stad het charter voor verkeers- en mobiliteitseducatie onderteken en centrale voetgangers- en fietsexamens organiseren voor alle scholen op een welbepaald moment?

- Tekent de stad in op andere initiatieven van VSV?

 

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over de toegankelijkheid van zaal Ruhuna voor personen met een beperking

Het ontmoetingscentrum Ruhuna in de oude pastorie is één van de vele ontmoetingscentra ten dienste van het Oudenaardse verenigingsleven. De zaal werd onlangs gerenoveerd met steun van de stad. Vrijwilligers deden ook voorbereidende werken om aan de zijkant van de zaal een toegang met hellend vlak te voorzien voor personen met een beperking. Deze dient nog te worden afgewerkt en voorzien van bovenlaag zodat de zaal toegankelijk zal zijn voor personen in een rolstoel.

Vraag

Kan deze afwerking door de stad gebeuren? Op welke termijn?

 

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over de mogelijke uitbreiding van een kippenkwekerij in Eine

Zeer recent werd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen een milieuvergunning klasse 1 voor de uitbreiding van een kippenkwekerij in Oudenaarde goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen had deze milieuvergunningsaanvraag op 20 maart 2017 ongunstig geadviseerd.

De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning stond al tweemaal op het Oudenaardse schepencollege geagendeerd (op 29 mei en 6 juni), maar werd telkens uitgesteld.

De buurt is bijzonder ongerust over de uitbreiding, gezien op dit moment al sprake is van zeer grote geur- en stofhinder.

Vraag

- Werd de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning opnieuw geagendeerd én besproken op het schepencollege van 13 juni?

- Zo ja, wat is het advies van het stadsbestuur i.v.m. de uitbreiding?

- Moeten de huidige problemen niet eerst worden aangepakt? Voldoet de inrichting op dit moment aan de huidige milieuvergunning?

- In het MER van 2010 werd de plaatsing van een individueel afvalwaterzuiveringssysteem als remediërende en noodzakelijke maatregel voorgesteld. Werd die IBA al geplaatst?

- Wil de stad de beslissing van de provincie m.b.t. de milieuvergunning nog aanvechten?

 

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over de beslissing van het schoolbestuur van de Oudenaardse KBO-scholen om te stoppen met schoolzwemmen in het nieuwe zwembad om veiligheidsredenen

Op 9 juni besliste de Raad van Bestuur van de Oudenaardse KBO-scholen om met onmiddellijke ingang het schoolzwemmen te schrappen voor de leerlingen uit de Oudenaardse basisscholen. Reden is vooral de veiligheid die niet kan worden gegarandeerd, maar ook een aantal organisatorische redenen. Een aantal problemen zijn onder andere: geen informatie over de veiligheidsprocedures, verhoogd risico door de te hoge zwembadrand, verhoogd risico doordat de kinderen louter in banen zwemmen, verhoogd risico kinderen buitengewoon onderwijs, te weinig banen, te gladde vloer, maar ook problemen met kleedkamers, zwemtijden,...

Ondertussen werd via een brief aan de ouders meegedeeld dat er een constructief overleg is geweest en dat de problemen zullen worden aangepakt.

Vraag

- Kan de schepen een overzicht geven van de maatregelen die zullen worden genomen?

- Kan een timing gegeven worden?

- Is er reeds een oplossing voor de kinderen met een beperking en het verhoogde tarief dat zij vanaf volgend schooljaar zouden moeten betalen?

- Kan de schepen telkens aangeven wie de desgevallende aanpassing zal financieren?

 

Vraag van raadslid Folke D'Haeyer over de Donk

Het mooie weer van de laatste dagen en weken trekt veel rustzoekers en verfrissingswilligen naar de Donk en aangelegen commerciële exploitaties. Helaas brengt het vele volk overbelasting mee. Parkeren buiten de voorziene parkeerplaatsen, zwerfvuil en achtergelaten afval, zwemmen in de Donkvijver en agressieve heethoofden. De draagkracht van het domein lijkt te worden overschreden.

Vraag

 1. Op welke manier zal stad Oudenaarde een handhavingsbeleid voeren?
 2. Hoe zal de afvalproblematiek aangepakt worden?
 3. Hoe zal de parkeerproblematiek aangepakt worden?
 4. Hoeveel pv's werden er rond overlast al opgemaakt?
 5. Wat zij de regels voor zwemmen? De voorbije weken werd volop gezwommen.
 6. Hoe passen de huidige vormen van recreatie en commerciële exploitaties binnen het masterplan Donk?

 

Vragen en voorstel van raadslid Steven Bettens over het nieuwe fietspad langs de N60 tussen de rotondes Samsonite en Q8 en de onmiddellijke omgeving

Zondag 25 juni worden de nieuwe ventweg langs en de fietstunnel onder de N60 in Eine feestelijk geopend.

Meest opvallende vaststelling is dat er tussen het rondpunt aan de Samsonite en dat ter hoogte van het Q8 tankstation nog slechts één fietspad is langs de N60. Fietsers die in zuidelijke richting fietsen moeten ofwel ter hoogte van de Leistraat de N60 verlaten en dan hun weg via Herlegem en andere wegen zoeken en verder zetten, ofwel ter hoogte van de rotonde Q8 de N60 verlaten en via de Graaf van Landaststraat verder rijden.

Einde 2011 werd de N60 tussen het rotonde in Leupegem en de Minderbroederstraat verboden terrein voor fietsers. Net zoals toen verdwijnt ook vandaag een fietspad terwijl er geen waardig alternatief voor in de plaats komt. Dergelijke maatregelen ontmoedigen de fietser. Nochtans willen onze stad en Gewest net meer mensen op de fiets.

Voor het verdwenen fietspad ten westen van de N60 tussen de rotondes aan de Q8 en de Samsonite is er evenwel een volwaardig alternatief: het nieuwe fietspad ten oosten van de N60 en langs de ventweg. Dat fietspad kan voor fietsers in beide richtingen opengesteld worden. Fietsers hoeven niet onnodig om te rijden en rijden bovendien op hun eigen gedeelte van de openbare weg, rijden dus veiliger.

Meerdere argumenten pleiten voor de invoering van tweerichtingsverkeer voor fietsers op dit nieuwe fietspad:

 • de omrij-factor daalt.
 • de fietser rijdt op een fietspad en is geen deel van het gemengd verkeer op smalle niet altijd even goed verlichte wegen.
 • bovendien wil de stad zo veel als mogelijk de verschillende types verkeer ontvlechten.
 • wie de nieuwe fietstunnel van west naar oost gebruikt en naar het station of stadscentrum van Oudenaarde wil, moet nu tussen geparkeerde auto's laveren in de Serpents- en Fietelstraat alvorens de Gentstraat te bereiken waar van de rijweg gescheiden fietspaden zijn. Wanneer het nieuwe fietspad in beide richtingen mag gebruikt worden door fietsers kunnen fietsers in tegenrichting tot net voorbij Pedeo en daar de Meulewalstraat richting Gentstraat kiezen of nog even verder op de ventweg langs de N60 rijden tot aan het rondpunt Samsonite en daar op de Doornikse Heerweg (die ook van de rijweg gescheiden fietspaden heeft) richting Gentstraat rijden.

Vraag

 • Het fietspad langs de ventweg ligt hoger dan de ventweg zelf. Wie vanaf de zijstraten (Serpentsstraat, Kraneveld en Molenstraat) het fietspad wil op rijden stoot op een borduur. Wil de stad deze borduren laten wegwerken?
 • Langs de in-/uitgangen van de nieuwe fietstunnel zijn over een afstand van een aantal meters langs beide zijden van de Serpentsstraat okerkeurige stroken geschilderd. Wat is de functie van die stroken? Zijn dit fietssuggestiestroken? Indien wel, waarom zijn deze stroken slechts een paar meter lang? Is het niet logischer dat ze aan de oostkant minstens tot aan de ventweg geschilderd worden en dat er op de ventweg zelf een fietsoversteekplaats geschilderd en aangeduid wordt?
 • Het nieuwe fietspad langs de N60 steekt tweemaal de ventweg over. Wil de stad de fietsoversteek ook op het wegdek van de ventweg laten schilderen?
 • Wie op de N60 van noord naar zuid fietst weet op dit ogenblik ter hoogte van de rotonde Q8 niet in welke richting zij of hij verder moet. Wordt de omrijweg voor fietsers door middel van wegwijzers daar en elders aangeduid?

Voorstel

De stad Oudenaarde dringt op basis van bovenstaande niet limitatieve lijst aan op de invoering van tweerichtingsverkeer voor fietsers op het nieuwe fietspad langs de N60 tussen de rotondes Samsonite en Q8.

 

Vraag en voorstel van raadslid Steven Bettens over het advies over woonreservegebieden

"In Vlaanderen ligt er nog een groot aantal onbebouwde bouwkavels. Daarnaast zijn er enorme mogelijkheden voor extra woningen door verdichting van het bestaand bebouwd gebied.," lezen we in de digitale nieuwsbrief nr. 24 van de VVSG, "Het potentieel aan bouwmogelijkheden overschrijdt dan ook de woningbehoefte. Daarom is het bebouwen van ruimtelijk slecht gelegen gronden geen goed idee, vooral als het gaat om 'woonreservegebied'. Dat zijn gebieden die meestal als ' woonuitbreidingsgebied' op het gewestplan staan. Al enkele jaren heeft Vlaanderen daarom het voornemen om een zogenaamde 'negatieve lijst' op te stellen, dat is een lijst van woonreservegebieden die niet voor ontwikkeling in aanmerking komen. Daarnaast wil Vlaanderen een 'positieve lijst' opmaken: woonreservegebieden op die lijst zullen juist met minder procedurele poespas te ontwikkelen zijn. Woonreservegebieden die noch op de ene, noch op de andere lijst staan, zouden mits nadere verantwoording alsnog kunnen worden ontwikkeld."

Ter voorbereiding van deze lijsten kregen de colleges begin juni een brief waarin Vlaanderen de gemeenten vraagt om input voor deze lijsten. De VVSG vindt dat de gemeentelijke stem doorslaggevend moet zijn in de keuze of een woonreservegebied al dan niet ontwikkeld kan worden. In die zin is de VVSG blij met het initiatief van de minister. Tegelijkertijd vindt de VVSG de reactietijd extreem kort. De minister vraagt om uiterlijk op vrijdag 7 juli te antwoorden. Het is niet realistisch om een gedragen antwoord binnen een maand te geven. Daarnaast heeft de VVSG nog tal van vragen. Zo vraagt de vereniging zich af wat eigenlijk de noodzaak is van een positieve lijst als verdichting en inbreiding zo hoog op de politieke agenda staan (voor meer, zie website VVSG).

De atlas van woonuitbreidingsgebieden is digitaal raadpleegbaar op www.geopunt.be. Specifiek voor onze stad lijkt er onduidelijkheid over het woonuitbreidingsgebied (WUG) tussen de Heurnestraat en de Graaf van Landaststraat. In de atlas staat het WUG tussen de Heurnestraat en de Graaf van Landaststraat groen ingekleurd. Dit betekent: "niet vrijgeven, niet te ontwikkelen". In werkelijkheid werd twee jaar geleden gestart met de bouw van een woonwijk die in totaal 162 nieuwe woningen zal tellen. Ook aan beide zijden van de Winkelstraat bevinden zich WUG's die groen zijn ingekleurd. Andere zijn geel ingekleurd wat betekent dat over die gebieden nog "geen uitspraak" werd gedaan.

Vraag

Van waar komt de tegenstrijdigheid tussen de atlas van woonuitbreidingsgebieden en de werkelijkheid voor wat betreft het woonuitbreidingsgebied tussen de Heurnestraat en de Graaf van Landaststraat?

Voorstel

 • Het college van burgemeester en schepenen vraagt omwille van bovenstaande argumenten uitstel aan de minister om te antwoorden op de "bevraging naar aanleiding van de voorbereiding van een positieve en negatieve lijst van de woonreservegebieden"

Het college van burgemeester en schepenen wint eerst het advies in van de GECORO, bespreekt de bevraging op de commissie Ruimtelijke Ordening en legt het ontwerpantwoord voor aan de gemeenteraad, alvorens een antwoord over te maken aan de minister.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren