Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 27 november 2017

De concessie van het graf van Jotie T'Hooft zou in oktober vervallen. Hét moment voor de stad om het graf op te nemen op de lijst van funerair erfgoed en om het beheer over te nemen. Echter, door de ophef in de kranten over het feit dat het graf van Jotie zou verdwijnen besloot een nobele onbekende de concessie te verlengen waardoor dus volgens de stad opnieuw moet gewacht worden tot de concessie een volgende keer verloopt alvorens het graf kan opgenomen worden op de lijst van funerair erfgoed. Kafka, zo lijkt het. Dit is echter niet helemaal correct. Volgens het decreet op de Begraafplaatsen en Lijkbezorging uit 2004 moeten gemeenten een lijst opmaken van gemeentelijk funerair erfgoed en zich engageren om vervolgens het beheer van de op de lijst opgenomen graven te voeren voor 50 jaar. De lijst kan opgesteld worden voor alle graftekens op een begraafplaats ongeacht een lopende concessie of eigendom van de gemeente. De beheersmaatregelen kunnen pas getroffen worden op het ogenblik dat de concessie vervalt en de gemeente eigenaar is geworden van het graf en het grafteken. Maar niets belet een gemeente het betreffende graf al op te nemen op de lijst.

Daarnaast kan bij het Agentschap Onroerend Erfgoed ook bescherming aangevraagd worden. Een beschermingsaanvraag is niet gekoppeld aan een eigendomssituatie. Net als bij elk ander item kan iedereen een beschermingsaanvraag indienen ongeacht de eigendomstoestand. Een beschermingsprocedure kan gevoerd worden voor graftekens die in concessie zijn. Het beheer over het graf valt ten laste van de concessiehouder tenzij de gemeente een akkoord met de concessiehouder sluit en de concessie beëindigt.

Voorstel

 1. Het stadsbestuur neemt het graf alvast op op de lijst funerair erfgoed.
 2. Het stadsbestuur dient een aanvraag in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed om het graf van Jotie te laten beschermen, op basis van zijn cultuur-historische waarde.

 

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over de app 9700

Via de app 9700 kunnen burgers meldingen maken van kleine problemen en ongemakken in de stad. Hoewel gevraagd wordt om een e-mailadres in te vullen krijgen burgers geen melding dat de klacht goed is ontvangen en zal worden opgevolgd. Ook als het probleem is opgelost (wat soms gebeurt, soms niet...) wordt dat niet gemeld. Burgers melden iets als het ware in het "ijle". Dit is bijzonder ontransparant en demotiverend.

Vraag
Kan het beleid over hoe omgaan met de app herzien worden? Kan er een reactie gegeven worden aan de melder bij ontvangst (met bijvoorbeeld timing en aard van oplossing) en ook een melding wanneer het probleem ook daadwerkelijk is opgelost?

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over openbaarheid van bestuur

Wanneer raadsleden tijdens een commissie of een gemeenteraadszitting vragen stellen met betrekking tot gewestwegen, krijgen zij heel vaak als antwoord dat de vraag zal meegenomen worden op het eerstvolgende overlegmoment met het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). Tijdens de gemeenteraad van september van dit jaar antwoordde de schepen van Openbare Werken op ons voorstel over de overlaging van de Deinzestraat nog, en ik citeer uit het verslag van die raadszitting: "De schepen herhaalt dat er regelmatig overleg is met AWV en dat dit punt bij een volgende bijeenkomst zal besproken worden."

 • Voor de zomer van dit jaar vroeg ik voor het eerst (en toen mondeling) de verslagen van de vergaderingen tussen de stad Oudenaarde en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) op.
 • Op 27 september herhaalde ik mijn vraag via e-mail.
 • Een afspraak om de documenten in te kijken werd vastgelegd op 25 oktober. Tijdens die afspraak kreeg ik te horen dat de aanvraag voor de inzage in de verslagen van vergaderingen met het AWV via de secretarie moest gebeuren.
 • Op 25 oktober verzond ik een e-mail: "Als gemeenteraadslid had ik graag de verslagen van alle bijeenkomsten en vergaderingen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Oudenaarde deze legislatuur hielden. Bij voorbaat dank om me deze informatie via de geijkte kanalen te laten bezorgen."
 • Omdat ik na 15 dagen nog geen antwoord ontving, herhaalde ik mijn vraag op 9 november als volgt: "In het kader van de openbaarheid van bestuur had ik graag een kopie van de verslagen van alle bijeenkomsten en vergaderingen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Oudenaarde deze legislatuur hielden. Bij voorbaat dank voor uw antwoord."
 • Ondertussen zijn we weeral - vandaag is het 22 november - 13 dagen verder en ontving ik nog steeds geen antwoord.

Vraag

 • Waarom kreeg ik tot op heden geen inzage in deze verslagen?
 • Wanneer krijg ik ze wel in te zien?

 

Voorstellen en vragen van raadslid Steven Bettens over trage wegen in onze stad

Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 oktober 2016 stelden we nogmaals voor dat de stad haar kandidatuur indient bij de dienst Mobiliteit van de provincie om zich te kunnen laten ondersteunen bij de opmaak, de uitvoering en de financiering van een tragewegenplan.
Het belang van trage wegen werd toen ook toegelicht.
De stad wilde niet ingaan op ons voorstel omdat in Oudenaarde in principe alle trage wegen een duidelijk statuut hebben, de opmaak van een tragewegenplan een omvangrijke personeelsinzet vraagt en omdat de opmaak niet is opgenomen is de prioritaire BBC-doelstellingen.
Toen we onze vraag in 2013 stelden, telde onze provincie 39 steden en gemeenten die beschikten over een tragewegenplan of gestart waren met de opmaak ervan. In oktober 2016 waren dat reeds 51 steden en gemeenten. De provincie bevestigt dat vandaag 60 van 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten minstens begonnen zijn met de opmaak van dergelijk plan. Er zijn met andere woorden nog slechts 5 gemeenten die niet gestart zijn: Oudenaarde, St.-Gillis-Waas, Zelzate, Horebeke en Aalter.
Hoewel de stad een inventaris maakte, alle trage wegen een statuut gaf en er jaarlijks trage wegen hersteld worden, toont de realiteit aan dat een duidelijke visie rond trage wegen gewenst is.
Goed onderhouden trage wegen zijn een toeristische troef en, maar vooral, een veilig alternatief voor de zachte weggebruiker. Een planmatige aanpak van het te voeren tragewegenbeleid (onderhoud, heraanleg, eventueel heropenen,...) wordt het best uitgewerkt in een tragewegenplan.
Daar komt bij dat, wanneer een stad over een tragewegenplan beschikt, werken kunnen gesubsidieerd worden. Voor werken aan de inrichting en bedding van trage wegen kan de stad 40 % subsidies ontvangen.
Onze stad wil dé fietsstad van de regio worden. Daartoe wil de stad het verkeer zo veel als mogelijk "ontvlechten". Trage wegen zijn ideaal voor deze "ontvlechting".
Oudenaarde noemt zich graag de "parel van de Vlaamse Ardennen", een regio die op de website van onze stad een wandelwalhalla wordt genoemd. Trage wegen vormen de parels van een wandelgebied.

Voorstel
De stad dient haar kandidatuur in bij de dienst Mobiliteit van de provincie om zich te kunnen laten ondersteunen bij de opmaak, de uitvoering en de financiering van een tragewegenplan.
Trage weg "Sentier n° 32" in Bevere werd bij de aanleg van de N60 in twee stukken gehakt. De eerste honderden meters, onmiddellijk ten westen van de N60, werden de laatste jaren niet onderhouden. Het vervolg werd mooi gerenoveerd. Het volledige traject van buurtweg 32 ten westen van de N60 vormt een veilig alternatief voor inwoners van de Kortrijkstraat en Snuifmolen die met de fiets naar het centrum willen.
Voorstel: de stad renoveert trage weg "Sentier n°32" over de volledige lengte tussen de Kortrijkstraat en de N60.
 
Vragen

1. In oktober vorig jaar stelde Groen voor

 • om "Sentier n° 59" volledig te verharden zodat op het ganse traject van deze trage weg comfortabel kan gefietst worden. "Sentier n° 59" is de trage weg die vertrekt in de bocht van de Wolfabriekstraat / Puistraat, eerst de Maarkebeek en wat verder de Schapendries oversteekt om dan te eindigen dicht bij Onderbos. Deze trage weg is een heel goede verbinding tussen de tunnel onder de N60 in Leupegem en het fietspad op de oude spoorwegbedding richting Melden en Berchem. Tussen de Schapendries en Onderbos is het eerste deel van deze trage weg in slechte staat. Fietsers moeten er door een dikke laag kiezelstenen waardoor fietsen moeilijk en niet veilig is.

 • het Zevenbunder ("Sentier n° 12") tussen de Spoorweglaan en de Hekkebrugstraat op te knappen (verzakte tegels en niveauverschil bij de start van de trage weg aan kant van de Spoorweglaan).

Het antwoord op deze voorstellen was dat zij misschien konden opgenomen worden in het budget 2017, maar daarover kon nog geen zekerheid gegeven worden. Wat is de stand van zaken?

2. Alvorens de trage weg die eindigt in de bocht van de Oudstrijdersstraat eventueel gerenoveerd wordt, moest het statuut van die weg juridisch onderzocht worden. Wat is de stand van zaken?

3. De trage weg "Sentier n° 13" tussen Rooigem en de Vijflindendries zou het onderdeel van een veilige fietsverbinding tussen het Prinsenhof in Huise en de nieuwe fietstunnel aan de Serpentsstraat kunnen vormen. Wat moet precies onderzocht worden alvorens de trage weg kan verhard worden?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren