Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 29 januari 2018

Voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over het uitkleuren van openbaar domein als jachtgebied Sinds vorig jaar is via de kaart met Vlaamse jachtgebieden beschikbaar. Aangezien een jager over een aaneengesloten gebied van 40 ha met beschikken alvorens te mogen jagen met een geweer en het voor vele jagers niet eenvoudig is om over die oppervlakte te beschikken, kleurden ze openbaar domein en zelfs privétuintjes in om aan die 40 ha te komen. Ook in Oudenaarde werden scholen, speeltuintjes, voetbalvelden, parochiezalen, kerkhoven en hele woonwijken ingekleurd als jachtgebied. Enkele voorbeelden: de school, de parochiezaal en zaal Ruhuna in Welden, de Drie Sleutels en het bijhorende speeltuintje in Mater, het speeltuintje en voetbalveld aan de Pelikaanstraat in Nederename, het speelpleintje in de Tivolistraat in Edelare, de woonwijk "Den Hazel" in Volkegem liggen volledig in jachtgebied.

www.geopunt.be

Voorstel

 • Het stadsbestuur neemt het initiatief om alle openbare domeinen in eigendom van de stad te laten ontkleuren als jachtgebied.
 • Het stadsbestuur informeert privéeigenaars via o.a. het infomagazine van de stad over de procedure om hun eigendom te laten ontkleuren.

 

Vraag en voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over zwerfvuil en statiegeld

Zwerfvuil blijft de gemoederen beroeren. Na de winter lijkt er een nieuwe lading blikjes en PET-flessen te zijn gedumpt in onze bermen. Landbouwers maken zich al zorgen. Straks komt de lente en zullen de koeien weer grazen, met alle gevolgen van dien. Ondertussen is er een nieuwe studie van OVAM waaruit blijkt dat zwerfafval de Vlaamse gemeenten 100 miljoen euro meer kost dan gedacht. Volgens de studie ruimden gemeenten in 2015 17 739 ton zwerfvuil op. Dat kostte de gemeenten, en dus de belastingbetaler, meer dan 155 miljoen euro. Daarmee betalen de lokale besturen 95 % van alle kosten in Vlaanderen. Ondertussen groeit de maatschappelijke consensus voor de invoering van statiegeld.

Het aantal gemeenten dat zich aansluit bij de statiegeldaliantie groeit aan een snel tempo. Zie: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/23/vilvoorde-sluit-zich-aan-bij-sta.... In Vilvoorde gebeurde de toetreding op voorstel van de partijen CD&V en OVLD, zie: www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180123_03316411.

Vraag

Werd de motie naar aanleiding van het burgerinitiatief van dhr. Steven Rogge aan de Vlaamse Regering overgemaakt? Werd een reactie ontvangen?

Voorstel

Oudenaarde treedt alsnog toe tot de Statiegeldalliantie.

 

Vragen en voorstel van raadslid Meuleman in verband met het graf van dichter Jotie T'Hooft

Naar aanleiding van een parlementaire vraag van collega De Meulemeester en mezelf in het Vlaams Parlement antwoordde minister-president Bourgeois het volgende: "Nergens in het decreet op de Begraafplaatsen en Lijkbezorging wordt bepaald dat gemeenten graven met een lopende concessie niet op die lijst mogen opnemen. Integendeel, als de gemeente dat doet, geeft ze aan dat ze, eerst en vooral, vindt dat dit gaf een waarde heeft voor de lokale gemeenschap en twee, dat ze ook wil instaan voor het behoud van die graven. In dit geval vind ik dat het een taak is van de stad Oudenaarde om zich daarover te buigen. Persoonlijk - maar dat is mijn persoonlijke mening, het gaat over de autonomie van de stad - zou ik dat graf opnemen op de lijst van graven met een lokaal historisch belang, omdat ik van mening ben dat het graf van Jotie T'Hooft zonder twijfel voldoet aan de voorwaarden om op die lijst te worden opgenomen. Ik zou ook aanraden om in overleg te gaan met de concessiehouder. De concessiehouder draagt namelijk een verantwoordelijkheid, heeft de concessie verlengd voor vijf jaar en moet in die periode instaan voor het onderhoud, voor het in stand houden. Na het verloop van de concessie kan de concessiehouder theoretisch de graftekens wegnemen, wat in dezen ondenkbaar is, want het is precies iemand die de concessie betaalt met het oog op het behoud van de grafteken. Maar natuurlijk zit dat een beetje in een vicieuze cirkel. Als die concessie weer eindigt, kan de concessiehouder die bezorgd is om het graf, bij wijze van spreken niets anders doen dan te zeggen: 'Ik wil die concessie verlengd zien.' Het lijkt mij beter om daar in dialoog te gaan, om over te gaan tot het plaatsen van dat graf op de lokale lijst en afspraken te maken over het in stand houden, over de bewaring, het onderhoud van het graf."

Daarop antwoordde collega De Meulemeester: "Ik heb begrepen van de minister-president dat het probleem dat zich nu stelt, het best in Oudenaarde wordt opgelost. We zullen in elk geval verder in dialoog treden met de betrokkenen zelf. Er is ook al een gemeenteraadscommissie vastgesteld waar we met de lokale gemeenschap gaan proberen te kijken in hoeverre we een oplossing kunnen bieden. We zullen in eerste instantie met de concessionaris contact opnemen en verder met de lokale gemeenschap bekijken of het graf alsnog op de lijst van funerair erfgoed kan komen."

Voor het volledige verslag zie: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1212774....

Vragen

Heeft de dialoog met de concessiehouder al plaats gevonden? Wat was de uitkomst? Wordt het graf door de stad op de lijst van funerair erfgoed opgenomen, zoals de minister-president de stad aanraadt?

Voorstel

Op 25 januari 2018 gaat de Poëzieweek van start met Gedichtendag. Gedichtendag was de uiterste inzenddatum voor deelname aan de 5de editie van de Jotie T'Hooft Poëzieprijs. Deze gemeenteraad valt midden in de Poëzieweek. Deze gemeenteraad voor een ideaal moment om zijn graf te beschermen.

 • - de gemeenteraad neemt het voorstel aan om het graf van Jotie op te nemen op de ljist van funerair erfgoed om het zo te beschermen.
 • - Er wordt beslist om gedicht van Jotie op de muur van de begraafplaats naast het graf te schilderen.

 

Voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over een plan ter verbetering van de luchtkwaliteit

De nieuwe luchtkwaliteitskaarten van de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) tonen aan dat slechte luchtkwaliteit zich niet beperkt tot grote steden. Ook in kleinere steden en gemeenten overschrijdt de luchtkwaliteit op bepaalde plaatsen de gezondheidsnormen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). Ook in onze stad zijn verschillende pijnpunten. In het centrum van Bevere, de Beverestraat, de Bergstraat, het centrum van Leupegem, de N46 in Ename, de Oudstrijderstraat, Nestor De Tièrestraat en de Markt worden de gezondheidsnormen op jaarbasis overschreden.

Een lokaal luchtkwaliteitsplan kan de situatie verbeteren. Groen roept het stadsbestuur op om een lokaal luchtkwaliteitsplan uit te werken. Ondanks de heraanleg blijft de Markt een drukke verkeersas. Verdere maatregelen moeten genomen worden om verkeer om te leiden via de N60, zodat ook Bevere wordt ontlast. Er moet werk gemaakt worden van de heraanplant van groen(schermen) langs de N60. Functioneel fietsen moet nog veel meer worden aangemoedigd, veilige fietsinfrastructuur is daarvoor een essentiële voorwaarde. Ook elektrisch rijden kan worden gestimuleerd op gemeentelijk niveau. De stad moet aandringen op een kilometerheffing voor vrachtwagens op de N46 en andere gewestwegen in onze stad om het vervuilende vrachtverkeer te meten. Dit zijn maar enkele maatregelen die een lokaal luchtkwaliteitsplan kan bevatten.

Voorstel

De stad maakt een lokaal luchtkwaliteitsplan of laat er een opmaken.

 

Vraag en voorstel van raadslid Steven Bettens over het Moriaanshoofd

De straat Moriaanshoofd kreeg, na de opening van de tunnel, een belangrijkere functie. Ze is niet langer alleen de toegangsweg tot de wooncluster Moriaanshoofd, Bekemolen, Bekestraat en misschien ook wel een sluipweg naar Zingem om het kruispunt aan 't Peerdeke te vermijden, maar ook de ontsluitingsweg voor Huise en delen van Mullem geworden. Na de opening van de tunnel mag er niet langer gefietst worden op de N60 tussen het kruispunt van de N60 en het Moriaanshoofd en de verbindingsweg tussen de Bekestraat en de N60 aan de andere kant van de tunnel. Ter hoogte van het kruispunt leidt een nieuw aangelegd fietspad de fietser via het Moriaanshoofd, de Bekestraat en de verbindingsweg terug naar de N60. Langs het Moriaanshoofd zijn er fietssuggestiestroken. De strook richting Oudenaarde gaat over naar het originele fietspad dat in slechte staat is.

Langs het Moriaanshoofd bevinden zich geen voetpaden, ook niet ter hoogte van de woningen. Gemotoriseerd verkeer dat de N60 verlaat richting Moriaanshoofd, moet door de inrichting van het kruispunt zijn snelheid verlagen tot ongeveer 50 km per uur. In Moriaanshoofd mag maximum 50 km/uur gereden worden (aangeduid met verkeersbord C43). Gezien de straat voorbij het kruispunt met de N60 in de praktijk eenrichtingsverkeer is geworden en gezien de breedte van de straat, doen de asverschuivingen het gemotoriseerd verkeer niet vertragen. Hoewel Moriaanshoofd een belangrijkere functie heeft gekregen moet de straat voor de bewoners verkeersleefbaar blijven. In het mobiliteitsplan van onze stad is Moriaanshoofd niet aangeduid als een bovenlokale weg. Op lokale wegen primeert de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid.

Vraag

 • Hebben Moriaanshoofd en de straten in de buurt al een (gescheiden) rioleringsstelsel? Indien niet, wanneer is de aanleg voorzien? En zullen deze werken dan gepaard gaan met de herinrichting van Moriaanshoofd tot een straat waar snel verkeer afgeremd wordt en met voetpaden en een fietspad dat aansluit op het fietspad langs de toegangsweg tot de tunnel?
 • Zullen fietsers in de toekomst op dit tracé van de N60 mogen blijven fietsen (dus, komende van Oudenaarde, tot aan het kruispunt met Moriaanshoofd en vanaf de verbindingsweg tussen Bekestraat en de N60)?

Voorstel

Indien in de nabije toekomst langs Moriaanshoofd geen infrastructuur- of nutswerken worden voorzien plant de stad de herinrichting of zelfs heraanleg van de straat zodat het gemotoriseerd verkeer zich aan de maximum toegelaten snelheid houdt en voetgangers en fietsers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.

 

Vraag en voorstel van Steven Bettens over het fietspad langs de Wortegemstraat

Het fietspad langs de Wortegemstraat en dan vooral de staat waarin het verkeert, kwam de voorbije jaren al vaker op de gemeenteraad aan bod. Tijdens de gemeenteraad van 18 december 2017 deelde de schepen van Mobiliteit mee dat er langs de Wortegemstraat een nieuw fietspad komt.

Vraag

Wanneer komt het nieuwe fietspad langs de Wortegemstraat er?

Voorstel

Indien het nieuwe fietspad er niet voor de zomer van dit jaar komt herstelt de stad de stukken die zich momenteel in slechte staat bevinden.

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over de stedenbouwkundige verordening detailhandel

De gemeenteraad keurde in zitting van 27 maart 2017 unaniem het besluit goed dat het college van burgemeester en schepenen belastte "met het uitwerken van een stedenbouwkundige verordening met de afbakening van een kernwinkelgebied en de afbakening van een winkelarm gebied langs en onmiddellijk palend aan de N60". Het voorontwerp van deze "stedenbouwkundige verordening detailhandel" is klaar en stond voor advies geagendeerd op de GECORO van 15 januari 2018 en werd op18 januari 2018 besproken op de commissie van de burgemeester.

Vragen

 • Aan welke organen vraagt de stad advies?
 • Welke organen moeten decretaal bij dergelijk voorontwerp van stedenbouwkundige verordening hun advies geven?
 • Ontving de stad inmiddels alle adviezen? Indien niet, wat is de uiterste datum voor advies?
 • Welke zijn alle volgende stappen en hun respectievelijke deadlines die moeten doorlopen worden alvorens de "stedenbouwkundige verordening detailhandel" definitief kan vastgesteld worden door de gemeenteraad?
 • Wanneer kan de "stedenbouwkundige verordening detailhandel" in het best mogelijke scenario dat zich kan voordoen, definitief vastgesteld worden?
 • Wil de stad, gezien plannen voor uitbreiding van detailhandel buiten het kernwinkelgebied, alles in het werk stellen om de "stedenbouwkundige verordening detailhandel" zo snel als mogelijk definitief te laten vaststellen?

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over de uitbreiding van "Shop & go"-parkeerplaatsen

De heraanleg en heropening van de Markt twee maanden geleden was ook de aanleiding om het parkeerbeleid aan te passen. Op de Markt werden langs de beide lange zijden telkens twee zones met "Shop & go"-parkeerplaatsen voorzien. Bezoekers of leveranciers kunnen een half uur lang gratis parkeren. Dankzij een systeem van draadloze sensoren in de grond volgen parkeerwachters de parkeerduur van automobilisten op. Parkeertickets zijn zo niet langer nodig. Langer dan 30 minuten parkeren wordt op die plaatsen verhinderd, een betere circulatie is hierdoor gegarandeerd.

Vraag

 • Werken de sensoren op de Markt al? Indien niet, waarom? En wanneer zullen ze wel werken?
 • Wil de stad, in samenspraak met de Middenstandsraad en de vzw Oudenaarde Winkelstad, ook in de winkelstraten van Oudenaarde "Shop & go"-parkeerplaatsen voorzien?

 

Vraag van raadslid Folke D'Haeyer over de Markt

Snel na de opening van de heraangelegde Markt moest er op twee of drie verschillende plaatsen terug opgebroken worden. De voorbije week moest ook een put worden gemaakt. De aannemer kreeg een premie van 50 000 euro omdat hij op tijd klaar was met de werken. Verder zijn de parkeerplaatsen op de Markt nog steeds niet duidelijk genoeg aangeduid en missen we het parkeergeleidingssysteem dat het aantal vrije parkeerplaatsen aanduidt.

Vraag

 • Wie betaalt de kosten voor het opnieuw openbreken?
 • Wordt de premie, gezien de herhaalde problemen, integraal uitbetaald aan de aannemer?
 • Zullen er verdere maatregelen worden getroffen voor het verduidelijken van de parkeerplaatsen?
 • Wanneer zal het parkeergeleidingssysteem geplaatst worden?

 

Vraag van raadslid Folke D'Haeyer over sportzaal het Groenhof

In januari en april 2017 agendeerde Groen Oudenaarde reeds de verkeers- en geluidsoverlastproblemen die de sportzaal van het Groenhof veroorzaakt in de Groenstraat. Vooral tijdens de avonduren, wanneer het achtergrondgeluid wegvalt, is er geluidsoverlast vanuit de sporthal. Die lawaaihinder wordt veroorzaakt door botsende ballen en luide muziek. Structurele en isolerende aanpassingen zijn beslist nodig, maar die moeten door de eigenaar uitgevoerd worden.

Vraag

 • Hoe vaak werden controles op fout parkeren, op rijden in de niet toegelaten richting of andere mogelijke inbreuken uitgevoerd? Wat waren de resultaten?
 • Er zouden vorig jaar offertes voor maatregelen in de sportzaal opgevraagd worden. Heeft de stad die inmiddels ontvangen? Welke maatregelen voorziet de stad?
 • Netten waren een mogelijke, al dan niet tijdelijke oplossing. Waarom hangen die er nog steeds niet?
 • Wanneer zal de infovergadering voor de buurt plaatsvinden?
 • Werd er onderzocht of een eventuele omkering van de rijrichting in de straat oplossingen kan bieden?

 

Voorstel van raadslid Folke D'Haeyer naar aanleiding van de Adriaen Brouwer-tentoonstelling

Het MOU organiseert een ambitieuze tentoonstelling over de schilder Adriaen Brouwer in het najaar van 2018.

Voorstel

Groen Oudenaarde stelt voor om deze tentoonstelling gratis toegankelijk te maken voor alle inwoners van Oudenaarde.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren