Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 26 februari 2018

Door Groen toegevoegde agendapunten gemeenteraadszitting 26 februari 2018

 • Welke intercommunales komen op "vervaldag"?
 • Vakantieopvang voor kinderen met een beperking
 • Hondenlosloopweide
 • Masterplan st.-Jozef
 • Gebruik van het festivalterrein aan de Donk
 • Doornikse Heerweg als sluipweg
 • Watergebonden bedrijvigheid in onze stad

Vraag en voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over intercommunales

Het decreet Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) van 6 juli 2001, opgenomen in het recent goedgekeurde decreet Lokaal Bestuur, viert volgend jaar zijn 18de verjaardag. Het DIS voorzag in de mogelijkheid om intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op te richten voor een maximale periode van 18 jaar. Talrijke samenwerkingsverbanden bereiken dus binnenkort hun "vervaldag". Dit betekent dat in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur meteen erg belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Een tijdige voorbereiding dringt zich op.

Vermits de intergemeentelijke eindmeet in zicht komt, moet worden nagedacht en beslist over het lot van de bestaande verenigingen: verder samenwerken, uittreden, met andere publieke en/of private partners samenwerken,...

Vraag

 • Welke samenwerkingsverbanden bereiken volgend jaar hun "vervaldag"?

Aangezien de keuzes dienen gemaakt te worden door een nieuwe bestuursploeg die pas op 1 januari 2019 van start gaat, is een tijdsspanne van 6 maand te kort om tot weldoordachte en breed gedragen keuzes te komen.

Voorstellen

 • Er wordt een commissie samengesteld, die enkel en alleen de Oudenaardse samenwerkingsverbanden als onderwerp heeft.
 • De commissie komt op regelmatige basis samen om tot gemeenschappelijke besluiten te komen, over de partijgrenzen heen.

 

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman in verband met vakantieopvang voor kinderen met een beperking

Omdat er een groot gat is in onze regio voor de vakantieopvang van kinderen met een beperking, starten enkele Oudenaardse ouders zelf met de organisatie van professionele vakantieopvang voor hun kinderen. Ze zoeken daarvoor 25 000 euro en rekenen op privé-sponsoring, want vanuit de overheid komen geen subsidies. Er zijn tijdens schoolvakanties speelpleinwerkingen en vakantiestages bij de vleet, maar een kind met een mentale of fysieke beperking kan daar niet terecht omdat er onvoldoende specifieke zorg en begeleiding is. De problematiek is niet nieuw en KBO Levensblij en vzw Heuvelheem namen vorig jaar al het initiatief in Oudenaarde om, met eigen middelen, enkele weken een vakantieopvang voor kinderen met speciale noden te organiseren. Dat was toen zo’n succes, dat de vraag om meer dergelijke initiatieven te organiseren vanuit steeds meer ouders naar boven kwam.

Vragen

 • Zal de stad de organisatie "Give us a break" van de ouders ondersteunen voor de organisatie van vakantieopvang? Zo ja, op welke manier?
 • Plant de stad eigen initiatieven voor vakantiekampen/-opvang specifiek voor kinderen met een beperking?
 • Voorziet de stad extra ondersteuning voor kinderen met een beperking in de reguliere opvang/speelpleinwerking? Hoeveel kinderen met een beperking worden nu opgevangen in reguliere vakantiekampen en speelpleinwerking?
 • Kan de stad sport- en jeugdverenigingen ondersteunen die specifieke activiteiten/kampen voor kinderen met een beperking organiseren?

 

Voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman in verband met hondenlosloopweide

In oktober 2014 werd op vraag van Groen een schepen van Dierenwelzijn aangeduid. De bevoegdheid werd toegewezen aan schepen Dossche (Open VLD). Samen met de schepen werd een Dierenwelzijnplan uitgewerkt. Verschillende punten uit het plan werden ondertussen verwezenlijkt. Zo werden pony’s verbannen op kermissen, is er een budget voorzien in de huidige begroting voor het steriliseren van zwerfkatten. Een ander punt is de realisatie van hondenlosloopweides. Ondanks een gezamenlijke zoektocht werd nog geen locatie aangeduid.

Voorstellen

 • De Teletubbieweide aan de Colruyt wordt ontwikkeld als hondenlosloopweide.
 • Er wordt actief onderzocht of de realisatie van een tweede hondenlosloopweide op de archeologische site van Ename tot de mogelijkheden behoort. Om tot een inplanting te komen wordt een overleg voorzien met de Scouts van Ename, het Feestcomité, de Loose Hoveniers en de bevoegde provinciale diensten.

 

Vraag van raadslid Folke D’Haeyer over het masterplan st.-Jozef

Een inwoner uit Bloemenhof trok onlangs aan de alarmbel: In een bericht aan alle gemeenteraadsleden wees hij op de erbarmelijke staat van de voetpaden in die straat. Een bezoek ter plaatse leert dat deze inwoner meer dan gelijk heeft.

Werken in de ganse Jozefswijk dringen zich al lang op. Een masterplan voor de Jozefswijk is zelfs een prioritaire doelstelling van het huidige stadsbestuur:

"Actie: AC-4.1.3: Masterplan Sint-Jozefswijk

De Sint-Jozefswijk is een uitbreiding van de stad van ruim 50 jaar geleden. De infrastructuur van het openbaar domein is aan herevaluatie toe. In een eerste fase zullen de Terkerkenlaan, Gelukstede en het Sint-Jozefsplein worden heraangelegd. Voor de overige straten zal een ontwerp worden opgemaakt met raming van de heraanleg van het openbaar domein, boven- en ondergronds."

Bij goedkeuring van de Beleids- en Beheerscyclus werden voor 2015 en 2016 telkens 1,2 miljoen euro voorzien. Bij iedere herziening van de Beleids- en Beheerscyclus werden deze bedragen achteruitgeschoven. In de meerjarenplanaanpassing die voorlag op de gemeenteraad van 18 december 2017 staat voor het jaar 2018 een bedrag van 50 000 euro ingeschreven, voor de twee daaropvolgende jaren respectievelijk 1,87 en 1,67 miljoen euro.

Tijdens diezelfde gemeenteraad van 18 december 2017 vernamen we ook dat er in Bloemenhof een fietspad wordt aangelegd.

Vragen

 • Wat is de stand van zaken voor de opmaak van een masterplan voor de Jozefswijk?
 • Wanneer wordt met de rioleringswerken op en de heraanleg van het st.-Jozefsplein en aanpalende straten begonnen?
 • Is de raming van de heraanleg van het openbaar domein, boven- en ondergronds voor de overige straten van de wijk al opgemaakt? Indien niet, waarom niet?
 • Wanneer wordt met de heraanleg van de overige straten begonnen?
 • Wil de stad de voetpaden - zoals in Bloemenhof - die in de meest lamentabele staat verkeren prioritair aanpakken?
 • Wanneer is de aanleg van het fietspad in Bloemenhof voorzien?

 

Vraag en voorstel van raadslid Folke D’Haeyer over het gebruik van het festivalterrein aan de Donk

Enkele maanden geleden wou "Nacht van de Jeugdbeweging" zijn jaarlijkse editie laten doorgaan op de terreinen aan de Donkvijver in Oudenaarde. De KSA - st.-Jacob Oudenaarde - kreeg het nieuws dat het evenement niet kon plaatsvinden. Dit door een weigering van het stadsbestuur Oudenaarde met een nogal ruim omschreven reden dat evenementen zoals deze voor teveel overlast zouden zorgen.

Nu blijkt dat een driedaags festival met drie podia en camping wel te mogen plaatsvinden op 27, 28 en 29 april aan de Donkvijver.

Vraag

 • Waarom kan het ene evenement wel en het andere niet?

Voorstel

 • De stad werkt samen met Jeugdraad een reglement uit voor een realistisch gebruik van de Donk voor Oudenaardse verenigingen.

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over de Doornikse Heerweg

De voorbije weken hebben we samen met bewoners van de Doornikse Heerweg (gedeelte tussen de Deinze- en Gentstraat) gegevens verzameld op vlak van verkeersleefbaarheid en -veiligheid in de straat. We stelden vast dat veel auto- en vrachtwagenbestuurders geen rekening houden met snelheids- of tonnagebeperkingen en merkten ook een duidelijk oneigenlijk gebruik van de Doornikse Heerweg als sluipweg om de N60 te ontwijken. De N60 is nochtans een gewestweg die met zijn ringfunctie tot doel heeft het binnenstedelijk gebied te ontlasten.

We merkten dat er de afgelopen weken een tellus werd aangebracht en dat er op 7 februari een snelheidscontrole plaats vond.

Vragen

 • Wat is de bedoeling van de tellus?
 • Wat zijn de resultaten van de snelheidscontrole?
 • Hoe dikwijls werd er in de voorbije 3 jaar (2016-2017-2018) een gerichte controle op snelheids- en tonnagebeperking gedaan? Wat waren de resultaten?
 • Welke actie zal de stad ondernemen zodat de Doornikse Heerweg niet langer als sluipweg gebruikt kan worden? Is de stad bereid een proefopstelling te plaatsen met een knip?

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over watergebonden bedrijvigheid in onze stad

In de "Verbreding en verdieping" van het Mobiliteitsplan van einde 2011 lezen we op pagina 2: “Oudenaarde beschikt over de mogelijkheid voor de overslag van goederen van de ene transportmodus naar de andere (waterweg). Bijgevolg wordt de watergebonden bedrijvigheid langsheen de Schelde verder uitgebouwd. Daarnaast fungeert de N60 als lokatieas voor regionale bedrijvigheid.”

Op de kaart op pagina 3 zien we dat de stad zowel de Coupure als Meersbloem-Leupegem en Meersbloem-Melden aanduidt voor de "Uitbouw watergebonden bedrijvigheid".

Vraag

 • Welke bedrijventerreinen en welke oppervlakte per bedrijventerrein liggen langs de Schelde en komen bijgevolg in aanmerking voor de beoogde watergebonden bedrijvigheid?
 • Welke watergebonden bedrijvigheid is er vandaag in Oudenaarde?
 • Kwam er na de "Verbreding en verdieping" van het mobiliteitsplan van einde 2011 extra watergebonden bedrijvigheid, bijvoorbeeld bij de verdere uitbouw en ontwikkeling van de Coupure, Meersbloem-Leupegem en Meersbloem-Melden?
 • Samsonite kocht in Ruien een terrein aan en koos die locatie omwille van de ligging aan de Schelde en een loskade. Daardoor kan het bedrijf containers vanuit Antwerpen over het water aanvoeren. Zaten de stad Oudenaarde en Samsonite samen om een bedrijventerrein voor het bedrijf te zoeken?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren