21 okt 2011

GR van 17 december 2007 - tussenkomsten

Tussenkomsten gemeenteraad 17/12/2007 Algemeen opmerking Het is een onredelijke eis aan een gemeenteraadslid dat zijn mandaat serieus neemt om zo maar even 4 beleidsplannen (waarvan het sociaal beleidsplan alleen al liefst 350 bladzijden telt), een begroting, een beleidsnota en een gewone agenda voor te lezen en te beoordelen voor deze vergadering. Dit terwijl er op sommige gemeenteraden - bij manier van spreken - enkel kerkfabrieken en het onderhoud van enkele wegen aan bod komen. Slaagt de meerderheid er echt niet in om een en ander beter te plannen?

Sportbeleidsplan - 3 grote bemerkingen

- Eerste opmerking

In tegenstelling tot de andere beleidsplannen was de betrokkenheid van gemeenteraad en commissie bij de opmaak van dit plan zeer laag. We hebben het beleidsplan als eindproduct op de commissie gepresenteerd gekregen maar zijn zeer weinig betrokken geweest in het proces, waardoor er voor mij toch wel een aantal verassingen zijn opgedoken of zeg maar lijken uit de kast zijn gevallen.

- En daar gaat meteen mijn tweede opmerking over.

Laat mij beginnen met het voorlezen van een klein stukje beschrijvend proza:

"De ligging van Oudenaarde in de regio Vlaamse Ardennen biedt ook heel wat toeristische en recreatieve mogelijkheden. De 'Vlaamse Ardennen' is één van de belangrijkste traditionele landschappen in Vlaanderen. De regio kenmerkt zich door heuvels, beukenbossen, kasseiwegen, geklasseerde kerken en dorpsgezichten. Naast Oudenaarde maken ook de volgende gemeenten deel uit van de regio: Kluisbergen, Ronse, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Horebeke, Kruishoutem, Zingem, Gavere, Zwalm, Brakel, Zottegem, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Lierde, Herzele en Geraardsbergen. Dit prachtige landschap is ongetwijfeld één van de grootste troeven van de streek Zuidoost Vlaanderen, niet alleen voor de eigen inwoners maar ook voor bezoekers. De Vlaamse Ardennen vormen tevens het decor voor het wielermonument bij uitstek, de Ronde van Vlaanderen. Jaarlijks lokt deze wielerwedstrijd duizenden wielerliefhebbers naar de regio."

Het is wel duidelijk dat men hier kopiëren en plakken gedaan heeft uit één of andere promofolder - het komt ook uit het hoofdstukje maatschappelijk kader - maar dat hier verder geen rekening mee wordt gehouden in het vervolg van het beleidsplan.

Nochtans vind ik dit niet onbelangrijk. Het is namelijk zo dat de omgeving bepalend is voor sporters en dat de sporter een medegebruiker is van de open ruimte. Toch wordt daar geen aandacht aan geschonken. Natuur, milieu en landbouw krijgen geen aandacht. Hoezeer wij ook voorstander zijn van sport, toch is het een feit dat bepaalde sporten een druk kunnen uitoefenen en een verstoring kunnen betekenen voor de omgeving. Men wil dit echter niet erkennen, durft geen grenzen stellen, streeft niet naar een evenwicht. Nochtans wordt toch ook aan sport en recreatie gedaan in bos en natuurgebieden?

Als natuur geen plaats meer krijgt in recreatiegebieden, moet sport dan ook geen plaats meer krijgen in natuurgebieden? Geen wandelaars en fietsers meer in de Reytmeersen, want dat is voor de vogels? En geen vogels op de Donk want dat is voor de sporters? Zo gaan we toch niet beginnen? Het moet toch niet of/of zijn? Het kan toch ook en/en zijn? Maar dat doet men niet en er wordt nergens in het hele plan vermelding gemaakt van/rekening gehouden met de omgeving.

En wat eigenlijk wel grappig is, als het niet zo schrijnend zou zijn, is dat in het hoofdstukje over de uitbouw van de Donk, dit eerst wel aanbod kwam. Want wij kregen een versie van het plan toegestuurd waarin je kan zien welke wijzigen werden gemaakt en wat achteraf werd geschrapt. En daarin stond eerst klaar en duidelijk dat er bij de realisatie van het masterplan Donk zou gestreefd worden naar "een evenwicht tussen natuurbeleving en sportbeleving". Jammer genoeg werd dit achteraf geschrapt...

Mijnheer de Ruyck (hoofd van de dienst Sport) was aanwezig op één van de milieuraden waarop de Donk ter sprake kwam. In het verslag van die vergadering werden volgende conclusies genotuleerd:

- Natuur moet aanzien worden als een blijvende meerwaarde van dit gebied. Ook de Outsider promoot deze meerwaarde (natuureducatieve borden) en spaart geen geld om dit effectief op te volgen (bv. zal voor het overnachtingsgebouw een presleiding aanleggen voor afvalwater, verwarmd met gas, warm water op zonne-energie, extra isolatie, splitsing afval in verschillende afvalbakken,...)

- Het verbod op watersport in december, januari en februari dient gerespecteerd te worden voor de trekvogels. Vanaf de paasvakantie zullen er wel watersportactiviteiten doorgaan.

- De sportdienst streeft ernaar zoveel mogelijk conflicten tussen diversie gebruikers te vermijden (zo werd mountainbikeroute verlegd in functie van de wandelaars). Ook het document van Natuurpunt zal hierin een onderdeel vormen. Verder is overleg mogelijk (bv. over welke eilandjes eventueel in functie van de vogelstand beter bewaard blijven). De inhoud van het masterplan zal teruggekoppeld worden aan alle verbruikers.

De schrijver van het sportbeleidsplan had hier wel eerst rekening mee gehouden toen hij schreef dat er een evenwicht moest zijn tussen sport en natuur beleving, maar de eindredactie van het document dacht daar blijkbaar anders over...

Ook elke andere verwijzing die maar iet of wat naar respect voor milieu of natuur zou kunnen ruiken, werd geschrapt:

- 10.1.1 Stopzetten van het storten van slijk geschrapt!

- 10.1.2.2. evenwicht tussen natuurbeleving en sportbeleving geschrapt!

-      

-         Indicatoren

-         ging Absolut

- Aantal beoefenaars van natuursporten geschrapt!

- Aantal en degelijkheid van vuilnisbakken geschrapt!

- Hoeveelheid opgehaald zwerfvuil geschrapt!

- Aantal klachten over ongewenst autoverkeer geschrapt!

- Aantal lopers dat gebruik maakt van de loopstroken geschrapt!

Nochtans werd er toch ook door de stakeholders aangegeven dat men het hinderlijk vindt dat de rust verstoord wordt, de natuur niet wordt gerespecteerd, het te commercieel maken een bedreiging is...

Voor ons, en voor de natuurverenigingen, is het onbegrijpelijk dat er niet naar een evenwicht wordt gestreefd. En ik ben er van overtuigd dat die laatste het niet zullen laten om acties te ondernemen als een minimum aan evenwicht niet wordt gerespecteerd.

- Derde opmerking

Mijn derde bemerking is dat het frappant is dat Oudenaarde, dat volgens de omgevingsanalyse toch duidelijk al een van de rijkste en economisch welvarendste steden is in de regio, in Oost-Vlaanderen, zijn beleid nog altijd vooral gaat richten op economische groei, toerisme en "citymarketing", en veel minder inzet op de peiler welzijnszorg, op het welzijn van de eigen bevolking. Dit is iets wat blijkt uit verschillende beleidsplannen en wat uit het sportbeleidsplan ook duidelijk naar voor komt.

Men zet in op de ondersteuning van grote projecten zoals de uitbouw van recreatiedomein de Donk, op de ondersteuning van privé-initiatieven zoals fitnesscentra en dergelijke, maar als het gaat over wijkgebonden sporten, de uitbouw van buurtsport, wordt men al heel wat minder concreet.

Nochtans een schitterend voorbeeld van zo'n buurtinitiatief in mijn eigen gemeente: start to run laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen, goedkoop, in eigen buurt, milieuvriendelijk, bevordert de sociale cohesie. Ondersteuning? promotie? Is economisch misschien iets minder interessant, maar qua welzijnszorg kan zoiets wel tellen.

Niet dat hier niets over instaat, maar op blz. 48 en 49 kunnen we lezen dat "in het kader van de optimale wijkwerking tegen 2012 een verhoging is van het sportaanbod tijdens wijkgebonden activiteiten": te laat en te vaag ? er is ook geen budget voor voorzien. Laat nu juist wat voor ons het belangrijkste is, wat écht onder de noemer welzijnszorg valt, totaal niet concreet zijn maar er instaan omdat men er decretaal niet echt van onder uit kan!

Of op blz. 52: "ook in speel- en sportterreintjes wil men investeren". Maar dat is dan wel in tegenstrijd met de begroting 2008 want daar zien we het budget in rook opgaan (blz. 232 van de begroting: van 185 000 euro vroeger naar 40 000 straks).

Het sportbeleidsplan is eigenlijk een beleidsplan economie geworden. Zonder oog voor omgeving en met te weinig nadruk op welzijn.

Sociaal beleidsplan - 3 grote opmerkingen bij het sociaal beleidsplan

1. Ten eerste

Dit beleidsplan is een rijke en welvarende gemeente als Oudenaarde niet waardig. Het is duidelijk dat er achterstand is wat sociaal beleid betreft en het is ook duidelijk dat men niet van plan is om een inhaalbeweging te maken. Van de commissie Sociale Zaken is mij vooral bijgebleven wat men NIET gaat doen omdat er te weinig middelen zijn: een sociaal huis komt er nog niet, daar hebben we uitstel voor gekregen, want er zijn te weinig middelen. Kwaliteitscontrole van de kinderopvanginitiatieven is onvoldoende want er zijn te weinig personeel en middelen. Vorming voor de opvangkrachten, idem. Ondersteuning van de adviesraden zou de sociale dienst wel willen doen, maar dat gaat niet want er zijn te weinig middelen. "Ja, mevrouw Meuleman", besloot iemand van één van de beleidspartijen nogal cynisch, "dat is al altijd zo geweest want welzijn dat kost en dat brengt niets op..." In een stad die echt wel welvarend is, heeft men echt wel de beleidsruimte om te zorgen voor zijn ouderen, 1,74 % kansarmen die onze stad heeft, de jonge gezinnen met kinderen... We hebben echt de ruimte om op welzijnsvlak een aantal vooruitstrevende zaken te realiseren en we blijven dat domein maar stiefmoederlijk behandelen (denk maar aan de serviceflats, sociaal huis, sociaal restaurant waar we toch al lang moeten op wachten) en op de sociale dienst is het pompen of verzuipen.

2. Ten tweede

We vonden het plan soms nogal stigmatiserend naar doel- en kansengroepen toe en daar moeten we, denk ik, en dat is ook een aandachtspunt naar de kansenpas toe, heel goed voor opletten. Een aantal initiatieven worden op dat vlak echt met goede bedoelingen genomen maar zijn misschien toch niet helemaal meer van deze tijd en misschien moet dat eens herbekeken worden.

3. Derde belangrijk punt

Wat voor mij onbegrijpelijk is, is dat er niets gedaan wordt aan het sociaal probleem, nu maar nog meer in de toekomst, van de energiearmoede. Als men kan kiezen tussen een jaarlijkse tussenkomst voor een stookoliefactuur (een vervuilende, steeds duurder wordende en binnenkort uitgeputte brandstof) of een eenmalige structurele maatregel, die bovendien nog goed kan zijn voor het milieu, zoals een energieaudit of isolatie of een prefinanciering van een energiezuinige boiler of zonnepanelen,...

Cultuur beleidsplan

Bijzonder mooi, bijzonder ambitieus, hier wil men wel een inhaaloperatie doen ? wat daar budgettair zal moeten tegenover staan is een andere vraag.

Een opmerking die men bij ons maakte is dat de huisvesting en uitbating van de bib mogelijk toch wel problematisch aan het worden is. Plaatsgebrek, inefficiënt uitleensysteem met de verschillende balies, probleem van de beveiliging (boeken en tijdschriften die verdwijnen uit de leeszaal), de lift, lekkend dak, zéér vochtige kelder (want men suggereerde om de speleologieclub misschien daar in onder te brengen). Zijn daar al plannen mee?

Evenementenloket op zeer korte termijn. Weet men al waar en door wie? Woeker? Toeristische dienst? Bib?

Jeugd beleidsplan

Vzw Jotie ? 10 000 euro werkingskosten maar onze vertegenwoordiger stelt het nut, de werking en de doelstellingen van de vzw toch wel in vraag.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren