01 jun 2013

GR van 27 mei 2013 - tussenkomsten

Oppositie zorgt voor een agenda 24 minuten, dat was de tijd die de burgemeester/voorzitter van de gemeenteraad nodig had om iedereen welkom te heten en de agenda, waarop 42 punten stonden, te behandelen. Dat het zo snel ging kwam mede doordat er (nog maar eens) heel wat vertegenwoordigers voor intercommunales moesten aangeduid worden en de jaarrekeningen van de 15 kerkfabrieken geagendeerd stonden. Op de agenda stond ook de aanpassing van de maximumsnelheid op de Katteberg en Holleweg. Op vraag van het Vlaams gewest wordt de maximumsnelheid op deze gewestweg verlaagd van 90 tot 70 km/u. Gezien er langs beide kasseiwegen geen voorziening voor fietsers is, vroeg Groen om, in afwachting van een veilige fietsverbinding, de maximumsnelheid te verlagen tot 50 km/u. De meerderheid ging niet in op onze vraag. Het punt over het invoeren van betalend parkeren op Pamele werd verdaagd. De stad zal eerst een infovergadering voor de buurt organiseren.

Nieuw vanaf deze gemeenteraad: de voorzitter last een pauze in - "Om even de benen te kunnen strekken" - tussen de reguliere agenda en de toegevoegde punten. Benen strekken? Het was 19u24. De raad was pas begonnen.

De toegevoegde agenda nam heel wat meer tijd in beslag. Groen liet vijf punten of voorstellen toevoegen aan de agenda.

Steven Bettens vroeg de realisatie van de doorlopende straat. Er zijn in Oudenaarde immers heel wat doodlopende straten (aangeduid met het gekende rechthoekige verkeersbord) waar fietsers en voetgangers wel door kunnen. Door stickertjes van fietsers en/of voetgangers boven de rode horizontale balk op dit verkeersbord te kleven, weet de zachte weggebruiker of de weg voor hem al dan niet doodloopt. Schepen van Mobiliteit Orbie (CD&V) zei dat de inventarisatie van alle doodlopende wegen heel binnenkort van start gaat en dat de aanduiding van doorlopende straten er komt.

Een tweede toegevoegd punt van Steven behandelde de nieuwe bushalte aan de Matthijs Casteleinstraat (de kleine ring). Passagiers moeten er nu uitstappen op het fietspad wat tijdens de spitsuren - wanneer vele studenten naar school fietsen en andere van de bus stappen - tot gevaarlijke situaties kan leiden. We wilden graag weten of het stadsbestuur de halte anders wilde inrichten. De schepen van Mobiliteit zei dat er geen volwaardige halte-infrastructuur zal komen. De straat zou nog dit najaar een grondige opfrisbeurt krijgen. Op dat moment wordt gekeken hoe de omgeving rond de halte veiliger kan ingericht worden voor fietsers en buspassagiers.

Tim Vanderhaeghen liet drie punten toevoegen. Naar aanleiding van het recente homofobe geweld diende hij een voorstel in om een sensibiliseringsproject met de Oudenaardse (jeugd)verenigingen op te starten, door de stad een vormingssessie voor veiligheidspersoneel te organiseren en een affiche/flyer-campagne in de uitgaansgelegenheden te starten. Schepen van Gelijke Kansen Adam (Open VLD) onthaalde het voorstel in eerste instantie positief, maar verviel in het gekende liedje: we gaan eerst onderzoeken of er effectief sprake is van homofoob geweld en in welke mate er homofobie voorkomt in onze stad. Hij gaf wel aan dat hij de Groene manier van oppositie voeren kon appreciëren, concrete constructieve voorstellen. In het wederwoord stelde Tim dat het nooit kwaad kan om aan preventie te doen en dat we daarom niet moeten wachten op cijfertjes. Homofobie en geweld jegens hen komt meer en meer voor, sensibilisering kan dit kwaad voorkomen.

In een tweede voorstel vroeg Tim de positie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties te versterken. Uit de verantwoordingsnota van de Jeugddienst en bijhorende uitleg op o.a. de commissie Jeugd, konden we opmaken dat nog weinig inspanningen gedaan worden om kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie te betrekken in het jeugdwerk. Het betrekken van maatschappelijk kwetsbare jongeren in het jeugdwerk is een doelstelling waarvan de Jeugddienst zelf aangeeft dat die helaas niet wordt gehaald. Bovendien wordt het bestaan van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in een welvarende stad als Oudenaarde vaak ontkend of geminimaliseerd, maar niets is minder waar. Door de huidige economische crisis komen meer en meer kinderen en jongeren in deze situatie. Steden en gemeenten kunnen bij vzw Uit De Marge aankloppen voor advies rond de positie en situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in hun gemeente. Ze bekijken de situatie niet enkel vanuit een jeugddienst, maar bekijken het volledige plaatje en bevragen ook o.a. de sportdienst, andere actieve jeugdwerkingen, het OCMW, het CAW,... Om de doelstelling van de Jeugddienst, namelijk het betrekken van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, beter te realiseren stelden we voor dat de stad een convenant afsluit met vzw Uit De Marge en een analyse van de positie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren laat opmaken. Bovendien vroegen we om een verbintenis van de stad er om acties te ondernemen die voortkomen vanuit dergelijk onderzoek. Schepen van Jeugd Orbie antwoordde dat er al een aantal inspanningen waren geleverd en dat de OK-pas zijn werk doet. Zowel uit de nota van de jeugddienst als op de mondelinge toelichting in zijn commissie bleek dat deze minimaal zijn en zonder echte visie of plan op deze problematiek. In eerste instantie wil de schepen zelf eens langsgaan bij het CAW en het OCMW, maar volgens Tim (en Wouter Decoodt, OCMW-raadslid voor Groen) zal hij niet veel informatie loskrijgen o.a. wegens privacyregels. Organisaties zoals Uit De Marge weten wie en hoe ze moeten bevragen om een goede analyse te maken. Daarop stelde de schepen voor om een commissie Jeugd te organiseren waarop vzw Uit De Marge uitgenodigd wordt.

Het derde voorstel behandelde de GAS-reglementering. Bij het brede middenveld, de jongeren zelf, de academische wereld en ook een aantal beleidsmakers wordt de toepassing van de GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) reglementering bij jongeren erg onder vuur genomen. Er werden diverse signalen gegeven via advies, gesprek,... en ook de media berichtten uitgebreid over de toepassing van deze wetgeving. Helaas moeten we vaststellen dat er geen rekening werd gehouden met de bezorgdheden van jongeren en jongerenorganisaties. Gelukkig is het federale voorstel een kader waarin gemeenten hun reglement kunnen bepalen. Enkele gemeenten spraken al de intentie uit om niet in te gaan op de aangekondigde leeftijdsverlaging en jongeren niet te viseren met deze maatregelen. Groen vroeg in haar voorstel de stad Oudenaarde om niet af te wachten, maar pro-actief al af te spreken de GAS-wetgeving op het grondgebied Oudenaarde niet toe te passen voor minderjarigen.

Heel specifiek vroegen we dat de stad in het politiereglement zou opnemen dat GAS-wetgeving in Oudenaarde niet toegepast wordt bij minderjarige overtreders én dat de stad een duidelijk, afzonderlijk GAS-reglement opstelt, waarover breed en via verschillende kanalen wordt gecommuniceerd met de bevolking en waarover advies wordt ingewonnen bij de verschillende betrokken stedelijke adviesraden.

De voorzitter wilde niet opgaan op het voorstel van Groen. Hij weigerde nu al de toepassing van de reglementering in vraag te stellen omdat de aangepaste (kader)wet nog niet gestemd was. Net omdat het om een kaderwet gaat die dus geen gedetailleerde regels bevat en de invulling ervan aan de gemeente overlaat is er geen enkel argument om de stemming in het federaal parlement (van donderdag 30 mei) af te wachten. Groen vroeg de stemming van haar voorstel. De voltallige meerderheid stemde tegen. SP.a en N-VA onthielden zich. Groen zal blijven actie ondernemen tegen deze reglementering (lees ook de persmededeling "Groen wil GAS-boetes voor minderjarigen uit politiereglement" op www.groenoudenaarde.be/gasboetes20130527).

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren