29 sep 2013

GR van 30 september 2013 - agenda

Secretarie. Ontslag van raadslid Jean-Pierre Van Der Meiren. Kennisname.1.

2. Onderzoek van de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid in vervanging van de heer Jean-Pierre Van Der Meiren, ontslaggever.

3. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Els Bostyn tot gemeenteraadslid ter vervanging van de heer Jean-Pierre Van Der Meiren, ontslaggevend raadslid.

4. Vaststelling van de tabel met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 50 §2 van het gemeentedecreet. Aanpassing.

5. Raadscommissies. Aanpassing samenstelling wegens vervanging van ontslagnemend raadslid Jean-Pierre Van Der Meiren.

6. Ontslag van de heer Jean-Pierre Van Der Meiren als lid van de Politieraad. Kennisname.

7. Aanstelling van een politieraadslid in vervanging van de heer Jean-Pierre Van Der Meiren, ontslaggever.

Brandweer.

8. Wijziging reglement voor de organisatie van de stedelijke gemengde brandweerdienst gemeentecentrum Y, zonaal gecoördineerd.

9. Wijziging aanvullende overeenkomst tot vaststelling van de verdeelsleutel van de prezone Vlaamse Ardennen.

10. Aanpassing zonaal gecoördineerd meerjarenplan voor aankoop van brandweermateriaal met staatsteun voor de periode 2002 - 2014.

11. Retributiereglement voor opdrachten van de brandweerdienst die kunnen verhaald worden.

Bestuur Burgerzaken. KMO-Beleid.

12. Subsidiereglement gevelrenovatie en renovatie leegstand handelspanden. Verlenging.

13. Wijzigen van het reglement betreffende de concessies voor het plaatsen van frituren op het stedelijk openbaar domein. Ohioplein.

Bestuur Infrastructuur. Mobiliteit.

14. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de circulatie en vaste zone 30 in de Fortstraat, de circulatie in de Keizer Karelstraat, een parkeerplaats voor gehandicapten in de Terkerkenlaan 7, een zone 30 in de Korenbloemwijk, de circulatie in de Daalbosstraat, het inrichten van een wandelzone op de Louise Mariekaai.

Regie Grondbeleid.

15. Openbare verkoop Burg 11, kadastraal bekend onder 1ste Afdeling, Sectie B, nr. 8.

16. Toelating tot verkoop woning gelegen Dorre Wei 80, kadastraal bekend onder 4de afdeling, sectie A, nr. 126 E2.

Bestuur Burgerzaken. Bevolking.

17. Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de stad Oudenaarde betreffende de aangifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

18. Poortgebouw Abdij Maagdendale. Openmaken doorgang. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

19. Abdij Maagdendale. Restauratie trap. Maagdendale 13. Bestek W20312012. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

20. Bijgebouw Archief. Vernieuwen elektriciteit. Maagdendale 7. Bestek W21712013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

21. De BrandWoeker. Vernieuwen sanitair.Woeker 7. Bestek W21732013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

22. Oud-schoolhuis Volkegem. KSA. Vernieuwen trap en buitendeur. Volkegemberg 11. Bestek W21222013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

23. Ex-schoolgebouw Eine. Vernieuwen sanitair. Serpentstraat 15. Bestek W21202013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

24. Ontmoetingscentrum Heurne (OC). vzw Amigo. Renovatie gevelmetselwerk en voegwerk Heurestraat 233-235. Bestek W21842013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

25. Ontmoetingscentrum Heurne (OC). vzw Amigo. Vernieuwen buitenschrijnwerk. Heurnestraat 233-235. Bestek W21852013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

26. Ontmoetingscentrum Nederename (OC). Lot 2. Buitenschrijwerk. Oudstrijdersstraat 89. Bestek W17912011. Bekrachtiging collegebeslissing van 15/07/2013 houdende goedkeuring van de eindafrekening.

27. Aanleg speelveld ter hoogte van Finse piste/beachvolleyterreinen. Finse piste. Rode Los. Bestek W21412013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

28. Ontmoetingscentrum Nederename. Omgevingswerken en heraanleg parking Sint-Vedastusstraat. Bestek W20842013. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij.

29. Landinrichtingsproject Ename. Heropenen Lange Gracht met een aanleg van een fiets- en wandelpad. Goedkeuren van het definitief stadsaandeel.

30. Aanleg fietspaden. Martijn van Torhoutstraat, Trekweg Rechteroever/Sterrestraat, Trekweg Linkeroever. Bestek W21782013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

31. Wegeniswerken Hevelweg-Boelare (Neerhofstraat). Bestek W21742013. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Kluisbergen.

32. Renovatie Broodstraat. Weg- en rioleringswerken. Bestek W20892013.

33. Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat. Bestek W2179/2013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

34. Weg- en rioleringswerken Ronsen Heerweg, Meerhem, Vleesstraat, Mattenbosstraat, Ouden Hulst, Roosstraat, Olmstraat en Schuisplanklos (O212108) gecombineerd dossier met nv Aquafin projectnummer 22.346. Goedkeuring van het aan de opmerkingen van de VMM, aangepast voorontwerp.

35. Gedeeltelijk verplaatsen van buurtweg 181 te Mater. Definitieve beslissing.

36. Scheldeboorden/kop. Brug Jachthaven. Goedkeuren van het aangepast stadsaandeel.

37. Private verkaveling Van Innis. Genstraat - Doornikse Heerweg. Goedkeuren van de akte gratis grondafstand.

Bestuur Infrastructuur RO.

38. Rooilijn- en onteigeningsplan Boembeekstraat. Voorlopige goedkeuring.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

39. Kerkfabriek St.-Walburga Oudenaarde. Meerjarenplan wijziging 2008-2013.

40. Kerkfabriek St.-Walburga Oudenaarde. Budgetwijziging boekjaar 2013, nr. 1.

41. Afgodendiensten. Meerjarenplan 2014 - 2019.

42. Afgodendiensten. Budget 2014.

Bestuur Infrastructuur. Centrale Aankoop.

43. Leveren van een wiellader ten behoeve van de dienst wegenis. Paalstraat 9. Bestek L21672013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

44. Leveren van drie containers ten behoeve van de dienst Feestelijkheden. Paalstraat 9. Bestek L21682013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

45. Leveren van nieuw slagwerk en diverse fluiten ten behoeve van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Woeker 3. Bestek L21752013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

46. Goedkeuring van de voorwaarden van het IT-aankoopcontract 2013-2017 en de aankoop van informaticamateriaal voor diverse diensten. Raming en wijze van gunnen.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

47. Retributie betreffende werken uit te voeren op het openbaar domein ten behoeve van particulieren - rioolaansluitingen.

48. Retributie op het gebruik van lokalen en gronden door de stad ter beschikking gesteld.

49. Retributie op de aanvragen voor het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen.

50. Retributie op de verkoop van drank in de cafetaria auditiezaal De Woeker.

51. Retributie op het afleveren van administratieve inlichtingen en documenten.

Bestuur Sociale Zaken

52. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap vzw. Aanduiden van vertegenwoordigers door de gemeenteraad.

Secretarie.

53. Notulen van de gemeenteraadszitting van 24 juni 2013. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren