De stad Oudenaarde denkt auto

01 December 2009

Persmededeling 27 november 2009 Groen wil dat het stadsbestuur aandacht heeft voor de zachte weggebruiker en zijn veiligheid.Het Oudenaardse stadsbestuur pakte er het afgelopen jaar meermaals mee uit dé fietsstad bij uitstek te zijn. Groen sprong op de fiets om te kijken of deze bewering correct is en stelde vast dat het nog steeds niet veilig fietsen is in onze stad. Het is zo dat het aantal fietspaden in Oudenaarde toeneemt, de veiligheid voor de fietser wordt er echter niet beter op: de signalisatie ontbreekt vaak, op meerdere plaatsen spreekt ze elkaar zelfs compleet tegen én ze is niet uniform. Oversteekplaatsen zijn onveilig. Het stadsbestuur moet keuzes maken. Zo lang kinderen of volwassenen niet langs veilige wegen naar school of werk kunnen, kan het autogebruik niet dalen.

"De toestand is hopeloos maar niet ernstig."

Met deze woordspeling en naam van het door velen gesmaakte Radio 1-programma van weleer, zou je het fietsbeleid van het Oudenaards stadsbestuur kunnen parafraseren: de situatie is hopeloos en het eigen beleid wordt door het bestuur helemaal niet ernstig genomen.

In zijn beleidsnota "Oudenaarde durft" stelde het stadsbestuur begin 2007 dat het "mensen positief wil aanmoedigen om zich zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen." Het stimuleren van het fietsverkeer en de creatie van een beter "voetgangersmilieu" zijn eveneens doelstellingen in het mobiliteitsplan van 2002. Einde 2009, en met altijd dezelfde coalitie, kunnen we vaststellen dat er weinig stimuli werden gecreëerd.

Groen vindt het positief dat het stadsbestuur nieuwe fietspaden blijft aanleggen. Maar het is niet door hier en daar een fietspad aan te leggen of een zebrapad te schilderen dat mensen ertoe zullen bewogen worden zich met de fiets of te voet te verplaatsen.

Fietsen is vandaag de dag helemaal niet veilig in onze stad

Om mensen aan te moedigen zich te voet of met de fiets te verplaatsen, moeten zij zich eerst en vooral op een veilige manier kunnen verplaatsen. En daar schort het! En zelfs geen klein beetje.

Laten we dit illustreren met een treffend en typerend voorbeeld.

Een mooie realisatie van het stadsbestuur is de aanleg van wat een fietsring rond het centrum van Oudenaarde moet worden: aan de ene kant van de Schelde is er het fietspad op de gedempte Coupure vanaf de spoorwegtunnel (langs de Neringstraat, aan de achterkant van de Colruyt) tot aan de Prins Leopoldstraat (zwembad) en aan de andere kant vanaf het Spei in Leupegem tot aan het jaagpad langs de Schelde richting Ename. Nog een paar schakels voltooien en de ring is compleet.

Dit is een mooie realisatie maar geen veilige! Want op weg naar die fietsring of op de plaatsen waar de fietsring andere wegen kruist, is het ronduit gevaarlijk.

Op de wegen die de fietsring kruisen staan immers nergens verkeersborden die weggebruikers verwittigen dat zij een oversteekplaats voor fietsers naderen of kruisen.

Deze verkeersborden geven de fietser geen voorrang. Zij vragen de automobilist wel extra voorzichtig te zijn om ongevallen te voorkomen.

Moet elke oversteekplaats voor fietsers dan met verkeersborden aangeduid worden? Zelfs in het centrum? Groen zegt hier heel duidelijk ja!

Voor de veiligheid van de zachte weggebruiker is het van het allergrootste belang dat gemotoriseerd verkeer verwittigd wordt dat het een oversteekplaats nadert of kruist. Het is immers zo dat er in Oudenaarde, behalve in schoolomgevingen waar het wettelijk verplicht is, nergens een zone 30 is. In het mobiliteitsplan van 2002 wordt nochtans duidelijk vermeld dat zone 30 in alle verblijfsgebieden ingevoerd zou worden.

Artikel 40ter van het verkeersreglement stelt dat automobilisten slechts met matige snelheid oversteekplaatsen mogen naderen. Als er geen borden staan kan de automobilist niet weten dat hij een oversteekplaats nadert. Wanneer die laatste aan 50 km/u komt aangereden en een fietser wil net oversteken, dan, ja, dan...

Het wachten duurt al meer dan zes jaar!

Op de fietsring zelf zijn er tal van voorbeelden die aantonen dat het stadsbestuur zijn fietsbeleid niet ernstig neemt.

Reeds in maart 2003 wees de Fietsersbond het stadsbestuur op de foute wegmarkering waar de fietsring de Groenstraat kruist (vlakbij het st.-Jozefplein): de geschilderde oversteek sluit maar half, en bijgevolg verkeerd, aan op het fietspad. Zes en een half jaar later is men er nog niet in geslaagd de fout te herstellen (zie de linkse foto hierboven).

Ter hoogte van de Fortstraat is er een aftakking van de fietsring richting Fortstraat. Dit fietspad in twee richtingen eindigt een paar meter verder pardoes op een boom (rechterfoto hierboven).

Wegmarkeringen en verkeersborden spreken elkaar tegen. Kent het stadsbestuur de wegcode wel?

De oversteek van de Groenstraat is niet enkel half gebeurd: op het asfalt is het fietspad aangeduid met witte onderbroken lijnen. Dergelijke wegmarkering duidt een doorlopend fietspad aan waarbij de fietser dus voorrang heeft op het verkeer van de Groenstraat. Op het fietspad zelf staat dan weer het voorrangsbord B1. De aanduiding is bijgevolg compleet tegenstrijdig.

Ook op de kruising van de fietsring met de Jacob Lacopsstraat is de fietsoversteek aangeduid als een doorlopend fietspad en heeft de fietser dus voorrang. Maar ook daar staat op het fietspad zelf het voorrangsbord B1.

We stellen ons dan ook de vraag of het stadsbestuur de verschillende soorten wegmarkering kent om een fietspad of -oversteekplaats aan te duiden.

Uniforme aanduiding alstublieft

Op het kruispunt met de Dijkstraat is er helemaal niets geschilderd op het wegdek. Op de kruispunten met de Bevere- en Stationsstraat zijn er respectievelijk een drempel aangelegd en een groot rood vlak geschilderd en op de kruispunten met de Bergstraat en Diependale is de kruising aangeduid als een oversteekplaats voor fietsers (op het wegdek werden dus de vierkante witte blokken geschilderd). De fietser heeft er geen voorrang maar automobilisten moeten dergelijke oversteekplaatsen wel met de nodige voorzichtigheid naderen. Er staan echter geen verkeersborden die de oversteekplaats aankondigen...

Groen vraagt dat alle oversteekplaatsen op eenzelfde, uniforme manier aangeduid worden. Bovendien moeten de oversteekplaatsen met de noodzakelijke verkeersborden aangeduid worden en veilig ingericht worden zodat auto's verplicht zijn ze heel traag te kruisen.

Het is aan het stadsbestuur om de enige juiste keuze te maken

Het stadsbestuur blijft nog steeds de auto op het hoogste schavot zetten: er moeten nog steeds meer parkeergelegenheden gecreëerd worden in het centrum (zie bijvoorbeeld de ex-NCMV-hallen) en er moet altijd en overal voor een vlotte doorstroom van het gemotoriseerde verkeer gezorgd worden. Twee maatregelen waarmee je alleen maar nog meer verkeer het stadscentrum binnen loodst.

Het is de hoogste tijd dat het stadsbestuur doortastende maatregelen neemt om zijn doelstellingen uit het mobiliteits- en beleidsplan na te komen en er zo voor zorgt dat het voor de zachte weggebruiker eindelijk aangenamer en vooral veiliger wordt in onze stad. Het zal een eerste, maar meteen grote, stap zijn om de woonkernen en het centrum van Oudenaarde, meer verkeersleefbaar te maken. Dan, en pas dan, zal het stadsbestuur mogen zeggen dat Oudenaarde dé fietsstad bij uitstek is.