Groen tekent protest aan tegen grootschalige stadsontwikkeling op sites Santens en Alvey

17 April 2021

Groen tekent protest aan tegen grootschalige stadsontwikkeling op sites Santens en Alvey

Nog tot 22 april kan de bevolking bemerkingen geven bij de startnota voor het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) Oudenaarde Linkeroever. Met dit plan komen er maar liefst 500 nieuwe woningen bij op de voormalige Santens site. Dit komt bovenop de bouw van 265 woningen op de voormalige site Saffre aan de Dijkstraat bezig. Ook tussen het station van Oudenaarde en de site Santens komen er in een minimaal scenario nog 443 wooneenheden bij. Dat betekent meer dan 1200 woningen op en aan de rand van Sint-Jozef. ‘Nooit eerder werd een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of RUP opgemaakt dat een dergelijk groot gebied in onze stad bestrijkt’ zegt Groen gemeenteraadslid Steven Bettens. ‘De impact zal dus heel groot zijn. De plannen mogen niet enkel de garantie bieden dat projectontwikkelaars veel woningen kunnen optrekken. Integendeel, dit moeten plannen worden die qua ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid en mobiliteit toekomstgericht zijn, en een voorbeeld voor onze stad en andere steden. Er is nood aan een totaalplan dat de ganse stad en haar bevolking ten goede komt.’    Impact op de mobiliteit ‘Met 265 woningen op de voormalige site Saffre , 500 geplande woningen op de site Santens en 443 geplande wooneenheden in de stationsbuurt zal de teller op 1200 extra woningen in de buurt van Sint-Jozef staan, ‘ vult Groen-raadslid Elisabeth Meuleman aan. ‘Eine, Bevere en Leupegem slibben vandaag al dicht tijdens de spitsuren. Het nieuwe mobiliteitsplan dat werd opgemaakt door het studiebureau ….is ‘nog niet rijp’ en zal wellicht opnieuw ergens in een schuif belanden. Zonder goed uitgewerkt mobiliteitsplan dat de extra verkeersstromen in kaart brengt en inzet op duurzame alternatieven is dit om extra verkeersproblemen vragen.’     Vraag naar meer natuur ‘Er werden ook meerdere bevragingen en participatiemomenten met inwoners gehouden,’ zeggen de groene raadsleden nog. ‘Daaruit kwamen de bezorgdheden over de schaalgrootte en de mobiliteit naar voor, maar er was ook een duidelijke oproep naar meer groen en natuur. We lezen hiervoor nergens garanties in de plannen. We vragen ons dan ook af in welke mate is rekening gehouden met de wensen en bezorgdheden van de bewoners. Participatie mag er niet zomaar zijn voor de schijn.’ Opmerkingen op de startnota kunnen nog tot 22 april ingediend worden bij het stadsbestuur via email naar: [email protected] Een samenvatting van onze bemerkingen bij de startnota van het RUP Oudenaarde Linkeroever vind je onder dit bericht. De volledige tekst met onze bemerkingen vind je via deze link. ------------------------------------------------------------------------ SAMENVATTING BEMERKINGEN BIJ DE STARTNOTA 1. Plandoelstellingen     Maximale inzet op duurzame mobiliteit heeft enkel kans op slagen als hier ook buiten het projectgebied volop op wordt ingezetOp of nabij de sites Santens en Alvey worden bijkomende fietspaden aangelegd, fietsen zal gepromoot worden, auto’s zullen op collectieve parkeerplaatsen achtergelaten worden en erkomt een autodeelsysteem. Tegelijkertijd zal een parkeernorm van minimum 1 auto en maximum 1,2 auto’s per woonentiteit gelden.Verbindingen voor fietsers en voetgangers tussen het projectgebied en de deelgebieden met de rest van de stad moeten echter ook comfortabel en veilig ingericht worden. Fietsen, ook deatypische zoals bak- en cargofietsen, moeten overal in de stad veilig kunnen achtergelaten worden.     15-minutenstad Door hun ligging kunnen de deelgebieden Alvey en Santens een perfect onderdeel worden van een 15- en zelfs 10-minutenstad. (dwz. dat bewoners op 10 of 15 min. wandelen alle essentiële functies vinden: winkels, kantoren, scholen, gezondheidszorg, sport, cultuur, ontspanning). Ontbrekende functies kunnen deel uitmaken van nieuw te bouwen stadsdelen.  Er moet onderzocht worden om het aantal autoparkeerplaatsen te beperken tot 0,8 (of minder) plaatsen per wooneenheid.  Ook het bijkomend effect van een duurzaam mobiliteitsaanbod volgens het STOP-principe (eerst Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens) dient te worden onderzocht met het oog op een verlaging van de parkeerplaatsen. Duurzame mobiliteit moet gegarandeerd worden vooraleer het project te starten De voorgestelde verbindings- en ontsluitingsweg tussen Oliehoekstraat en Broekstraat mag geen barrière vormen voor de zachte weggebruiker.De totstandkoming van het RUP moet samen met de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan gebeuren. Goede infrastructuur in de ganse stad moet ervoor zorgen dat zich te voet of met de fiets verplaatsen de eerste en vanzelfsprekende keuze wordt.Veilige doorsteken voor zachte weggebruikers kunnen aangelegd worden, bijv. een veilige verbinding voor fietsers tussen Ename en Eine waardoor de Oudstrijdersstraat en Ohiostraat vermeden worden. 2. Planopties en - inrichtingen Site SantensDe activiteiten die op de site Santens ontplooid zullen worden en het aantal wooneenheden dat er zal opgetrokken worden mag de draagkracht van de omgeving niet overschrijden. De invulling van de site mag geen verkeersstromen creëren die de verkeersleefbaarheid van de onmiddellijke woonomgeving en het ganse grondgebied van de stad negatief beïnvloedt.De woonbehoeftestudie toont aan dat bijkomende creatie van woongebied volstrekt niet nodig is. Bovendien worden in het centrum van de stad heel wat ruime eengezinswoningen en bedrijfsgebouwen vervangen door meergezinswoningen.  Een gemengde bestemming (wonen, recreatie en sport, groen, kleine bedrijfjes) is aangewezen, maar ook de roep naar meer groen en zelfs een stadspark of stadsbos, klonk zowel tijdens de eerste participatiemarkten als tijdens het online participatiemoment luid.Site Vande MoortelDe ligging van de steenbakkerij Vande Moortel geeft perspectieven met betrekking tot gebruik van restwarmte van de productie van bakstenen. Een lokaal warmtenet kan zorgen voor verdeling van de restwarmte naar bijv. de sporthal en het zwembad maar ook naar de nieuwe ontwikkeling op de site Santens. Zo moet onderzocht worden of de steenbakkerij een permanente warmteleverancier kan worden door combinatie van restwarmte en warmte uit warmtekrachtkoppeling. De stroom opgewekt door warmtekrachtkoppeling kan dan dienen om het elektriciteitsverbruik van de steenbakkerij verder te coveren.   Site AlveyDe bemerkingen over woonbehoefte, het schrappen van woongebieden en woonuitbreidingsgebieden, de schaalgrootte en draagkracht die hierboven bij de plannen voor de site Santens werden gemaakt, zijn ook van toepassing op de site Alvey.  De invulling van de site mag geen verkeersstromen creëren die de verkeersleefbaarheid van de onmiddellijke woonomgeving (bijv. op de as Oudstrijdersstraat – Ohiostraat – kruispunt van het kruispunt Ohiostraat/Nestor de Tièrestraat/Graaf van Landaststraat/Heurnestraat) en het ganse grondgebied van de stad negatief beïnvloedt.De site grenst aan VEN-gebied. De ontwikkelingen op de site mogen geen negatieve impact hebben op dit natuurgebied. De ontwikkeling van de site moet voor een zachte overgang zorgen tussen het verstedelijkte gebied en de natuur langs de Schelde. Een minder dichte ontwikkeling kan Eine meer publiek groen geven.   De ScheldeHet landinrichtingsproject voorziet de bouw van een waterkrachtcentrale ter hoogte van de stuw. De Schelde en haar mogelijkheden als energiebron moeten onderzocht worden. Microturbines kunnen hydro-elektriciteit opwekken bij relatief laag verval. De stroom bevat een grote hoeveelheid thermische energie die aangewend kan worden voor de verwarming van gebouwen mits gebruik te maken van warmtepompen.3. Waar moet het plan-MER (MilieuEffectenRapport) rekening mee houden? Bij de opmaak van het plan-MER moet ook met Saffrou, het RUP Stationsomgeving en andere geplande stadsinbreidingsprojecten rekening gehouden worden. Enkel en alleen de herontwikkeling van de sites Santens, Saffrou en de stationsomgeving, alle drie gelegen in het centrum van de stad, betekent meer dan 1200 bijkomende wooneenheden! De woonkernen in Eine, Bevere en Leupegem slibben vandaag al dicht tijdens de spitsuren.  Welke impact zal al dat bijkomende verkeer hebben op de woonkwaliteit, de luchtkwaliteit, de geluidsoverlast en de gezondheid van de inwoners van de stad?4. Tot slot  De voorgestelde projecten op Santens en Alvey zijn grootschalig. De draagkracht van de omgeving laat dergelijke grote aantallen wooneenheden niet toe. De impact op de leefbaarheid en de mobiliteit in de buurt zal groot zijn. Een mix van wonen, eventueel kleinhandel en KMO, ontspanning en voldoende groen is een veel haalbaardere kaart in een stad die de leefbaarheid en de woonkwaliteit voor haar inwoners wil garanderen.  Het plan moet een totaalplan met bindende afspraken zijn en mag niet enkel een garantie voor de uitvoering van de plannen van drie ondernemers zijn!