Pak de problemen met Maarkebeek integraal aan

30 Januari 2024

Pak de problemen met Maarkebeek integraal aan

Meer dan Groen dringt aan om het nodige te doen: de gronden aan de Schapendries herbestemmen zodat de Maarkebeek kan meanderen en er meer ruimte gecreëerd wordt voor de beek.

Op de gemeenteraad gisteren diende gemeenteraadslid voor CD&V Mathieu De Cock een motie in om het overstromingsrisico van de Maarkebeek in te dijken. ‘Natuurlijk steunen wij de voorstellen van CD&V,’ zegt Groen-raadslid Elisabeth Meuleman. ‘De voltallige gemeenteraad keurde, op voorstel van Meer dan Groen-raadslid Steven Bettens, al in juni 2022 een motie goed om er bij Vlaanderen op aan te dringen het nodige te doen om de gronden aan de Schapendries te herbestemmen, zodat de Maarkebeek kan meanderen en er meer ruimte kan gecreëerd worden voor de beek. Het is een voorstel dat al in 2015 werd goedgekeurd in het Riviercontract, maar het blijft wachten op de Vlaamse Regering.’ Ook het voorstel van de aanleg van de bufferbekkens kan op de steun van Meer dan Groen rekenen.

Erosiebestrijding

‘Alleen is dat niet genoeg,’ vervolgt het Meuleman. ‘De motie van de CD&V verwijst op geen enkele manier naar het belang van het vasthouden van water. Dat is nochtans het eerste en meest fundamentele principe van waterbeheer, zoals ook vastgelegd in het decreet integraal waterbeleid van de Vlaamse Regering: water moet je eerst vasthouden, dan bergen en dan vertraagd afvoeren. Om water vast te houden, is er dringend nood aan een krachtige aanpak van de erosieproblematiek. Het is aan de stad om samen met de landbouwers een plan van aanpak uit te werken. We drongen al meermaals bij schepen Vercamer aan om, zoals vermeld in het hemelwaterplan van de stad, een landbouwraad op te richten. Zo kan de stad de handen in elkaar slaan met de landbouwers om samen werk te maken van erosiebestrijding om de grote hoeveelheden water die samen met goede grond van de akkers stroomt bij hevige regenval beter te gaan vasthouden. Onderzoek in Nukerke toonde aan dat de kokos- en houthakseldammen het afstromend water met bijna 50% konden terugdringen en het grondverlies zelfs met 99%.’

Verantwoordelijkheid van de stad

‘We moeten dus niet alleen kijken naar de hogere overheden, maar ook naar wat het stadsbestuur zelf kan doen,’ aldus Meuleman. ‘Eindelijk een deftige aanpak van erosiebestrijding is een eerste punt, maar ook de vervanging van enkele bruggen die bij hoogwater voor opstuwingen zorgen is zo een tweede punt. Ook moet de stad stoppen met het afleveren van bouwvergunningen in watergevoelige gebieden. Tenslotte kan de aanpak bij dreigende overstromingen beter. De vele burgers die kwamen helpen om zandzakjes te vullen op 2 januari was hartverwarmend maar niet meer van deze tijd. De aanleg van een strategische voorraad en de aankoop van een performant geautomatiseerd vulsysteem moeten voor ons zeker worden bekeken.’

Meer dan Groen is tevreden dat er een uitgebreide commissie met experts zal worden georganiseerd. De partij hoopt dat daar dan een motie en aanpak zal uit voortvloeien die door alle partijen gedragen is en die de waterproblematiek in zijn geheel en van bij de bron zal aanpakken. Het Riviercontract uit 2015 is immers geen keuzemenu maar moet in zijn volledigheid worden uitgevoerd.