07 apr 2017

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 27 maart 2017

Op de gemeenteraad van vorige maand presenteerde Groen een zwerfvuilactieplan. Het actieplan bevatte heel wat concrete voorstellen, zoals de aankoop van een mobiele camera, het project "Straatvrijwilligers", een affichecampagne samen met de landbouwers, een handhavingsbeleid. Ook stelden we voor om vanuit de stad Oudenaarde een motie over te maken aan minister Schauvliege om statiegeld op blik en PET in te voeren. Ons voorstel werd niet integraal goedgekeurd, maar zou worden besproken op de eerstkomende milieuraad. Die vond plaats op 15 maart. Vraag Werd ons zwerfvuilactieplan besproken? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zal er een actieplan worden opgemaakt? Welke concrete acties zal het bevatten? Wordt er ingezet op handhaving en zal een mobiele camera worden aangekocht? Zal er een motie aan minister Schauvliege worden overgemaakt?

Voorstel

Op 9 maart organiseerde de VVSG een studiedag met o.a. een toelichting bij het nieuwe "Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen en Gelijkaardig Bedrijfsafval" (plan te raadplegen via www.ovam.be/uitvoeringsplan). Met dit uitvoeringsplan zal het Vlaamse zwerfvuil- en sluikstortbeleid versterkt worden. Strategische lijnen worden omschreven. De aanpak omvat concrete doelstellingen, een strategisch kader en een aanzet tot operationalisering. Die operationalisering zal ingevuld worden aan de hand van een breed gamma van concrete maatregelen, acties en initiatieven die uitgewerkt worden in een concreet plan en die samen moeten leiden tot preventie van zwerfvuil en een meer propere open ruimte. Het is belangrijk de plaatsen in onze stad met de grootste zwerfvuilproblematiek (de zogenaamde hotspots) te kennen, een handhavingsbeleid te voeren, het veegbeleid eventueel aan te passen, een adequaat vuilnisbakkenbeheer te hebben, campagnes te voeren, duidelijk te communiceren, enzovoort... Om die reden worden coachingtrajecten opgezet. Dit is een intensieve begeleiding en coaching door de medewerkers van "Vlaanderen Mooi" - het vroegere "In de vuilbak" - rond het lokaal zwerfvuil- en sluikstortbeleid. "Vlaanderen Mooi" voorziet ook de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende personeelskosten op te vangen (zie http://mooimakers.be/coachingtrajecten).

Voorstel: de stad Oudenaarde stelt zich bij de volgende inschrijvingsronde kandidaat voor een coachingtraject.

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over het plan-MER Provinciaal RUP "Regionaal bedrijventerrein" te Oudenaarde

In de notulen van 20 februari 2017 lezen we dat het college van burgemeester en schepenen een gunstig advies geeft bij de kennisgevingsnota van het plan-MER PRUP "Regionaal bedrijventerrein" te Oudenaarde. Deze kennisgevingsnota beschrijft o.m. de voorgenomen activiteit, de aard, de ligging, de juridische en beleidsmatige context, de onderzochte alternatieven, de specifieke milieuaspecten die zullen onderzocht worden en de doelstellingen en verantwoording van het plan. Concreet houdt dit plan-MER in dat de stad Oudenaarde en de provincie op zoek zijn naar nieuwe bedrijventerreinen in onze stad.

Vragen

 • Het is niet duidelijk hoeveel hectaren nieuw bedrijventerrein de stad en de provincie zoeken. In de planverantwoording (hoofdstuk 2) lezen we dat er vastgehouden zal worden aan de taakstelling die eerder werd vastgelegd op 61,4 ha. In de planopmaak (hoofdstuk 4) lezen we onder 4.1.1.1 Uitgangspunt: "Uit de confrontatie van vraag en aanbod bleek dat de ruimtebehoefte op regionaal niveau voor de komende tien jaar 123,4 ha bruto bedraagt, gemakshalve afgerond naar 120 ha bruto." Waar en wanneer werd de taakstelling van 61,4 ha vastgelegd? Hoeveel hectare moet de komende vijf jaar beschikbaar zijn? Hoeveel hectare moet de komende tien jaar beschikbaar zijn? Hoeveel hectare wil de stad de komende vijf en de komende tien jaar beschikbaar hebben?
 • Het openbaar onderzoek liep van 23 januari t.e.m. 22 februari 2017. Hoe werd dit openbaar onderzoek kenbaar gemaakt? Werden eigenaars en omwonenden die in of bij mogelijk uitbreidingsgebied wonen, op de hoogte gebracht?
 • De stuurgroep achter dit plan-MER stelt drie verschillende uitbreidingsmodellen voor en kiest voor het gebundeld model. In dit gebundeld model worden 153,6 hectaren aangeduid die in aanmerking zouden kunnen komen voor de inplanting van nieuwe bedrijventerreinen (wanneer de gebieden aangeduid worden op een luchtfoto komt de opmaker van dit plan zelfs aan 161,6 hectaren mogelijk uitbreidingsgebied). Bruwaan-West (8,4 ha) en Diepenbeek (9,9 ha) werden eerder door de Raad van State geschorst en vernietigd en worden nu opnieuw als mogelijk uitbreidingsgebied aangeduid. Een aaneengesloten zone van 50 hectare agrarisch gebied ten zuiden van de geklasseerde kasseiweg Doorn (dus kant Marollestraat) en een tweede aaneengesloten zone van 60 ha agrarisch gebied aan beide zijden van de Ruibroekstraat worden als mogelijk uitbreidingsgebied aangeduid. Het overgrote deel van deze 110 hectaren agrarisch gebied zijn op het gewestplan aangeduid als Landschappelijk Waardevolle Gebieden. Verder wordt 15 ha van het natuurreservaat Langemeersen als mogelijk uitbreidingsgebied aangeduid. Deze laatste 125 hectaren liggen buiten het afgebakend Kleinstedelijk Gebied Oudenaarde. 105,6 hectaren ligt in waardevol gebied rekening houdend met de harde grenzen. Het college van burgemeester en schepenen heeft unaniem een gunstig advies bij deze kennisgevingsnota waarin de ligging van de mogelijke uitbreidingsgebieden beschreven is. Hoe motiveert het college zijn advies bij de keuze van deze uitbreidingsgebieden?
 • Waarom wordt de reeds goedgekeurde uitbreiding "Bruwaan-Noord A" niet mee in rekening genomen?
 • Enerzijds plaatst het stadsbestuur van Oudenaarde momenteel twee BPA's (Bijzondere Plannen van Aanleg) in herziening met de mogelijkheid ongeveer 20 hectare bedrijventerreinen een andere functie te geven. Anderzijds wil de stad nieuwe bedrijventerreinen aanleggen buiten het Kleinstedelijk Gebied en waardevolle open ruimte aansnijden. Wat is de visie van het stadsbestuur over de verdere uitbreiding van bedrijventerreinen in onze stad? Welke concrete vraag is er naar industrieterrein? Om welke soort bedrijven gaat het? Welke garanties kunnen worden geboden door bedrijven die mogelijks kandidaat zijn in meerdere steden en gemeenten?
   

Vraag van raadslid Steven Bettens naar aanleiding van geluidsmetingen langs gewestwegen

Op de gemeenteraad van 21 maart 2016 diende Groen een voorstel in om de minister van Mobiliteit te verzoeken maatregelen, zoals de plaatsing van geluidsschermen en de aanplanting van groenbuffers, te nemen die de leefbaarheid van de woonkernen langs de N60 ten goede komt. De schepen antwoordde dat geluidswerende constructies in drie gevallen kunnen geplaatst worden. Oudenaarde zou enkel via het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst IX geluidsschermen kunnen krijgen. De stad dient hiervoor een voorstel te doen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De schepen voegde er aan toe dat hij het voorstel wilde aankaarten tijdens een overleg met AWV. Ook de vraag voor groenbuffers zou de schepen op dat overleg voorleggen.

We zijn twaalf maanden verder. Langs de gewestwegen werden tijdens die periode de groenbuffers massaal verwijderd. De geluidsoverlast en de verspreiding van fijn stof is toegenomen.

Uit onderzoek in 2008 blijkt dat 27 % van de Vlamingen in zekere mate gehinderd worden door lawaai. Hierin speelt het geluid van wegverkeer een belangrijke rol. Algemeen kan gesteld worden dat weinig mensen zullen worden gehinderd wanneer de gemiddelde geluidsblootstelling onder de 50 dB blijft. Bij 60 dB wordt al een beduidend aantal van de omwonenden gehinderd. Vanaf 70 dB ondervinden steeds meer mensen hinder en worden ook de gezondheidsrisico's groter.
Voertuigen produceren op twee manieren geluid: het geluid van de motor en het geluid veroorzaakt door het rollen van de banden op het wegdek. Bij lage snelheden is het geluid van de motor dominant. Bij hogere snelheden (vanaf 40-50 km/u) wordt het geluid van de motor overstemd door het rolgeluid van de banden. Bij vrachtwagens gebeurt dit vanaf 70-80 km/u.

Vragen

 • Heeft het stadsbestuur reeds overleg gepleegd met AWV over geluiddempende maatregelen langs de N60? Wat was het resultaat? Indien niet, wil de stad de vraag voor verhoging van de verkeersleefbaarheid langs de N60 dringend agenderen en ijveren voor duurzame oplossingen zoals de (her)aanplanting van groenschermen en het plaatsen van geluiddempende schermen (waarbij dus met het Gewest in overleg zal moeten gegaan worden om een samenwerkingsovereenkomst IX op te starten)?
 • Zoals uit de toelichting bij deze vragen blijkt, wordt geluidsoverlast vooral veroorzaakt door het rollen van de banden op het wegdek. Wanneer het wegdek bestaat uit betonplaten, is de overlast nog groter. Iedere keer de banden over een band tussen twee betonvlakken gaan veroorzaakt dit nog meer lawaai. De aard van het wegdek van de N459 is dan ook meer dan waarschijnlijk de oorzaak van de hoge geluidswaarden. Wil de stad bij het Gewest aandringen om de huidige betonverharding te overlagen met asfalt? Naar verluidt is dit een beproefde techniek waardoor het geluid onmiddellijk met meerdere decibels daalt. Wil de stad, indien aangewezen, ook aandringen op andere maatregelen om ook langs de N459 de verkeersleefbaarheid te verhogen?

 

Vraag van raadslid Folke D'Haeyer over het skatepark aan de Rodelos

Op de gemeenteraad van 26 september 2016 stelde Groen enkele vragen over het skatepark aan de Rodelos. Schepen Peter Simoens (Open VLD) beloofde een vergadering te beleggen met de gebruikers van het skatepark en deze bevraging vooraf aan te kondigen via aanplakking aan het skatepark. Door het eigen karakter van de beoefende sport(en) is het moeilijk om een spreekbuis te vinden volgens de schepen. Nochtans bevroeg ik, skater Folke D'Haeyer, op amper enkele weken zo'n 300 gebruikers en/of sympathisanten. Er werd op het terrein ook met de sportdienst gekeken naar enkele kapotte toestellen, er werd gevraagd om andere elementen te herschikken wegens slechte positie.

Vragen

 • Kan het multifunctionele sportterrein, dat midden het oorspronkelijke skatepark staat, verhuizen?
 • Waarom werd er nog geen overleg met de gebruikers van het skatepark georganiseerd en wanneer zal dit dan wel plaatsvinden?
 • Welke conclusies trok de stad uit de resultaten van de bevragingen door mij, Folke D'Haeyer, bij de gebruikers?
 • Kan er onderzocht worden of er geen betere locatie voor het skatepark bestaat?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren