01 mei 2017

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 24 april 2017

Motivatie van de hoogdringendheid: - de kennisgevingsnota van het plan-MER en het PRUP zelf zijn de enige momenten waarop het publiek geconsulteerd wordt. Het belang van de kennisgevingsnota wordt hiermee ook aangetoond. Deze info werd bevestigd door het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. - het stadsbestuur van Oudenaarde en de gemeentebesturen van Wortegem-Petegem, Kruishoutem en Zingem zijn niet verplicht opnieuw een advies uit te brengen. Voor hen is de procedure correct verlopen. Deze info werd bevestigd door het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

- dat de kennisgevingsnota voor het grote publiek opnieuw ter inzage zal gelegd worden, was bekend voor woensdag 19 april 2017 om 16 uur, tijdstip waarop de vragen en voorstellen voor de toegevoegde agenda moesten ingediend worden. Wanneer de nieuwe publieke consultatie zou aanvangen, wisten we op dat ogenblik nog niet.   Inmiddels, dus na woensdag 19 april 2017 om 16 uur, weten we

 • dat de nieuwe publieke consultatie mogelijks al begin mei aanvangt en slechts 30 dagen loopt,
 • dat de lokale besturen opnieuw een advies mogen uitbrengen,
 • dat, rekening houdend met de te verwachten toevloed aan opmerkingen van burgers, het meer dan opportuun zal zijn het advies aan te passen en
 • dat er slechts twee inspraakmomenten voor de bevolking zijn, nl. 1) bij deze kennisgevingsnota en 2) bij het ontwerp-RUP, dus wanneer beleidskeuzes voor een eventuele uitbreiding reeds gemaakt zijn.

Indien de nieuwe publieke consultatie daadwerkelijk begin mei aanvangt en wetende dat de volgende gemeenteraad pas op maandag 29 mei plaatsvindt, verliezen deze vraag en voorstel hun belang op de volgende gemeenteraad.
 
Vraag
Zal de stad, gezien het belang van de kennisgevingsnota en de te verwachten talrijke reacties van haar burgers, haar advies herzien en daarin rekening houden met de opmerkingen van haar burgers?
 
Voorstel
De stad Oudenaarde organiseert bij aanvang van de nieuwe publieke consultatie een informatieavond over dit plan-MER en het PRUP dat hierop volgt.

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over de kilometerheffing

"In heel wat gemeenten zijn er klachten over toenemend sluipverkeer door vrachtwagens sinds de invoering van de kilometerheffing", lezen we in de digitale nieuwsbrief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) van einde maart. Verder lezen we: "Om die klachten te objectiveren voorzag de minister in tellingen voor en na de invoering ervan, en in onderzoek naar de mate waarin een stijging van het vrachtverkeer op niet-betolde wegen kan toegewezen worden aan de kilometerheffing. Gemeenten duiden trouwens soms ook zelf factoren aan die mee een rol kunnen spelen: wegenwerken in de buurt, een wijziging in het circulatieplan, enzovoort. Dit neemt niet weg dat op verschillende plaatsen de link met de kilometerheffing wel degelijk voor de hand ligt:
-    op basis van cijfers, zoals in Diksmuide: metingen die de stad uitvoerde voor en na wijzen op 18,83 % meer zwaar verkeer (N35);
-    maar ook op basis van praktijkervaringen: bijvoorbeeld aannemers die de door de gemeente voorgestelde route voor werven niet wensen te nemen 'omdat ze anders kilometerheffing moeten betalen.'
We begrijpen dat de minister niet over één nacht ijs wil gaan, maar we hopen dat het resultaat ertoe zal leiden dat het vrachtverkeer - en trouwens niet alleen het vrachtverkeer dat nu omrijdt omwille van de kilometerheffing - zoveel mogelijk naar het hoofdwegennet geleid wordt."

De klachten waarvan de VVSG melding doet, gelden ook voor onze regio. Op de regionale bladzijden van verschillende kranten lazen we de voorbije weken getuigenissen van burgemeesters en inwoners uit buurgemeenten die de kilometerheffing als een ramp ervaren.
 
Op de gemeenteraad van 1 juni 2015, toen de plannen voor de invoering van de kilometerheffing concreet werden en we wisten op welke wegen tol zou geheven worden, vroeg Groen om alle gewestwegen gelijk te behandelen. Heel concreet vroegen we toen om ook op de N46 tol te heffen.
Het stadsbestuur wilde niet op onze vraag ingaan maar een evaluatie en tellingen na een jaar afwachten. Op 1 april 2017 was de kilometerheffing in jaar in voege.
 
Vragen

 • Wat hebben de tellingen op de gewestwegen door Oudenaarde geleerd?
 • Hoe wordt de kilometerheffing één jaar na de invoering geëvalueerd?
 • Ook inwoners in Oudenaarde ervaren een toename van het vrachtverkeer langs gewestwegen waar op dit ogenblik geen tol wordt geheven. Wil de stad er bij de minister op aandringen om alle gewestwegen gelijk te behandelen?
 • Het is de bedoeling om een groot deel van de inkomsten van de kilometerheffing te investeren in weginfrastructuur en in allerhande flankerende maatregelen. Wil de stad er bij het Agentschap Wegen en Verkeer en bij de minister op aandringen om bijvoorbeeld het wegdek van de Deinzestraat aan te pakken?
 • Heeft de stad plannen om bij het Vlaams Gewest een dossier in te dienen om langsheen de N60 geluidsschermen te plaatsen op locaties waar de bevolking een grote geluidsoverlast ervaart?

 

Vraag en voorstel van Steven Bettens over een oplaadpunt voor elektrische fietsen

Voor aanvang van de werken op en rond de markt was er een oplaadpunt voor elektrische fietsen op de kleine markt. Naar verluidt zou dit oplaadpunt er niet terug komen.
De verkoop van elektrische fietsen in België stijgt jaar na jaar. De elektrische fiets is een heel goed alternatief voor iets grotere afstanden en zorgt er voor dat mensen van alle leeftijden zich op een gezonde manier kunnen blijven verplaatsen. Bovendien profileert Oudenaarde zich als dé fietsstad van de regio.
 
Vraag
Is het correct dat het oplaadpunt op de kleine markt niet terug geplaatst wordt?
 
Voorstel
Gelet op de nog steeds stijgende populariteit van elektrische fietsen en van de ambitie van de stad om een autoluw centrum te creëren en dé fietsstad van de regio te worden, zorgt de stad alsnog voor een elektrisch oplaadpunt voor fietsen op de (kleine) markt.

 

Vraag van raadslid Folke D'Haeyer over de sporthal Groenhof

Dat de sporthal in de Groenstraat geluidsoverlast veroorzaakt, is ondertussen gekend. Een belangrijke oorzaak is het gebouw zelf. Het gebouw werd akoestisch en thermisch niet afdoende geïsoleerd voor het beoogde dubbelgebruik.
 
In de notulen van het schepencollege van 13 februari 2017 lezen we: "Geluidsmeting via milieudienst met bespreking toevoegen aan het dossier. Toelichten of dit binnen of buiten burenoverlast valt. Binnen veertien dagen het volledige dossier agenderen."
De bespreking van de klachten stond geagendeerd op het schepencollege van 3 april maar werd uitgesteld tot op het schepencollege van 14 april. Dat lezen we in de notulen van 3 april.
De stad Oudenaarde heeft ook het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) gecontacteerd naar aanleiding van de geluidsproblematiek van de sporthal. Het PCM maakte een verslag met een aantal conclusies en stelde voor op welke manier het kon meewerken.

Het meest efficiënte is steeds geluidshinder bij de bron aan te pakken. Controlemetingen tijdens de avondperiode behoort tot de mogelijkheden.
 
Vragen

 • Wat waren de conclusies, het advies en de bemerkingen van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek?
 • Wat werd beslist op het college van 14 april?
 • Komen er nieuwe metingen? Ook 's avonds?
 • Komen er maatregelen om de geluidsproblematiek aan te pakken? Welke?
 • Komen er maatregelen om de verkeersproblematiek aan te pakken? Welke?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren