Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 26 maart 2018

Door Groen toegevoegde agendapunten gemeenteraadszitting 26 maart 2018

 • Inbraakpreventie op scholen
 • Het beschermen van de kouters in Mater/Volkegem
 • De luchtkwaliteit in Oudenaardse scholen
 • Het plan-MER en PRUP Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde
 • Het United Festival en toegankelijkheid voor personen met een beperking
 • De ligging van de bushalte bij st.-Lucas
 • Veilig fietsen in onze stad

Vraag en voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over inbraakpreventie op scholen

De Broebelschool werd al drie keer slachtoffer van een inbraak, KBO Bevere vier keer. Nu werd op 9 maart ook ingebroken KBO school de Kameleon in Eine. Ook secundaire scholen werden al slachtoffer van inbrekers. Inbrekers zijn uit op geld, maar zorgen ook steeds voor een ware ravage waardoor de schade hoog oploopt. Ontmoedigend voor leerkrachten, beangstigend voor de kinderen op school.

Vraag

 • Werden al bijkomende preventieve maatregelen genomen om deze inbraakgolf in scholen te stoppen?

Scholen hebben het moeilijk om uit de krappe werkingsmiddelen ook nog middelen vrij te maken voor inbraakpreventie en alarmsystemen.

Voorstel

 • De stad werkt een subsidiereglement uit (naar analogie met reglementen in andere steden en gemeenten) waarbij scholen en verenigingen subsidies kunnen krijgen voor een veiligheidsanalyse en voor het nemen van preventieve maatregelen tegen inbraak.

 

Voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over het beschermen van de kouters in Mater/Volkegem

Goed nieuws voor de kouters van Mater/Volkegem: de Raad van State vernietigde het GRUP Vlaamse Leemstreek voor het deelgebied Mater/Volkegem. Er komt dus geen leemontginning op onze kouters. Die blijven ingekleurd als agrarisch in plaats van ontginningsgebied. Een grote overwinning voor buurtbewoners, landbouwers en natuurverenigingen. Om ook dergelijke plannen in de toekomst onmogelijk te maken pleit Groen er voor om de kouters als erfgoedlandschap te beschermen. Volgens het Onroerenderfgoeddecreet kunnen landschappen in een RUP afgebakend worden als erfgoedlandschap en op deze manier beschermd worden. De gemeente kan hiertoe initiatief nemen.

Voorstel

De gemeente start een erfgoedlandschappendossier op bij onroerend erfgoed om onze kouters definitief te beschermen.

 

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over de luchtkwaliteit in Oudenaardse scholen

Milieuorganisatie Greenpeace publiceerde een grootschalig onderzoek over de luchtkwaliteit in scholen. Ook Pano bracht een schokkende reportage. in Oudenaarde namen twee scholen deel aan het onderzoek: KBO Nederename en KBO Bevere. De resultaten waren niet bijzonder goed, de luchtkwaliteit is slechter dan de WGO voorop stelt. In het rapport van de resultaten in KBO Nederename staat het volgende: De waarden aan de straat en op de speelplaats zijn hoger dan het gemiddelde in de vergelijkbare categorie. Deze hoge waarden zijn rechtstreeks te wijten aan het vele autoverkeer in de buurt van de school. Een gelijkaardige conclusie kan worden getrokken voor KBO Bevere, maar ongetwijfeld ook voor andere scholen. Denk maar aan KBO College of KBO st.-Walburga aan de Smallendam. In die laatste school maakt men zich zorgen. Eigen metingen tonen een slechte luchtkwaliteit aan, die zeker niet is verbeterd door recente verkeersingrepen in het centrum. Het rapport van Greenpeace bevat heel wat aanbevelingen voor scholen en lokale besturen.

Vragen

 • Op welke manier wil het stadsbestuur met deze resultaten aan de slag gaan?
 • Welke extra maatregelen zullen genomen worden om de luchtkwaliteit aan scholen te verbeteren?
 • Welke maatregelen zullen genomen worden om specifiek aan de Smallendam de impact van recente ingrepen te beperken?

 

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over het plan-MER en PRUP Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde

Op 2 maart 2018 bracht het stadsbestuur het Actiecomité tegen de uitbreiding van bedrijventerreinen te Oudenaarde op de hoogte van de stopzetting van het "PRUP Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde". Deze beslissing werd genomen in overleg met de provincie Oost-Vlaanderen. Er wordt verwezen naar het Arrest 239.204 van de Raad van State (m.b.t. vernietiging van PRUP Coupure) en de gewijzigde wetgeving voor lopende RUP-procedures, als reden voor de stopzetting. Niettemin worden de voorbereidingen getroffen voor de update van de ruimtelijke economische studie van WES dd. 2014.

Vragen

 • Bestaat er een formele beslissing (van het college van Burgemeester en Schepenen en de Bestendige Deputatie) waaruit blijkt dat de procedure "PRUP Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde" effectief werd stopgezet?
 • Kan er meer duiding gegeven worden bij de aangehaalde argumenten tot stopzetting (arrest Raad van State en gewijzigde wetgeving)?
 • Zal er een nieuw initiatief tot opmaak van een RUP komen? Is het stadsbestuur hiervoor vragende partij?

 

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over het United Festival en toegankelijkheid voor personen met een beperking

Op de commissie van 25 februari werd een toelichting gegeven over de plannen in verband met het United Festival. Er was toen sprake van een extra festivaldag voor personen met een beperking. In het programma op de website van het festival is daarover niet terug te vinden.

Vragen

 • Werd het idee van een extra festivaldag voor mensen met een beperking afgevoerd? Wat is hiervoor de reden?
 • Welke inspanningen worden er gedaan om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking op het festival te realiseren?

 

Vraag van raadslid Folke D’Haeyer over de ligging van de bushalte bij st.-Lucas

Sinds begin dit schooljaar dienen de leerlingen van de Bernardscampus st.-Lucas op st.-Jozef de schooluitgang aan Gelukstede te nemen bij het schoolverlaten. Voor vele busreizigers levert dit een probleem op om hun bus te halen. De haltes van De Lijn bevinden zich immers aan Ter Eecken, de plaats waar de kinderen vroeger de school konden verlaten. Aangezien de bussen de halte aandoen / passeren omstreeks 15u46 - 15u47 en de school pas eindigt om 15u45 halen veel kinderen regelmatig hun verbinding niet. Deze klachten bereikten ons via ouders die De Lijn en de school eerder hiervan al op de hoogte brachten. Volgens De Lijn is er met de stad een principieel akkoord om de bushalte te verplaatsen naar de st.-Lucasstraat alleen is het nu aan de stad om het initiatief ter zake te nemen.

Vraag

Kan de stad zo snel als mogelijk de procedure opstarten om een bushalte in de st.-Lucasstraat dicht bij de uitgang van de Bernardscampus st.-Lucas te realiseren?

 

Vraag van raadslid Folke D’Haeyer over veilig fietsen in onze stad

Op 19 maart publiceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de stadsmonitor. In dit rapport dat jaarlijks wordt gepubliceerd worden een selectie van 100 relevante omgevingsindicatoren in beeld gebracht. We vinden erin terug dat 92 % van de inwoners graag in onze stad woont, 75 % is fier op Oudenaarde.

Voor de zachte weggebruiker - voetgangers en fietsers - zijn de cijfers voor onze stad opvallend:

 • slechts 39 % vindt dat de voetpaden in goede staat zijn.
 • 43 % vindt het veilig om te fietsen in onze stad.
 • nog opvallender is dat slechts 24 % van de inwoners vindt dat het voor kinderen veilig is om zich te verplaatsen.
 • 27 % vindt dat er voldoende fietspaden zijn.
 • 33 % vindt dat de fietspaden in goede staat zijn.

Al in zijn beleidsplan "Oudenaarde durft" van 2007 geeft dit bestuur aan mensen te willen aanmoedigen om zich zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen. Bij het begin van deze bestuursperiode ging het stadsbestuur nog verder en wilde er voor gaan dé fietsstad van de regio te worden.

Meer dan 10 jaar later moeten we vaststellen dat de inwoners van Oudenaarde onze stad nog steeds niet als een stad ervaren waar het veilig is om zich met de fiets te verplaatsen. Minder dan één inwoner op vier vindt dat kinderen zich veilig kunnen verplaatsen.

Er is werk aan de winkel.

Op 25 mei 2013 stelde Groen haar fietsbeleidsplan voor en overhandigden we een exemplaar aan de burgemeester en de toenmalige schepen van mobiliteit (de huidige schepen kreeg bij het begin van zijn mandaat ook een exemplaar). Het plan somt een aanpak, maatregelen en voorstellen op om tot een fietsvriendelijke stad te komen. Het plan werd nooit op een commissie besproken.

Op 19 september 2016 bezorgden we het stadsbestuur een kant-en-klare "afvinklijst" met daarop 72 werkpunten die het comfort en de veiligheid van de fietser gevoelig kunnen verbeteren. De stad pakte een aantal punten aan maar vele niet. Ook deze afvinklijst werd nooit op een commissie besproken.

De voorbije jaren kwamen er inderdaad fietspaden bij en er zijn plannen voor nog meer fietspaden maar een netwerk is zo zwak als zijn zwakste schakel.

Vragen

 • Hoeveel kilometer fietspad werd er de voorbije 6 jaar aangelegd? Waar en met welke (financiële) middelen werden ze aangelegd?
 • Wanneer zal het kruispunt van de Smallendam en de Matthijs Casteleinstraat aangepakt worden zodat het veiliger wordt voor fietsers? Meerdere ouders getuigen dat hun kinderen omwille van dit kruispunt de fiets richting centrum niet mogen nemen.
 • De fietsring wordt heel veel gebruikt maar is tot op vandaag nog steeds niet uniform aangeduid. Wanneer komt die aanduiding er? Wanneer worden de kruisingen van de fietsring met wegen voor gemotoriseerd verkeer verhoogd aangelegd zoals voorgesteld in het mobiliteitsplan?
 • Op het kruispunt van Gelukstede met de Broekstraat ligt in Gelukstede al jaren een put vrij dicht bij het voetpad. Wanneer wordt die put gevuld?
 • Buurtweg 25 in Eine is een veilig alternatief voor fietsers tussen Eine en de Scheldekant. Wil de stad deze weg vlot(ter) toegankelijk maken voor fietsers?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren